56

Адыгеим и ЛIышъхьэ Антон Силуановым зэрищэгъэ зэхэсыгъом хэлэжьагъ

Урысые Федерацием и Правительствэ и Тхьаматэ иапэрэ гуадзэу, Урысые Федерацием финансхэмкIэ иминистрэу Антон Силуановым лъэпкъ проектхэр шъолъырхэм зэращагъэцакIэхэрэм фэгъэхьыгъэ зэхэсыгъор зэрищагъ.

Урысые Федерацием и Правительствэ и Ситуационнэ гупчэу Москва щыIэм зэхэсыгъор щыкIуагъ. Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ащ хэлэжьагъ.

Лъэпкъ проектхэм япхырыщынкIэ федеральнэ субсидиехэр шъолъырхэм зэрагъэфедэхэрэм, лъэпкъ проектхэу «Производительность труда и поддержка занятости населения», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» зыфиIохэрэр зэрагъэцакIэхэрэм япхыгъ Iофыгъохэм зэхэсыгъом щахэплъагъэх.

Кураторэу щытхэ ведомствэхэм ялIыкIохэм докладхэр къашIыгъэх. Шъолъырхэм япащэхэр чIыпIэхэм Iофхэр зэращызэпыфэхэрэм къатегущыIагъэх, язэдэлэжьэныгъэ нахь агъэлъэшынымкIэ игъоу алъэгъухэрэр къаIуагъэх.

ЗэдэгущыIэгъухэм якIэуххэр зэфихьысыжьхэзэ, Антон Силуановым пшъэрылъ гъэнэфагъэхэр афишIыгъэх. ГущыIэр зыфэгъэхьыгъэр «Электрон бюджет» зыфиIорэ системэм нахьышIоу Iоф егъэшIэгъэныр, лъэпкъ проектхэм амалэу къатыхэрэмкIэ бизнесменхэм макъэ ягъэIугъэныр ары. Предпринимательскэ инициативэмкIэ промышленнэ паркхэр амалышIоу зэрэщытхэр зэхэсыгъом щыхагъэунэфыкIыгъ.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы лъэпкъ проектхэм къащыдэлъытагъэхэ пшъэрылъхэм ягъэцэкIэнкIэ регион проект 49-рэ Адыгеим къызэрэщыхахыгъэр. 2019-рэ илъэсым а проектхэм апае сомэ миллиарди 3,5-рэ фэдиз къатIупщыщт, ащ щыщэу сомэ миллиарди 3-р федеральнэ бюджетым къыхэкIыщт.

Предпринимательствэ цIыкIумрэ гурытымрэ ахэщагъэхэм IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэным тегъэпсыхьагъэхэ регион проектхэм ягъэцэкIэн пае сомэ миллиони 140-рэ фэдиз къыхагъэкIынэу щыт. Мы илъэсыр къызихьагъэм къыщегъэжьагъэу предпринимательствэ цIыкIумрэ гурытымрэ ахэщагъэхэм чIыфэу аратыгъэр сомэ миллион 200 фэдиз мэхъу. Джащ фэдэу индустриальнэ паркэу «Яблоновскэм» игъэпсыни Iоф дашIэ. Ащ къыдыхэлъытагъэу гектар 471-рэ промышленнэ псэуалъэхэм арагъэубытыщт. Лъэпкъ проектэу «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» зыфиIорэм игъэцэкIэн къыдыхэлъытагъэу гупчэу «Мой бизнес» зыфиIорэр агъэпсыщт. Ащ предпринимательствэ цIыкIумрэ гурытымрэ ахэщагъэхэм атегъэпсыхьэгъэ инфраструктурэр зэхэзыщэхэрэ организациехэр, микрофинансовэ, гарантийнэ организациехэр, бизнес-инкубаторыр, промышленностым хэхъоныгъэ егъэшIыгъэнымкIэ Фондыр хэхьащтых. Джащ фэдэу экспортымкIэ IэпыIэгъу къязытыщт регион Гупчэри зэхащэ.

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах