Примерное время чтения: 2 минуты
63

Адыгеим и ЛIышъхьэ хэлэжьагъ

Урысыемрэ Беларусымрэ яшъолъырхэм яя VIII-рэ Форумэу щыIагъэм анахьэу анаIэ зыщытырагъэтыгъэр цифрэ шапхъэхэм ялъэхъан научнэ-техническэ зэдэпсэуныгъэм изытет ары. Пленарнэ зэхэсыгъоу тыгъуасэ щыIагъэм хэлэжьагъэх Урысыем и Президентэу Владимир Путинымрэ Беларусым и Президентэу Александр Лукашенкэмрэ.

Урысые Федерацием и Федеральнэ ЗэIукIэ ФедерациемкIэ и Совет, Беларусым и Лъэпкъ ЗэIукIэ РеспубликэмкIэ и Совет, хэгъэгуитIумэ яправительствэхэм ыкIи яшъолъырхэм япащэхэр зыхэлэжьэгъэхэ форумыр зэрищагъ Урысые Федерацием ФедерациемкIэ и Совет и Тхьаматэу Валентина Матвиенкэм.

Ащ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, Урысыемрэ Беларусымрэ яшъолъырхэм зэдашIыгъэ зэзэгъыныгъэ 20-м ехъумэ адызэдыкIэтхэжьыгъэх. Джащ фэдэу университетхэм, культурэм иучреждениехэм ыкIи нэмыкI структурэхэм япащэхэм ащ фэдиз хьазыр зэзэгъыныгъэхэу аIапэ зыкIадзэжьыгъэр. Адыгеим ыцIэкIэ видеоселектор шIыкIэм тетэу Iофтхьабзэхэм ахэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэу Геннадий Митрофановыр, Адыгэ Республикэм и Вице-премьерэу Сапый Вячеслав, министерствэхэу экономикэм, гъэсэныгъэм, цифрэ шапхъэхэм ыкIи нэмыкIхэм япхыгъэ Iофыгъохэм афэгъэзагъэхэм яIэшъхьэтетхэр.

Iофыгъо шъхьаIэу зытегущыIэхэрэм къызыщэуцум Урысыем и Президентэу Владимир Путиным къыхигъэщыгъ наукэм ыкIи техникэм алъэныкъокIэ бэшIагъэу хэгъэгуитIури гъэхъагъэ хэлъэу зэрэзэдэлажьэхэрэр, научнэ-технологическэ шъолъыр зыкIым ихэхъоныгъэ епхыгъэ стратегическэ пшъэрылъыр зэрэзэшIуахырэр.

«Мы лъэхъаным Урысыемрэ Белоруссиемрэ яправительствэхэм анаIэ зытырагъэтырэр цифрэ шапхъэхэм япхыгъэ унэшъо зыкIхэр зэдаштэнхэр ары. Ахэм хэпшIыкIэу яшIуагъэ къэкIощт хэбзэIахьхэм ятын, таможеннэ Iофхэр гъэпсыгъэнхэм япхыгъэ Iофыгъохэр нахь псынкIэу зэшIохыгъэнхэмкIэ, хьылъэхэу гъогухэм ащызэращэхэрэм алъыплъэгъэнымкIэ.

А пстэуми яшIуагъэ къэкIощт хэгъэгуитIумэ яунэе предпринимательствэ зэфэдэ лъапсэм тетэу хэхъоныгъэ ышIынымкIэ», — къыхигъэщыгъ Владимир Путиным.

Медицинэм, гъэсэныгъэм, атомнэ энергетикэм, геологоразведкэм, джащ фэдэу информационнэ-вычислительнэ технологиехэм алъэныкъокIэ хэгъэгуитIумэ азыфагу зэдэлэжьэныгъэ-гъусэныгъэ пытэ зэрилъыр къыхагъэщыгъ. Урысыем и Президент ипсалъэ зыщиухыщтым дэжь Республикэу Беларусь ишъхьафитыныгъэ и Мафэу бэдзэогъум и 3-м хагъэунэфыкIырэм — къалэу Минскэ нэмыц-фашист техакIохэр зыдафыжьыгъэхэм и Мафэ фэшI афэгушIуагъ.

Беларусым и Президентэу Александр Лукашенкэр къызэгущыIэм мы форумыр Союзнэ къэралыгъом ипроект шъхьаIэхэм ащыщэу ылъытагъ.

«Космосым иушэтынкIэ тизэдэлэжьэныгъэ зетэгъэушъомбгъу, къэбархэр обработкэ зэрашIырэ системэхэр къызэдыхэтэхых, медицинэм иIофыгъохэм тадэлажьэ ыкIи а лъэныкъохэмкIэ гъэхъэгъэшIухэр тшIыгъэх. Беларусым шIэныгъэхэмкIэ и Академие иинститутхэм шIуагъэ хэлъэу адэлажьэ РАН-м и Сыбыр къутамэ. Ащ джыри зэ къеушыхьаты тизэдэлэжьэныгъэ нахьышIу хъузэ зэрэлъыкIуатэрэр», — къыIуагъ Александр Лукашенкэм.

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах