Примерное время чтения: 2 минуты
90

Адыгеим и ЛIышъхьэ дин конфессиехэм япащэхэм аIукIагъ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Мыекъуапэрэ Адыгеимрэ я Епархие ипащэу, архиепископэу Тихонрэ Адыгеимрэ Краснодар краимрэ арыс быслъымэнхэм ямуфтиеу Къэрдэнэ Аскэрбыйрэ Адыгэ Республикэм и Правительствэ и Унэ IофшIэгъу зэIукIэгъу щадыриIагъ.

ЗэдэгущыIэгъум илъэхъан республикэм дин зэфэшъхьафхэр зылэжьхэрэ цIыфхэу щыпсэухэрэм азыфагу зэгурыIоныгъэ-зэдэлэжьэныгъэ илъыным иIофыгъохэм анэсыгъэх.

Архиепископымрэ муфтиимрэ КъумпIыл Мурат къыфэгушIуагъэх Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу зэрэхадзыгъэм фэшI ыкIи агъэгугъагъ ублэпIэшIу пстэухэмкIи IэпыIэгъу къыфэхъунхэу.
Республикэм зэгурыIоныгъэ-зэдегъэштэныгъэ илъынымкIэ дин конфессиехэм Iофтхьабзэу зэрахьэхэрэм апае зэрафэразэр Адыгеим и ЛIышъхьэ къыIуагъ ыкIи тапэкIи а лъэныкъомкIэ язэдэлэжьэныгъэ лъагъэкIотэным мэхьанэу иIэр къыхигъэщыгъ, къэзытхырэр Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу.

«Общественнэ-политикэ зыпкъитыныгъэр, Адыгеим щыпсэурэ цIыфхэу лъэпкъ зэфэшъхьафхэм къахэкIыгъэхэм ыкIи дин зэмылIэужыгъохэр зылэжьхэрэм язэгурыIоныгъэ — ахэр къэтыухъумэнхэм пае тфэлъэкIыщтыр зэкIэ тшIэн фае. Шъыпкъэ, а IофшIэнымкIэ дин пащэхэм яекIолIакIэ мэхьанэшхо иIэу щыт, цIыфыгъэ шэпхъэ дахэхэм арыгъуазэхэзэ яIофшIэн зэрэзэхащэщтым ахэр дэлажьэх. Тэри шъутэгъэгугъэ IэпыIэгъу тыкъышъуфэхъунэу. ЗэкIэми а зы пшъэрылъыр ары тиIэр — республикэм мамырныгъэмрэ зэгурыIоныгъэмрэ щыгъэпытэгъэнхэр», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Динлэжьхэм яфэныкъоныгъэхэм анаIэ зэратырагъэтырэм ыкIи чылысхэмрэ мэщытхэмрэ яшIынкIэ IэпыIэгъу зэрафэхъухэрэм апае республикэм ипащэхэм зэрафэразэхэр къаIуагъ архиепископэу Тихонрэ Къэрдэнэ Аскэрбыйрэ.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах