Примерное время чтения: 1 минута
100

АПК гъэхъагъэхэр ешIых

Еженедельник "Аргументы и Факты" № 37. АиФ - АДЫГЕЯ 14/09/2011

«Радугэм» хэтэрыкIхэр къыз­щи­гъэкIыхэрэ чIыгу гектарих егъэ­федэ.

Акционер обществэу «Радугэм» апчым хэшIыкIыгъэ фэбапIэхэу гектари 6-м тетхэм, нэшэбэгур, помидорыр, щыб­жьыир къащегъэкIы. Ащ пае Голландием итехно­логиякIэхэр агъэфедагъэх.

«Радугэм» бэмышIэу къы­зэIуихыгъэ комплексыкIэу зы чIыгу гектарым тетым амалэу IэкIэлъхэр ТхьакIущынэ Аслъан къыфаIотагъэх.

2010-рэ илъэсым итыгъэгъа­зэ къыщегъэжьагъэу 2011-рэ илъэсым ишышъхьэIу мазэ нэс ар ашIыгъ.Ащ сомэ миллион 78,6-рэ пэIуагъэхьагъ. Ащ нэшэбэгур ыкIи помидорыр джырэ лъэ­хъаным щагъэтIысыгъэх. Зы чIыгу гектарым телъытагъэу илъэсым къыкIоцI помидор тонн 500 фэдиз ыкIи нэшэбэгу тонни 150-рэ (илъэсым тIо) ащаугъоизэ ашIыщт.

Илъэсым къыкIоцI продукциеу къахьыжьырэр зэкIэмкIи тонн мини 2-м кIэхьащт. ХэтэрыкIхэм афэшъхьафэу, тыгъэгъазэм, коцым, нэмыкI культурэхэм, джащ фэдэу хьаIум якъэгъэкIын предприятиер дэлажьэ.

ХъызмэтшIапIэм мылъкоу халъхьэрэм зыкъигъэфедэжьэу ригъэжьагъ.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах