aif.ru counter
32

Республикэр нахь къабзэу къыхахыгъ

Шъолъыр зэфэшъхьафхэр лъэныкъо 64-кIэ

Майкоп, 29 декабря - АиФ-Адыгея. Урысыем ячIыопс изытет зызэрагъапшэм, лъэныкъо пстэумкIи Адыгэ Республикэм иер нахь къабзэу агъэнэфагъ. УплIэкIунхэр языгъэшIыгъэхэр «РИА новости» зыфиIорэм иагенствэ икуп хэхьэрэ «РИА реитингымрэ» гъэзетэу «Московские новости» зыфиIорэмрэ.

Зирейтинг нахь лъагэр зэрагъэшIэным пае шъолъыр зэфэшъхьафхэр лъэныкъо 64-кIэ зэрагъэпшъагъэх.

Тыкъэзыуцухьэрэ дунаим изытет икъэухъумэн Адыгеим икъоу зэрэщылъыплъэхэрэр къыхагъэщыгъ. ЗекIоным зыкъегъэIэтыгъэным республикэм щыдэлажьэх, зыгъэпсэфыпIэ зэфэшъхьафхэр, хьакIэщхэр щагъэпсых.

.Оставить комментарий
Вход
Комментарии (0)

  1. Пока никто не оставил здесь свой комментарий. Станьте первым.


Оставить свой комментарий
Самое интересное в регионах