24

АР-м и Прокуратурэ иколлегие зэфэхьысыжьхэр къышIыгъэх

Сюжет Общество
Фото Алексея Гусева

Майкоп, 8 февраля - АиФ-Адыгея. АР-м и Прокуратурэ иколлегие блэкIыгъэ блыпэм, мэзаем и 3-м  зэхэсыгъоу иIагъэм мы структурэм икъулыкъухэм 2012- рэ илъэсым Iофэу ашIагъэм изэфэ­хьысыжьхэр щашIыгъэх, 2013-рэ илъэсым пшъэрылъ шъхьаIэу зыфагъэуцужьыхэрэм атегущыIагъэх.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх АР-м и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан, Урысые Федерацием и Прокуратурэ и ГъэIорышIапIэу Къыблэ федеральнэ шъолъырым щыIэм ипащэу Вячеслав Конушкиныр, федеральнэ инспектор шъхьаIэу ЛIыIужъу Адам, нэмыкIхэри.

Зэхэсыгъом АР-м и ЛIышъхьэ пэублэ псалъэ къыщишIызэ бзэджэ­шIа­гъэхэм апэшIуекIоным фэшI блэкIыгъэ илъэсым республикэм ­ипрокуратурэ икъулыкъушIэхэм Iофышхо зэрашIагъэр, ащкIэ ахэм зэрафэразэр къыIуагъ.

ЗэкIэмкIи 2012-рэ илъэс закъом гъогогъу мин 15,4-рэ фэдизрэ хэбзэихъухьагъэр республикэм щаукъуагъэу про­курорхэм агъэунэфыгъ. Процент 60-р социальнэ мэхьанэ зиIэ лъэны­къохэм ащыщых. Прокурорхэм уплъэкIунэу зэхащагъэхэм яшIуагъэ­кIэ лэжьапкIэр игъом зэрамыты­гъэхэм сомэ миллион 49-рэ фэдиз афызэкIагъэкIожьын алъэкIыгъ.

БзэджэшIагъэу агъэунэфыгъэхэм ­япчъагъэ къыщыкIагъ нахь мышIэ­ми, унаIэ зытебгъэтын фэе лъэны­къоу джыри щыIэр макIэп.

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах