Примерное время чтения: 3 минуты
37

Адыгеим и ЛIышъхьэ дунэе форумым хэлажьэ

Майкоп, 2 октября - АиФ-Адыгея.

Я 3-рэ дунэе форумэу «Урысые энергетическэ тхьамаф» зыфиIоу чъэпыогъум и 2-м къыщегъэжьагъэу и 5-м нэс Москва щыкIощтым Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат хэлажьэ.

Хабзэ зэрэхъугъэу, Урысые Федерацием ишъолъырхэм япащэхэр, дунэе эксперт цIэрыIохэр, IэкIыб къэралыгъохэм яэнергетическэ ведомствэхэм, дунэе, урысые энергетическэ компаниешхохэм япащэхэр форумым щызэIокIэх. Мыгъэ нэбгырэ мини 10,5-рэ, дунаим ихэгъэгу 80-мэ ащызэхэщэгъэ компание 200-м ехъумэ ялIыкIохэр ащ хэлэжьэщтых.

Дунэе энергетикэмкIэ зигъо Iофыгъохэм, гъэстыныпхъэ-энергетическэ комплексым иотраслэхэм хэхъоныгъэ зэрашIыщт лъэныкъо шъхьаIэхэм, газ отраслэм пшъэрылъэу иIэхэм ахэр атегущыIэщтых.

«Энергетическое партнерство для устойчивого развития» зыфиIорэ пленарнэ зэхэсыгъом форумым чIыпIэшхо щиубытыщт. Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиным форумым псалъэу къыщишIыгъэм мэхьанэшхо иI.

«Экспертхэм зэралъытэрэмкIэ, мы илъэс благъэхэм Азиатскэ-Тихоокеанскэ шъолъырым хэхьэрэ хэгъэгухэми, Европэми энергиеу агъэфедэрэм хэхъощт. МыщкIэ апэрэ чэзыоу анаIэ зытырагъэтын фаер цыхьэшIэгъоу энергиер аIэкIэгъэхьэгъэныр ары. НэфэIоныр ылъапсэу, шъхьэихыгъэу яIофшIэн зэхащэн фае», — къыхигъэщыгъ Владимир Путиным.

Урысые Федерацием и Президент зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, Урысыер пшъэдэкIыжь хэлъэу Iофхэм якIуалIэ, джащ фэдэу илъэсыбэ хъугъэу Европэм гъусэныгъэ дыриI.

«Сыд къытаIолIагъэми, цыхьэшIэгъу зэпхыныгъэхэр IэубытыпIэ къызыфэтшIынхэ, тапэкIэ тызэрэзэгъусэщтыр къыдэтлъытэн фае», — къыIуагъ Владимир Путиным.

Форумым Iофтхьэбзэ 70-м ехъу щызэрахьанэу рахъухьэ. Урысые зэIукIэгъоу «Лъэпкъ проектхэр: къэралыгъом ынаIэ зытыригъэтыщтхэмрэ хэхъоныгъэмкIэ амалэу щыIэхэмрэ» зыфиIорэмкIэ Урысые энергетическэ тхьамафэр рагъэжьагъ.

Адыгеим и ЛIышъхьэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, республикэм игъэстыныпхъэ-энергетическэ комплекс игъэкIэжьын Адыгеим ихэбзэ къулыкъухэм анахьэу анаIэ зытырагъэтырэ лъэныкъохэм ащыщ.

«Зы лъэныкъомкIэ, гъэстыныпхъэ-энергетическэ комплексым иорганизациехэм языпкъитыныгъэ елъытыгъэщт Iофхэр зэрэзэпыфэщтхэр. НэмыкI лъэныкъомкIэ, энергие къэкIуапIэхэм ахэгъэхъогъэныр экономикэм, социальнэ инфраструктурэм хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэнымкIэ, инвестициехэр къыхалъхьанхэмкIэ, микрорайоныкIэхэм ягъэпсынкIэ, нэмыкI пшъэрылъхэм язэшIохынкIэ ищыкIэгъэ дэдэу щыт. Адыгеим игъэстыныпхъэ-энергетическэ комплекс игъэкIэжьын тиреспубликэ энергиеу зыфыщыкIэрэр нахь макIэ шIыгъэным япхыгъэ Iофыгъохэр тишъыпкъэу зэшIотэхых», — къыхигъэщыгъ КъумпIыл Мурат.

Адыгеим и ЛIышъхьэ зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, энергиер нахьыбэу къыIэкIэхьанымкIэ республикэм лъэбэкъу заулэ щадзыгъ. ГущыIэм пае, Урысыем ишъолъырхэмкIэ Адыгеим апэрэу мВт 150-рэ зилъэшыгъэщт электростанциеу жьыкIэ Iоф зышIэщтыр щагъэпсы. Илъэсыр имыкIызэ ащ ишIын аухыщт.

Адыгеим и ЛIышъхьэрэ ПАО-у «Россети» зыфиIорэм иправление итхьаматэрэ мыгъэ Петербург щыкIогъэ дунэе экономическэ форумым щызэдашIыгъэ зэзэгъыныгъэхэм адиштэу республикэм иэлектросетевой комплекс игъэкIэжьынкIэ Iофышхо зэшIуахыщт.

ГазрыкIуапIэхэм ягъэпсынкIи гъэхъагъэхэр зиIэхэм Адыгеир ахэхьэ. ГурытымкIэ республикэм ипсэупIэхэм япроцент 87-м ехъумэ, къуаджэхэм япроцент 76-мэ газыр алъыIэсыгъ.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах