16

Адыгеим и ЛIышъхьэ еджапIэм ишIын зэрэлъыкIуатэрэр зэригъэлъэгъугъ

Майкоп, 11 августа - АиФ-Адыгея.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат станицэу Ханскэм щашIырэ гурыт еджапIэм тыгъуасэ щыIагъ, псэолъэшI IофшIэнхэр зэрэлъыкIуатэхэрэр зэригъэлъэгъугъ.

ЧIыпIэ 250-рэ зиIэщт учреждениер лъэпкъ проектэу «Гъэсэныгъэм» ишъолъыр проектэу «Современная школа» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу агъэпсы. Ащ пэIухьащт сомэ миллион 272,8-м ехъур къатIупщыгъ, сомэ миллион 270-р федеральнэ гупчэм имылъку.

АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ иминистрэу КIэрэщэ Анзаур къызэриIуагъэмкIэ, псэуалъэр затыкIэ станицэм дэт еджэпIищым ачIэсхэр зы сменэм техьажьынхэ амал яIэщт.

Мыекъопэ къэлэ администрацием ипащэ иапэрэ гуадзэу Сергей Стельмах къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, аныбжьыкIэ еджапIэм кIон фэе нэбгырэ мин 1,8-рэ непэ Ханскэм дэс. Ахэм ащыщхэр Мыекъуапэ ихэушъхьафыкIыгъэ еджапIэхэм ачIэсых.

Псэуалъэм ишIын ухыжьыгъэным пшъэдэкIыжьышхо пылъэу къекIолIэгъэн зэрэфаер республикэм ипащэ хигъэунэфыкIыгъ. Сыда пIомэ, еджапIэхэм ыкIи кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм чIыпIакIэхэр къащызэIухыгъэнхэм иIофыгъо цIыфхэм мэхьанэшхо раты, ащ епхыгъэу бэрэ зыкъыфагъазэу къыхэкIы.

«Мы IофшIэныр цIыфхэм апаеу зэрэщытыр сыдигъуи зыщыдгъэгъупшэ хъущтэп. ЕджэпIакIэр шэпхъэшIухэм адиштэу, дахэу ыкIи Iэрыфэгъоу щытын фае. Ащ укъызэрекIолIэщт лъэсрыкIо гъогухэм, транспортыр зыдагъэуцущтхэм ягъэпсын, учреждением къыпэIулъ чIыпIэм изэтегъэпсыхьан епхыгъэ IофшIэным изэхэщэн мэхьанэшхо иI», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

ЕджапIэм ишIын фэгъэзэгъэ организацием ипащэу Цуекъо Мурат къыхэлажьэзэ псэуалъэм ишIын иедзыгъохэр гъэпсыгъэ зэрэхъущтхэм къэзэрэугъоигъэхэр тегущыIагъэх. ЗэрагъэнэфагъэмкIэ, илъэсым ыкIэм нэс еджапIэр атыщт. IофшIэнхэр зэрифэшъуашэу зэхэщэгъэнхэм, шIуагъэ къэзытырэ шIыкIэхэр гъэфедэгъэнхэм анаIэ тырагъэтын зэрэфаем республикэм и ЛIышъхьэ джыри зэ къыкIигъэтхъыгъ. Учреждением ишIын зыщаухыщт уахътэм ехъулIэу ащ ищыкIэгъэщт аужырэ шапхъэхэм адиштэрэ оборудованиер, нэмыкI пкъыгъохэр IэкIагъэхьанхэу АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ и Министерствэ пшъэрылъ фишIыгъ.

«КIэлэцIыкIухэм гъэсэныгъэ тэрэз зэрагъэгъотынымкIэ еджэпIакIэу дгъэпсырэм амалышIухэр IэкIэлъыщтых ыкIи тыщэгугъы мыщ чIэсыщтхэм яухьазырыныгъэ къалэм щырагъаджэхэрэм фэдэнэу», къыIуагъ Адыгеим и ЛIышъхьэ.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, лъэпкъ проектым къыдыхэлъытагъэу илъэси 6-м къыкIоцI Адыгеим иеджапIэхэм чIыпIэкIэ 3550-рэ ащагъэпсыщт, ащ щыщэу 1350-р — къоджэ чIыпIэхэм. Мыщ сомэ миллиард 1,81-рэ пэIуагъэхьащт.

Оставить комментарий (0)
Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах