Примерное время чтения: 2 минуты
85

Адыгеир хэдзынхэм афэхьазыр

Хэдзын Гупчэм и ГъэцэкIэкIо Комитет къызэритырэм елъытыгъэу, Адыгеим щыкIощт хэдзынхэм ахэлэжьэнхэ алъэкIыщт партиехэу - «Единая Россия», «КПРФ», «ЛДПР» зыфиIохэрэр.

Мы мафэм хэдзыпIэ участкэ 263-у Iоф зышIэщтхэр Iофтхьабзэм зэрэфэхьазырхэр Гупчэ комиссием ыуплъэкIугъ. Ащ дакIоу цIыфхэр къызэ­кIо­лIэщтхэ чIыпIэхэр мэшIогъэ­кIосэным, щынэгъончъагъэм яшапхъэхэм зэрадиштэхэрэр ащ фэгъэзэгъэ структурэхэм агъэ­унэфыгъ.

Адыгеим щыпсэурэ нэбгырэ мин 335-м ехъум хэ­дзынхэм ахэлэжьэнхэ амал яIэщт. Ахэм ащыщэу нэбгырэ мин 37-м ехъум сэкъатныгъэ яI. Хэдзынхэм ахэлэжьэрэ пстэуми яфитыныгъэхэр къэухъумэгъэнхэр пшъэрылъ шъхьаIэу зэрэщытыр Ю.Хъутым къы­Iуагъ.

ЦIыфхэм якъэухъумэн

Хэдзынхэр рэхьатэу, законым диштэу зэрэзэхэщэнхэм пае ащ хэлэжьэрэ партиехэм ялIыкIохэр хэдзын коммисиехэм ахэтыщтых, Iофтхьабзэр зэрэрекIокIырэм ахэр лъыплъэщтых. ХэдзыпIэ участкэ пэпчъ къулыкъушIэ заулэмэ Iоф ащашIэщт.

Хэдзынхэу къэблагъэхэрэм мэхьанэшхо зэряIэр ТхьакIу­щынэ Аслъан къыхигъэщызэ, ащ изэхэщэнкIэ къэуцурэ гу­мэкIыгъохэр, щыкIагъэхэр псынкIэу дэгъэзыжьыгъэнхэ, зэрифэшъуашэу хэдзын кампаниер Адыгеим щызэхэщэгъэн зэрэфаер къыIуагъ. Зэхэ­сыгъом хэлэжьагъэхэм ащыщ­хэм пшъэрылъ гъэнэфагъэхэр афишIыгъэх.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах