Примерное время чтения: 1 минута
49

Адыгеим апэрэ оперэр къыщагъэлъэгъуагъ

Оперэм лъапсэ фэхъугъэр я XIII- рэ лIэшIэгъум ихъугъэ –шIагъэхэр.

Оперэу «Раскаты далёкого грома» зыфиIорэм ипартие шъхьаIэхэр къэзышIыгъэхэр зэлъашIэрэ адыгэ орэдыIо IэпэIасэхэу Санкт-Петербургым ыкIи Къэбэртэе-Бэлкъарым къарыкIыгъэхэр , музыкальнэ искусствэмкIэ IэпэIасэхэр ыкIи ансамблэу Ислъамыем, Налмэсым яартистхэр арых.

Нэхэе Аслъан ригъусэу оперэм Iоф дашIагъ: режиссерэу, Адыгеимрэ УФ-мрэ язаслуженнэ IофышIэу Сулейман Юнус, баллетместерэу, УФ-м изаслуженнэ артистэу, АР-м инароднэ артистэу Къул Мухьамэд , УФ – м изаслуженнэ IофышIэу Адыгэ Республикэм искусствэмкIэ иIофышIэшхоу- Хъот Заур.

- Мы оперэм Адыгеим икультурэ игъэбаигъ. Адыгэ Республикэр зызахэщагъэм ия 20-рэ илъэс оперэр зэрэфэгъэхьыгъэм мэхьанэшхо иI. Музыкальнэ художественнэ гъэсэныгъэ дэгъу АР-м зэращарагъэгъотыгъэр, творческэ коллективхэм IэпыIэгъу зэрэратыщтыгъэр пкIэнчъэ хъугъэп. ЫкIи непэ анахь IэпэIасэхэр къызэрэугъоигъэх, апэрэ лъэпкъ оперэр къагъэлъэгъонэу – къыIуагъ оперэм еплъыгъэу, АР- м и Лъышъхэу ТхьакIущынэ Аслъан.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах