Примерное время чтения: 2 минуты
64

Налмэсым имэфэкI хигъэунэфыкIыгъ

Ащ  Адыгэ Республикэм и ЛIышъ­хьэу ТхьакIущынэ Аслъан, къош республикэхэм къарыкIыгъэхэр къыщыгущыIагъэх.Купым иартистхэм афэгушIуагъэх, щытхъу тхылъхэр аратыжьыгъэх.

Тиреспубликэ и ЛIышъхьэ ирэзэныгъэ тхылъхэр ансамблэу «Налмэсым», купым ихудожественнэ пащэу Къулэ Мыхьамэтрэ ансамблэм идиректорэу Бэстэ Азмэтрэ афигъэшъошагъэх.

«Адыгэ Республикэм инароднэ артистк» зыфиIорэ щыт­хъуцIэр къэзыушыхьатырэ тхылъхэр Бэстэ Тыгъэнгуащэрэ ансамблэм икъэшъуакIоу Дыгъу Иринэрэ аритыжьыгъэх. Оркестрэм хэтэу Цэй Аслъан «АР-м изаслуженнэ артист» зыфиIорэ цIэр фиусыгъ.

ТхьакIущынэ Аслъан «Налмэсым» игъэхъагъэхэр IэкIыб хэгъэгумэ зэращашIэрэм къытегущыIагъ. Урысыем иIэшъ­хьэтетхэр зэплъыхэрэ концерт хэхыгъэхэм «Налмэсыр» арагъэблагъэу бэрэ къызэрэхэкIырэм уасэ фишIыгъ.

Къэбэртэе-Бэлъкъарымрэ Темыр Осетиемрэ ялIыкIохэр юбилей зэхахьэм къыщыгущыIагъэх.ЗэIукIэм лъэпкъ искусствэм ехьылIэгъэ къэбархэр къыщаIотагъэх.

Тарихъым инэкIубгъохэм зэ­рахэтымкIэ, 1936-рэ илъэсым «Налмэсыр» зэхащагъ.Налмэсыр» нахь цIэрыIо хъуным фэшI Адыгэ хэкум ипащэхэм Iофыгъуабэ агъэцакIэщтыгъ.

ЩытхъуцIэу «Академический» зыфиIорэр «Налмэсым» къыфаусыгъ. Адыгэ Республикэм икъэралыгъо гъэпсыкIэ игъэ­пытэн, лъэпкъ культурэмрэ искусствэмрэ цIыфхэм алъыгъэ­Iэсыгъэнхэм иIахьышIу зэрэ­хишIыхьэрэм афэшI медалэу «Адыгеим и Щытхъузехьэр» къыфагъэшъошагъ.

Аужырэ илъэсхэм «Налмэсыр» Тыркуем, Италием, тилъэп­къэ­гъухэр зыщыпсэурэ нэмыкI хэ­гъэгухэм ащыIагъ.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах