Примерное время чтения: 2 минуты
61

Адыгеим къыщы­хъурэ бзэджэшIагъэхэм япчъагъэ нахь макIэ хъу­гъэ

Фото: Пресс-службы главы Адыгеи

ЩынэгъончъэнымкIэ Советэу АР-м и ЛIышъхьэ дэжь щызэхащагъэмрэ правопорядкэмкIэ координационнэ Советымрэ мэзаем и 1-м зэхэсыгъо зэдыряIагъ. Зэхахьэр къызэIуихыгъ ыкIи ащ тхьамэтагъор щызэрихьагъ АР-м и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан.

Зэхэсыгъом хэлэжьагъэх АР-м ипрокурор шъхьаIэу Василий Пословскэр, хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ ми­нистрэу Александр Речицкэр, лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэра­лыгъохэм ащыпсэурэ тилъэп- къэ­гъухэм адыряIэ зэпхыныгъэ­хэм­кIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамал­хэмкIэ Комитетым ипащэу Шъхьэлэхъо Аскэр ыкIи нэмыкIхэри.

БзэджэшIагъэхэм апэшIуе­кIогъэнымкIэ, щынэгъончъагъэ ыкIи правопорядкэ Адыгеим илъынымкIэ хэбзэ гъэцэкIэкIо, чIы­пIэ зыгъэIорышIэжьыпIэ ыкIи правэухъумэкIо органхэм Iо­фэу зэдашIагъэр зэфахьысыжьыгъ, ащ шIуагъэу къытыгъэм, джыри гумэкIыгъоу щыIэхэм зэ­датегущыIагъэх.

Республикэм бзэджэшIагъэу  щызэрахьагъэм ипчъагъэ проценти 2-м ехъукIэ нахь макIэ хъугъэ, бзэджэшIэгъэ хьы­лъэхэми япчъагъэ къыщыкIагъ, бзэджэшIагъэр зезыхьагъэ­хэр нахьыбэу къычIагъэщыхэ хъугъэ. Арэу щытми, джыри Iоф зыдэп­шIэн фаеу щыIэхэми къатегущыIaгъэх.

ТхьакIущынэ Аслъан бзэджэ­шIа­гъэу зэрахьэхэрэр нахь макIэ хъу­гъэми, пчъагъэу джыри къатыхэрэм уагъэгумэкIынэу зэрэщытыр правэухъумэкIо органхэм зафигъазэзэ къыхигъэщыгъ.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах