aif.ru counter
ADIGEA.AIF.RU 10

Культурэ кIэн­ым икъэухъумэн Адыгеим анаIэ тырагъэты

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Ас­лъан Урысые Федерацием культурэмкIэ и Министерствэ игъэIорышIапIэу Пшызэ шъолъыр щыIэм...

IофшIэгъу зэIукIэгъум хэлэжьагъ Адыгэ Республикэм икультурнэ кIэн къэухъумэгъэнымкIэ ыкIи гъэфедэгъэнымкIэ ГъэIорышIапIэм ипащэу ЦIыпIынэ Рустем.

Асташкинам къызэриIуагъэмкIэ, УФ-м куль­турэмкIэ и Министерствэ уна­шъоу ышIыгъэм диштэу «Культурнэ кIэным иобъектхэр къэ­ухъумэгъэнхэм ылъэныкъокIэ УФ-м изаконодательствэ бгъэфедэн зэрэплъэкIыщтыр» зыфиIорэ семинар-зэхэсыгъо Мыекъуапэ щызэхащэщт.

Ащ иIоф­шIэн хэлэжьэщтых Урысые Федерацием куль­турэмкIэ и Министерствэ, Къыблэ, Приволжскэ ыкIи Темыр-Кавказ федеральнэ шъолъырхэм ялIыкIохэр. Iофтхьабзэм изэхэ­щэнкIэ пшъэдэкIыжь зыхьыщтхэр УФ-м культурэмкIэ и Министерствэ игъэIорышIапIэу Пшызэ шъолъыр щыIэмрэ АР-м культурнэ кIэныр къэухъумэ­гъэн­хэмкIэ ыкIи гъэфедэгъэн­ымкIэ игъэIорышIапIэрэ.

«Мэхьанэшхо зиIэ Iоф­тхьаб­зэу Адыгеим щыредгъэкIокIы­рэр бэдэд, ау культурнэ кIэн­ым, саугъэтхэм якъэухъумэн фэгъэ­хьыгъэу апэрэ зэрэщыкIо­щтыр», - къыIуагъ ТхьакIущынэ Ас­лъан.

Къэралыгъо ыкIи республикэ мэхьанэ зиIэ саугъэтхэр Адыгеим бэу зэритхэр къыдэтлъытэзэ, ахэм ягъэцэкIэжьын, яIыгъын пэIухьащт ахъщэр афэтэтIупщы. Мыщ фэгъэзэгъэ гъэIорышIапIэм амалэу щыIэм­кIэ IэпыIэгъу тыфэхъу.

Смотрите также:Оставить комментарий
Вход
Комментарии (0)

  1. Пока никто не оставил здесь свой комментарий. Станьте первым.


Оставить свой комментарий
Самое интересное в регионах