Примерное время чтения: 2 минуты
222

ТхьакIущынэ Аслъан АР-м и УплъэкIу-лъытэкIо палатэ итхьаматэ иотчет едэIугъ

Майкоп, 28 февраля – АиФ-Адыгея. Адыгеим и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан АР-м и УплъэкIу-лъытэкIо палатэ (КСП) итхьаматэу Мэхъош Рэщыдэ мэзаем и 25-м зэIукIэгъу дыриIагъ. КСП-м итхьаматэ 2013-рэ илъэсым Iофэу ашIагъэм икIэуххэм афэгъэхьыгъэу ТхьакIущынэ Аслъан къыфиIотагъ.

УплъэкIун Iофтхьабзэхэу зэрахьащтхэмкIэ планхэр хэбзэухъумэкIо органхэм ягъусэхэу зэхагъэуцощтыгъэх. Республикэм иIэшъхьэтетхэр уплъэкIун заулэхэм язэхэщэнкIэ кIэщакIо хъугъэх.

Мэхъош Рэщыд зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, федеральнэ гупчэм республикэмрэ финансхэмкIэ Министерствэмрэ япащэхэм бюджет лъэныкъомкIэ Iофэу ашIагъэм осэшхо къыфишIыгъ. Ау инспекторхэм уплъэкIунхэм ялъэхъан Iофыгъохэр апашъхьэ джыри къеуцох.

БлэкIыгъэ илъэсым КСП-м бюджетым къыхагъэкIыгъэ сомэ миллиард 1,3-р зэрагъэфедагъэр ыуплъэкIугъ. Ащ щыщэу сомэ миллион 339-р зыфытемыгъэпсыхьэгъэ гухэлъхэмкIэ агъэфедагъэу къыхагъэщыгъ.

Къэралыгъо закупкэхэр зэхащэхэ зыхъукIэ ары анахьэу ащ фэдэ хэукъоныгъэхэр зашIыхэрэр. УплъэкIу-лъытэкIо палатэм итхьаматэ къафызэхифыгъ ауплъэкIущт объектхэр къызэрэхахырэ шIыкIэр.

Красногвардейскэ районым еджапIэм ишIын зэрэщыкIорэр зауплъэкIум, проектым ыуасэ сомэ миллиони 10,5-кIэ рагъэхъугъэу къыхагъэщыгъ.

КСП-м Адыгеим ибюджет имылъкукIэ агъэпсырэ нэмыкI псэуалъэхэри ыуплъэкIунхэу рихъухьагъ. УплъэкIунхэм якIэуххэмкIэ АР-м и Минфин представлении 9-рэ уведомлении 3-рэ IэкIагъэхьагъэх. Хабзэр зэраукъуагъэр дагъэжьызэ сомэ миллион 98,5-мэ къырагъэгъэзэжьыгъ.

Адыгеим и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан финанс контролерхэм яIофшIэн осэшхо къыфишIыгъ, ау ащ дакIоу нахь загъэчанын зэрэфаери къыIуагъ.

 АР-м и ЛIышъхьэ и пресс-къулыкъу.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах