АДЫГЭ ДУНАЙ

ЯгумэкIыгъохэм защигъэгъозагъ

11.11.2019 18:18 Программэу «Iэрыфэгъу щыIакI» зыфиIорэм игъэцэкIэн зэрэкIорэр сэкъатныгъэ зиIэхэм зэрэзэхашIэрэм, джащ фэдэу джыри зэшIохыгъэн фаехэм КъумпIыл Мурат защигъэгъозагъ
АДЫГЭ ДУНАЙ

Адыгеим и ЛIышъхьэ проектнэ комитетым изэхэсыгъо хэлэжьагъ

08.11.2019 17:53 Зэхэсыгъор къызэIуихызэ, проектым игъэцэкIэн мэхьанэшхо зэриIэр Виталий Мутко хигъэунэфыкIыгъ
АДЫГЭ ДУНАЙ

Социальнэ Iофыгъохэр анахь шъхьаIэх

15.10.2019 16:33 Лъэпкъ проектхэм къадыхэлъытэгъэ Iофтхьабзэхэр зэрагъэцакIэрэм изэфэхьысыжьхэр къышIыгъэх вице-премьерэу Сапый Вячеслав
АДЫГЭ ДУНАЙ

Шъолъыр программэхэм япроектхэм атегущыIагъэх

11.10.2019 15:54 Адыгеим ыцIэкIэ зэIукIэгъум хэлэжьагъ республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат
АДЫГЭ ДУНАЙ

КIэлэегъаджэхэр агъэшIуагъэ

09.10.2019 17:32 КIэлэегъэджэ сэнэхьатым зищыIэныгъэ гъогу езыпхыгъэ пстэуми гущыIэ дэхабэ къафиIуагъ АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ иминистрэу КIэрэщэ Анзаур
АДЫГЭ ДУНАЙ

Игъэхъагъэхэм тарэгушхо

05.10.2019 17:41 Республикэм итворчествэ купхэм, орэдыIохэм къагъэхьазырыгъэ концертымкIэ мэфэкI зэхахьэр зэфашIыжьыгъ
АДЫГЭ ДУНАЙ

Кавказым имамырныгъэ агъэпытэзэ

04.10.2019 15:53 Фестивалыр зэдэлэжьэныгъакIэхэм якъэкIуапIэу, ащ хэлажьэхэрэм ясэнэхьат ишэпхъэ лъагэхэм ягъэлъэгъуапIэу зэрэхъущтымкIэ ицыхьэ зэрэтелъыр ЛIышъхьэм къыхигъэщыгъ
АДЫГЭ ДУНАЙ

Адыгеим и ЛIышъхьэ дунэе форумым хэлажьэ

02.10.2019 16:35 Мыгъэ нэбгырэ мини 10,5-рэ, дунаим ихэгъэгу 80-мэ ащызэхэщэгъэ компание 200-м ехъумэ ялIыкIохэр ащ хэлэжьэщтых
АДЫГЭ ДУНАЙ

Урысыем и Президент кIэтхэжьыгъ

01.10.2019 18:23 Законым зэхъокIыныгъэхэр фэшIыгъэнхэмкIэ предложениехэр Парламентым ыхэрэ палатэ къыIэкIэзыгъэхьагъэхэр Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм идепутатхэр ары
АДЫГЭ ДУНАЙ

Япчъагъэ къыщыкIагъ

25.09.2019 13:06 Зэхэсыгъом къыдыхэлъытагъэу спортым допингхэр щамыгъэфедэнхэм епхыгъэ Iофыгъоми тегущыIагъэх
АДЫГЭ ДУНАЙ

ТкIуачIэ зэдетхьылIэн фае

13.09.2019 18:08 Къэралыгъом ифинанс- экономикэ политикэкIэ анахь зигъо Iофыгъохэм щатегущыIагъэх сессиехэм ыкIи Iэнэ хъураехэм
АДЫГЭ ДУНАЙ

ИцIыфхэм арэгушхо

11.09.2019 12:00 Шэмбэт пчэдыжьым щегъэжьагъэу пчыхьэм нэс псэупIэм игупчэ цIыфыбэ щызэблэкIыгъ
АДЫГЭ ДУНАЙ
загрузить ещё