Примерное время чтения: 1 минута
73

АР-м и МВД имэфэкI хигъэунэфыкIыгъ

Адыгэ Республикэм и МВД ыныбжь илъэс 20 зэрэхъурэм фэгъэхьы­гъэ мэфэкI зэхахьэ Адыгэ республикэ филармонием щыкIуагъ.

Зэхахьэм хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан, АР-м и Правительствэ хэтхэр, правэухъумэкIо органхэм, МВД-м иветеранхэр, гъунэгъу субъектхэм къарыкIыгъэ хьакIэхэр, къулыкъу ыкIи ведомствэ зэфэшъхьафхэм ялIыкIохэр.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан зипрофессиональнэ мэфэкI хэзыгъэ­унэфы­кIы­рэ пстэуми игуапэу къафэгушIуагъ, псауныгъэ пытэ яIэнэу, япшъэрылъхэр щытхъу хэлъэу агъэ­цэ­кIэн­хэу къафэлъэIуагъ.

Нэужым АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ иминистрэу Александр Речицкэм министерствэм инепэрэ мафэ, гъэхъагъэу яIэхэм, пшъэрылъэу зыфагъэуцужьыхэрэм афэгъэхьыгъэ доклад къы­шIыгъ, иIофшIэгъу­хэм ямэфэ­кIыкIэ къафэгу­шIуагъ.

АР-м и МВД имэфэ­кIыкIэ къыфэгу­шIуагъэх Краснодар краим, Къалмыкъ Республикэм, нэмыкIхэм япра­вэухъумэкIо органхэм, Адыгеим икъулыкъу ыкIи ведомствэ зэфэшъхьафхэм ялIыкIохэр.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах