Примерное время чтения: 2 минуты
271

АР-м и ЛIышъхьэ республикэ стадионым IофшIэнхэр зэрэщыкIохэрэр ыуплъэкIугъ

Мэзаем и 4-м Адыгеим и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан республикэ стадионэу "Дружба" зыфиIорэм зэкIом, псэолъэшIын IофшIэнхэр зэрэкIохэрэм нэIуасэ зафишIыгъ.

Адыгэ Республикэм физическэ культурэмрэ спортымрэкIэ и Комитет ипащэ къызэриIотагъэмкIэ, мы спортивнэ псэуалъэм игъэкIэжьын сомэ миллион 730-м ехъу пэIухьагъ. Ащ щыщэу процент 73-р федеральнэ ахъщ, процент 27-р республикэ ахъщ. А ахъщэмкIэ трибунищ, трибунэхэм ачIэтыщтхэр, нэмыкI псэуалъэхэр, къэчъыхьапIэхэр ашIыгъэх, стадионым къыпэIулъ чIыпIэхэр зэтрагъэпсыхьажьыгъэх. ТапэкIэ темыр трибунэр ашIынэу ягухэлъ, ащ ишIын сомэ миллион 280-рэ пэIухьащт.

Стадионым изыIахьэу щыт теннис ешIэпIакIэр ТхьакIущынэ Аслъан къырагъэлъэгъугъ. Республикэм и ЛIышъхьэ ащкIэ амалэу щыIэхэр ыуплъэкIузэ, тIэкIурэ теннис ешIагъ.

- Тиспорт псэуалъэхэм яшIын зэрэкIорэм ренэу гъунэ лъэтэфы, бюджетым имылъку зэрагъэфедэрэм тылъэплъэ. Непэ тиреспубликэ спортым лъэшэу анаIэ щытырагъэты. Тэ тигухэлъ поселкэу Гавердовскэм дэжь ФОК-м ишIын щытыухынэу, стационар велотрекымрэ тирымрэ ягъэпсын тыублэнэу, джащ фэдэу дзюдомрэ самбэмрэкIэ спорткомплексыр дгъэкIэжьынэу - ариIуагъ ТхьакIущынэ Аслъан къэбар жъугъэм иамалхэм яIофышIэхэм адэгущыIэзэ.

Стадионым зэкIом республикэм и ЛIышъхьэ ащ игъэкIэжьынкIэ Iофэу тапэкIэ ашIэщтхэм защигъэгъозагъ. Мы охътэ благъэм стадионыр зэрагъэнэфыщт мачти 4 мыщ щагъэпсыщт.

Джащ фэдэу ТхьакIущынэ Аслъан къызэрэфаIотагъэмкIэ, къохьэпIэ трибунэм ычIэгъ бэнэнымкIэ, атлетикэ онтэгъумкIэ, футболымкIэ кIэлэцIыкIу спорт еджапIэхэр, адаптивнэ физкультурэмкIэ гупчэ щагъэпсыщтых.

АР-м и ЛIышъхьэ и пресс-къулыкъу.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах