14

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ Оперативнэ штабым изэхэсыгъо зэрищагъ

Майкоп, 21 апреля - АиФ-Адыгея.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат коронавирусым зимыушъомбгъунымкIэ Оперативнэ штабым изэхэсыгъо тыгъуасэ зэрищагъ. Видеоконференцие шIыкIэм тетэу ар кIуагъэ.

Зэхэсыгъор къызэIуихызэ, Адыгеим и ЛIышъхьэ зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, зэпахырэ узым зимыушъомбгъунымкIэ ищыкIэгъэ пстэур республикэм щашIэ, хабзэм икъулыкъухэм зэдырагъаштэу Iоф зэдашIэ. Оперативнэ штабри, муниципалитетхэри, МВД-м иIофышIэхэри, волонтерхэри зэгурыIохэзэ зэдэлажьэх.

Тхьаумэфэ мафэхэм цIыфхэм шапхъэхэр дэгъоу къызэрэдалъытагъэр, яунэхэм зэрарысыгъэхэр КъумпIыл Мурат хигъэунэфыкIыгъ, Оперативнэ штабым иунашъохэр зэрагъэцакIэхэрэм фэшI цIыфхэм зэрафэразэр къыIуагъ.

— Iофым изытет дэгъоу къазэрагурыIорэмкIэ тицIыфхэм сафэраз. ГухэкI нахь мышIэми, коронавирусыр къызэузхэрэм япчъагъэ хэхъо. Сымаджэхэр игъом къыхэгъэщыгъэнхэм фэшI тестхэр зыIахыхэрэр фэдитIукIэ нахьыбэ ашIыгъ, общественнэ чIыпIэхэр дезинфекцие шIыгъэнхэмкIэ Iофхэр агъэлъэшыгъэх. Коронавирусым зимыушъомбгъунымкIэ тфэлъэкIырэр зэкIэ тшIэн фае. Республикэм ис нэбгырэ пэпчъ иIахь мы Iофым къыхилъхьан фае. Зэпахырэ узым пэуцужьыгъэнымкIэ амал шъхьаIэу щыIэхэр яунэхэм арысынхэр, цIыфхэм нахь макIэрэ аIукIэнхэр, санитар шапхъэхэр зэкIэ агъэцэкIэнхэр ары, — къыIуагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ.

Роспотребнадзорым Адыгэ РеспубликэмкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу Сергей Завгороднем зэрэхиугъэунэфыкIыгъэмкIэ, республикэм ис нэбгырэ 12594-мэ тестхэр аIахыгъэх. Нахьыбэу зыщысымаджэхэрэр Мыекъуапэрэ Адыгэкъалэрэ ары. Коронавирусыр къызыхагъэщыгъэхэм ягъусагъэхэр агъэунэфыгъэх. Ащ фэдэхэу республикэм нэбгырэ 936-рэ къыщыхагъэщыгъ, врачхэм ахэм анаIэ атырагъэты.

Къалэхэу Москварэ Санкт-Петербургрэ къарыкIыхэрэми гъунэ алъафы. Мэлылъфэгъум и 20-м ехъулIэу Краснодар иаэропорт къыращыжьи, Адыгеим къагъэсыжьыгъэр зэрэхъущтыгъэр нэбгырэ 55-рэ. Ахэм мэфэ 14 яунэхэм арысынхэу афагъэпытагъ, нэбгыри 4 обсерваторым ащагъ. Зигугъу къэтшIыгъэ къалэхэм нэмыкI транспорткIэ къарыкIхэу Адыгеим къакIохэрэми линие плъырым ителефонхэу 8-800-555-49-43-мкIэ, 8 (8772) 52-12-05-мкIэ псынкIэу макъэ арагъэIун фае. Шэпхъэ гъэнэфагъэхэр зыукъохэрэм юридическэ пшъэдэкIыжь арагъэхьыщт.

Адыгэ Республикэм псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ иминистрэу Мэрэтыкъо Рустем къызэриIуагъэмкIэ, джыдэдэм нэбгырэ 40-мэ амбулаторнэу яIазэх, нэбгырэ 93-рэ сымэджэщхэм ачIэлъ, ахэм ащыщэу нэбгыри 6-р реанимацием илъ, зы нэбгырэм пае ИВЛ-мкIэ аппаратыр къызфагъэфедэ. Нэбгыри 10 чIатхыкIыжьыным фагъэхьазыры.

Министрэм къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, ищыкIэгъэ Iэзэгъу уцхэмрэ медицинэ оборудованиемрэ зэкIэ госпиталым иIэх. ИВЛ-мкIэ аппарат 53-р республикэм къыщызфагъэфедэным фэхьазыр. НэмыкI медицинэ учреждениехэми ИВЛ-мкIэ аппаратхэр яIэх. ЫпэкIэ къащэфыгъэгъэ аппаратхэр мы тхьаумафэм къаIэкIагъэхьажьынхэу къагъэгугъагъэх. Ащ нэмыкIэу медицинэ IофышIэхэм япсауныгъэ къызэраухъумэщт шъуашэхэри бэу къаIэкIагъэхьагъэх.

Iэзэгъу уцхэмкIэ, зызэраухъумэрэ пкъыгъохэмкIэ, оборудованиемкIэ IэпэчIэгъанэ щыIэным тегъэпсыхьэгъэ Iофтхьабзэхэр республикэм джыдэдэм щызэрахьэх. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ медицинэ учреждениехэм ярезерв зэгъэуIугъэнымкIэ мэлылъфэгъум и 28-м ехъулIэу Iофхэр аухынэу пшъэрылъ афишIыгъ.

Сымаджэхэм апае чIыпIэ 500 фэдиз республикэм щагъэхьазырыщт. ГущыIэм пае, инфекционнэ сымэджэщым нэбгыри 170-мэ щяIэзэнхэ алъэкIыщт. Мыекъопэ къэлэ сымэджэщым чIыпIэ 250-рэ, терапевтическэ отделением — чIыпIэ 70-рэ щагъэхьазырыщт. Поселкэу Инэм дэт сымэджэщым чIыпIи 100 щагъэхьазырыгъах.

Зэхэсыгъом икIэух КъумпIыл Мурат цIыфхэм, бизнес цIыкIумрэ гурытымрэ IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэнымкIэ пшъэрылъхэр афишIыгъэх. Экономикэм илъэныкъо зэфэшъхьафхэм Iофхэм язытет ащызэгъэшIэгъэным пае зэхэсыгъохэр зэхащэнхэу мыщ щырахъухьагъ.

Оставить комментарий (0)
Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах