Примерное время чтения: 2 минуты
114

Универсальнэ электроннэ картэхэм Iоф адашIэщт

Сюжет Общество

Майкоп, 24 сентября – АиФ-Адыгея. Адыгеим мы илъэсым ыкIэм нэс лъэIу тхылъхэр зыщаштэщтхэ ыкIи универсальнэ электроннэ картэхэр къызщаратыщтхэ пункти 5 къыщызэIуахынэу ары. Ахэр адэтыщтых къалэу Мыекъуапэ, къуаджэу Тэхъутэмыкъуае, поселкэхэу Инэм, Яблоновскэм ыкIи Тульскэм.

ЦIыфхэм ящыIакIэ нахьышIу шIыгъэнымкIэ ыкIи предприниматель IофшIэныр зэхэщэгъэным пае ящыкIэгъэ амалхэр ягъэгъотыгъэнхэмкIэ къэбар зэлъыгъэIэс шIыкIэхэр гъэфедэгъэнхэм фэгъэхьыгъэу Урысые Федерацием и Правительствэ икомиссие иапэрэ зэхэсыгъоу Урысыем и Правительствэ и Тхьаматэу Дмитрий Медведевым шъолъырхэм яIэшъхьэтетхэм афызэхищэгъагъэм икIэуххэм къапкъырыкIызэ журналистхэм къариIуагъ Адыгеим и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан.

Адыгеим ыцIэкIэ видеоконференцием иIофшIэн хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэ игуадзэу Владимир Петровыр, Адыгэ Республикэм информатизациемкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу Нэпсэу Индар, Адыгэ Республикэм предпринимательхэм яфитыныгъэхэр къэухъумэгъэнхэмкIэ Уполномоченнэу щыIэ Зэфэс Владислав, потребителым ифитыныгъэхэм якъэухъумэн зэрэкIорэм лъыплъэгъэнымкIэ федеральнэ къулыкъум и ГъэIорышIапIэу республикэм щыIэм ипащэу Сергей Завгороднэр.

ЦIыфхэр къэралыгъо ыкIи муниципальнэ фэIо-фашIэхэм нахь агъэразэхэу шIыгъэнхэмкIэ ыкIи электроннэ шIыкIэм тетэу ащ фэдэ фэIо-фашIэхэр аIэкIэгъэхьэгъэнхэмкIэ пстэуми апэу зэшIохыгъэн фэе Iофтхьабзэхэм Дмитрий Медведевым республикэм ипащэхэм анаIэ тыраригъэдзагъ.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ и пресс-къулыкъу къызэритырэмкIэ, зэхэсыгъом джащ фэдэу щахэплъагъэх Урысые Федерацием игражданинэу зэрэщытыр къэзыушыхьатырэ тхылъым электроннэ шIыкIэм тетэу къэбарыр игъусэ шIыгъэным япхыгъэ Iофыгъохэм, универсальнэ электроннэ картэкIэ заджэхэрэм иинфраструктурэ а гухэлъхэм апае гъэфедэгъэнымкIэ амалэу щыIэхэм. ЦIыфхэм ящыIакIэ нахьышIу шIыгъэным ыкIи предприниматель IофшIэныр нахь тэрэзэу зэхэщэгъэным апае къэбар зэлъыгъэIэс шIыкIэхэм ягъэфедэнкIэ Правительствэ комиссием икъулыкъухэм афэгъэхьыгъэ положениемрэ ахэм ахэтыщтхэмрэ атегущыIагъэх.

АдыгеимкIэ ащ фэдэ картэхэм якъыдэгъэкIын, ятын ыкIи яфэIо-фашIэхэм ягъэцэкIэн фэгъэзагъэр къэралыгъо ыкIи муниципальнэ фэIо-фашIэхэр афэгъэцэкIэгъэнхэмкIэ гупчэу къалэу Мыекъуапэ дэтыр ары. ДжырэкIэ мыщ а Iофтхьабзэхэр щызэшIуахыщтых, джащ фэдэу ОАО-у "Сбербанкым" икъутами щаштэщтых лъэIу тхылъхэр ыкIи къащаратыщтых универсальнэ къартэхэр. НепэкIэ цIыфхэм лъэIу тхылъ 320-рэ къатыгъ ащ фэдэ картэхэр аратыхэмэ ашIоигъоу, 58-р ащ фэдэ картэхэм афаехэп, карти 140-рэ аратыгъах.

Республикэм ифэныкъоныгъэхэм къапкъырыкIыхэзэ универсальнэ электроннэ картэ мини 10 фэдиз илъэсэу къихьащтым къыдагъэкIыщт, 2015-рэ илъэсым - мин 14, 2016-рэ илъэсым - мин 19.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах