Примерное время чтения: 1 минута
338

Чъэпыогъум и 5- р Адыгэ Республикэм и Маф

Еженедельник "Аргументы и Факты" № 40. АиФ - АДЫГЕЯ 05/10/2011

Адыгэ Республикэм щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

АР-р зызэхащагъэр илъэс 20 зэрэхъугъэм фэшI тигуапэу тышъуфэгушIо!

Илъэс 20-кIэ узэкIээбэжьмэ, Урысые Федерацием исубъект хъугъэ Адыгэ Республикэм щыIэн ыкIи хэхъоныгъэ ышIын зэрилъэкIыщтыр, гъогоу зэхъокIыныгъэхэм ягъогу пытэу рыкIонэу мурад зэриIэр къыгъэлъэгъуагъ.

Республикэм икъэралыгъо- правовой статус зыкъызэриIэтыгъэр, обществэр политическэу нахь зэрэзэкъоуцуагъэр регионыр социальнэ - экономикэ хэхъоныгъэхэм афэкIонымкIэ лъэпсэшIу хъугъэх. Федеративнэ зэфыщытыкIэхэр хэгъэгум щыгъэпытэгъэнхэм республикэр чанэу хэлажьэ.

Адыгеим экономическэ, социальнэ, культурнэ лъэныкъомкIэ гъэхъагъэу ышIыгъэхэм алъапсэр лъэпкъ, дин зэгурыIоныгъэр, республикэм ирегион, иIэкIыб экономикэ зэпхыныгъэхэм зызэраушъомбгъурэр, инвистициехэр нахьыбэхэу къыхалъхьэхэ зэрэхъугъэр, Адыгеим щыпсэухэрэр щыIэкIэшIу яIэным зэрэфэлажьэхэр арых.

Тигъэхъагъэ пэпчъ икъэкIуапэр цIыфхэм ягуетыныгъ, Урысыем ишъолъыр анахь дэгъухэм зыкIэ ащыщым щыпсэухэ, щеджэхэ, Iоф щашIэ ахэм зэрашIоигъор ары.

Республикэм щыпсэухэрэми, ащ ихьакIэхэми псауныгъэ пытэ, насып, щыIэкIэшIу яIэнэу, хъярым щымыкIэнхьэу тафэлъаIо. Адыгеими Урысыеми апае Iофэу ишъухъухьэхэрэм гъэхъагъэхэр ащышъушIынэу шъуфэтэIо!

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах