85

Адыгэ Республикэмрэ Почтэ Банкымрэ зэзэгъыныгъэм зэдыкIэтхагъэх

пресс-служба главы Адыгеи

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ ПАО-у «Почта Банк» зыфиIорэм иправление итхьаматэу Дмитрий Руденкэмрэ 2019 — 2020-рэ илъэсхэм Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинетрэ ПАО-у «Почта Банк» зыфиIорэмрэ Iоф зэрэзэдашIэщтымкIэ графикэу зэхагъэуцуагъэм тыгъуасэ Москва щызэдыкIэтхагъэх.

Республикэмрэ банкымрэ ыпэкIэ зэрэзэзэгъыгъэхэм тетэу язэдэлэжьэныгъэ зегъэушъомбгъугъэныр ары ар зыфытегъэпсыхьагъэр.

ЩыIэныгъэм илъэныкъо пстэуми финанс къулыкъухэм мэхьанэшхо зэращыряIэр Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зэIукIэгъум илъэхъан къыхигъэщыгъ.

«Адыгэ Республикэм псынкIэу хэхъоныгъэ ешIы. ИнвестициехэмкIэ непэ Урысыем апэрэ чIыпIэр щытIыгъ. ГъэрекIо проценти 146-кIэ нахьыбэу инвестициехэр къытхалъхьагъэх. Республикэм иэкономикэ зыкъегъэIэтыгъэнымкIэ зэшIотхырэ пстэур зытегъэпсыхьагъэр цIыфхэм ящыIэкIэ-псэукIэ нахьышIу шIыгъэныр ары. МыщкIэ тэ зы Iоф зэдэдгъэцакIэрэр. Почтэ Банкми социальнэ мэхьанэшхо зиIэ пшъэрылъ зэшIуихырэр — банкхэм яфэIо-фашIэхэр къоджэ анахь цIыкIухэми адэсхэм къызыфагъэфедэн алъэкIыным иамал щыIэ шIыгъэныр ары. Тиреспубликэ щыпсэухэрэм азыныкъор зэрэкъоджэдэсхэм епхыгъэу тэркIэ ащ мэхьанэшхо иI. ТкIуачIэ зэхэлъэу тызэдэлэжьэнэу, финанс фэIо-фашIэхэр республикэм щагъэцэкIэнхэмкIэ амалхэм зядгъэушъомбгъунэу, мылъкум игъэфедэнкIэ цIыфхэм шIэныгъэу яIэм зыкъедгъэIэтынэу непэ тызэзэгъыгъ», — хигъэунэфыкIыгъ КъумпIыл Мурат.

ЗэIукIэгъум унэшъо заулэ щырахъухьагъ. ГущыIэм пае, банкым иструктурнэ подразделениякIэ республикэм щызэхащэщтых, банкым фэIо-фашIэхэу ыгъэцакIэхэрэм къахэхъощт, чIыфэ зэраратырэ шIыкIэм хэплъэжьыщтых, ахъщэм игъэфедэнкIэ цIыфхэм шIэныгъэу яIэм зыкъырагъэIэтыщт. Ащ нэмыкIэу банкыр кIэщакIо зэрэфэхъугъэм тетэу Кавказ къэралыгъо чIыопс биосфернэ заповедникэу Х. Г. Шапошниковым ыцIэкIэ щытым экологиемкIэ программэу «Подари лес другу» зыфиIорэр щыпхыращыщт. Мы проектым чIыпIэ нахьыбэ банкым мыгъэ къыхыригъэубытэн имурад.

«Адыгэ Республикэмрэ тэрырэ дэгъоу тызэдэлажьэ. Республикэм ихэбзэ Iэшъхьэтетхэм типроектхэм къадырагъаштэ. Арэущтэу щымытыгъэмэ, охътэ кIэкIым къыкIоцI гъэхъэгъэшхохэр тшIынхэ тфэлъэкIыщтыгъэп. Тизэдэлэжьэныгъэ зедгъэушъомбгъунымкIэ, Iофтхьэбзэ гъэнэфагъэу зетхьащтхэм яихъухьанкIэ «гъогу картэм» ишIуагъэ къытэкIы. Лъэныкъо пстэури къызэлъиубытэу тизэдэлэжьэныгъэ лъыдгъэкIуатэ, Адыгеим ищыIэныгъэ чанэу тыхэлажьэ тшIоигъу: абитуриентхэм чIыфэхэр яттыхэ зыхъукIэ ныбжьыкIэхэм ягъэсэныгъэ зыкъырагъэIэтын алъэкIыщт, пенсионерхэми, фэгъэкIотэныгъэ зиIэ цIыф куп заулэми IэпыIэгъу тафэхъущт», — хигъэунэфыкIыгъ Почтэ Банкым иправление итхьаматэу Дмитрий Руденкэм.

Банкым икъутамэхэм джыдэдэм республикэм ирайон пстэуми Iоф ащашIэ, ащ фэдэ IофшIапIэхэм ренэу къахэхъо.

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах