Примерное время чтения: 2 минуты
191

Адыгеим и ЛIышъхьэ Гупчэ мемориалым дэжь щыкIогъэ митингым хэлэжьагъ

Майкоп, 19 февраля, АиФ-Адыгея.​ Адыгеим нэмыц-фашист техакIохэр зырафыжьыгъэхэр илъэс 71-рэ зэрэхъурэмм фэгъэхьыгъэ митингыр мэзаем и 18-м къалэу Мыекъуапэ щыкIуагъ.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан мы Iофтхьабзэм хэлэжьагъ. Къалэу Мыекъуапэ и Гупчэ мемориал дэжь къыщызэрэугъоигъэх ветеранхэр, дзэ къулыкъушIэхэр, хэбзэухъумэкIо къулыкъухэм яIофышIэхэр, республикэм игъэцэкIэкIо, изаконодательнэ хабзэ илIыкIохэр, кIэлэеджакIохэр, студентхэр.

Митингым хэлэжьагъэхэр Хэгъэгу зэошхом щыфэхыгъэ дзэкIолIхэм зы такъикъкIэ афэшъыгъуагъэх, ЕгъэшIэрэ машIом къэгъагъэхэр кIэлъыралъхьагъэх.

1943-рэ илъэсым щылэ мазэм Адыгеим фашистхэр рафыжьхэу рагъэжьэгъагъ. Апэ дэдэ шъхьафит ашIыжьыгъагъэр станицэу Дахъо ары.

Нэужым советскэ дзэхэр къалэу Мыекъуапэ, Мыекъопэ, Джэджэ, Кощхьэблэ, Шэуджэн районхэм къадэхьагъэх. Мэзаем и 2-м Красногвардейскэ районыр, мэзаем и 4-м Теуцожь районыр шъхьафит ашIыжьыгъагъэх.

Советскэ дзэхэм къуаджэхэу Афыпсыпрэ Псэйтыкурэ пыир дафыжьи, 1943-рэ илъэсым мэзаем и 18-м Тэхъутэмыкъое районыр шъхьафит ашIыжьыгъагъ. Адыгеир шъхьафит зашIыжьыгъэ мафэкIэ ар алъытэ.

АР-м и ЛIышъхьэ и пресс-къулыкъу.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах