АДЫГЭ ДУНАЙ

Предпринимательствэм IэпыIэгъу фэхъугъэным фытегъэпсыхьагъ

18.11.2019 17:19 2024-рэ илъэсым ехъулIэу бизнес цIыкIум ыкIи гурытым ахэщагъэхэм япчъагъэ нэбгырэ мин 58-м республикэм щыкIэдгъэхьан фае
АДЫГЭ ДУНАЙ

Лъэпкъ проектхэр зэрагъэцакIэхэрэм тегущыIагъэх

12.11.2019 17:09 Адыгеим зэкIэмкIи шъолъыр проект 50 щагъэхьазырыгъ
АДЫГЭ ДУНАЙ

ЯгумэкIыгъохэм защигъэгъозагъ

11.11.2019 18:18 Программэу «Iэрыфэгъу щыIакI» зыфиIорэм игъэцэкIэн зэрэкIорэр сэкъатныгъэ зиIэхэм зэрэзэхашIэрэм, джащ фэдэу джыри зэшIохыгъэн фаехэм КъумпIыл Мурат защигъэгъозагъ
АДЫГЭ ДУНАЙ

Адыгеим и ЛIышъхьэ проектнэ комитетым изэхэсыгъо хэлэжьагъ

08.11.2019 17:53 Зэхэсыгъор къызэIуихызэ, проектым игъэцэкIэн мэхьанэшхо зэриIэр Виталий Мутко хигъэунэфыкIыгъ
АДЫГЭ ДУНАЙ

Социальнэ Iофыгъохэр анахь шъхьаIэх

15.10.2019 16:33 Лъэпкъ проектхэм къадыхэлъытэгъэ Iофтхьабзэхэр зэрагъэцакIэрэм изэфэхьысыжьхэр къышIыгъэх вице-премьерэу Сапый Вячеслав
АДЫГЭ ДУНАЙ

Шъолъыр программэхэм япроектхэм атегущыIагъэх

11.10.2019 15:54 Адыгеим ыцIэкIэ зэIукIэгъум хэлэжьагъ республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат
АДЫГЭ ДУНАЙ

КIэлэегъаджэхэр агъэшIуагъэ

09.10.2019 17:32 КIэлэегъэджэ сэнэхьатым зищыIэныгъэ гъогу езыпхыгъэ пстэуми гущыIэ дэхабэ къафиIуагъ АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ иминистрэу КIэрэщэ Анзаур
АДЫГЭ ДУНАЙ

Игъэхъагъэхэм тарэгушхо

05.10.2019 17:41 Республикэм итворчествэ купхэм, орэдыIохэм къагъэхьазырыгъэ концертымкIэ мэфэкI зэхахьэр зэфашIыжьыгъ
АДЫГЭ ДУНАЙ

Кавказым имамырныгъэ агъэпытэзэ

04.10.2019 15:53 Фестивалыр зэдэлэжьэныгъакIэхэм якъэкIуапIэу, ащ хэлажьэхэрэм ясэнэхьат ишэпхъэ лъагэхэм ягъэлъэгъуапIэу зэрэхъущтымкIэ ицыхьэ зэрэтелъыр ЛIышъхьэм къыхигъэщыгъ
АДЫГЭ ДУНАЙ
загрузить ещё
Самое интересное в регионах