Примерное время чтения: 2 минуты
10

Адыгеим и ЛIышъхьэ къафэгушIуагъ

Майкоп, 7 мая - АиФ-Адыгея.

Хэгъэгу зэошхом ТекIоныгъэр къызыщыдахыгъэр илъэс 77-рэ зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ зэIукIэгъу АР-м и Къэралыгъо филармоние тыгъуасэ щыкIуагъ. Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Iофтхьабзэм хэлэжьагъ.

Джащ фэдэу зэIукIэгъум щыIагъэх АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, Адыгеим иапэрэ Президентэу Джарымэ Аслъан, федеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, Къэралыгъо Думэм идепутатэу Хьасанэкъо Мурат. АР-м иминистрэхэм я Кабинет хэтхэр, республикэ парламентым идепутатхэр, ветеран, патриотическэ организациехэм ялIыкIохэр, общественнэ IофышIэхэр, ныбжьыкIэхэр.

Адыгеим и ЛIышъхьэ зэIукIэгъум къыщызэрэугъоигъэхэми, республикэм щыпсэухэрэми ТекIоныгъэм и Мафэу къэблагъэрэмкIэ афэгушIуагъ. Республикэм ипащэ зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, жъоныгъуакIэм и 9-р тихэгъэгу щыпсэурэ цIыф лъэпкъыбэмэ лIыхъужъныгъэшхо зэрэзэрахьагъэм итамыгъэу къэнэжьы.

«ЧIэнэгъэшхо ашIызэ, лIыхъужъныгъэшхо къызхагъафэзэ, цIыфлъэпкъым итарихъкIэ анахь зэо лъыгъачъэм тятэхэмрэ тятэжъхэмрэ щатекIуагъэх, зэрэдунаеу нацизмэм щаухъумагъ. Хэгъэгу зэошхор заухыгъэр илъэс 77-рэ мэхъу. Урысыем илIэужхэр зэкIэ зы тарихъкIэ, зичIыгу гупсэ къэзыухъумэгъэ лIыхъужъхэм зэрарыгушхохэрэмкIэ пытэу зэпхыгъэх», — къыIуагъ АР-м и ЛIышъхьэ.

КъумпIыл Мурат зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, а лъэхъаным лIыхъужъныгъэшхо зэрэзэрахьагъэр зыщагъэгъупшэ хъущтэп, Хэгъэгу зэошхом кIэухэу фэхъугъэхэм икIэрыкIэу ахэплъэжьынхэу, нацизмэм текIогъэнымкIэ Урысыем ис цIыф лъэпкъыбэмэ мэхьанэу яIэр къезыгъэIыхынэу фежьэхэрэм апэуцужьыгъэн фае.

«Непэ Украинэм къыщыхъухэрэм дэгъоу къагъэлъагъо Хэгъэгу зэошхом тхьамыкIагъоу къыздихьыгъэхэр зыщагъэгъупшэ зэрэмыхъущтыр. Урысыер непэ икIэрыкIэу нацизмэм пэуцужьы. Урысые дзэм идзэкIолIхэмрэ иофицерхэмрэ Донбасс икъэухъумэнкIэ псэемыблэжьныгъэ къызхагъафэ, япшъэрылъ еIолIэнчъэу агъэцакIэ. ГухэкI нахь мышIэми, хэушъхьафыкIыгъэ операцием чIэнагъэхэри щэхъух. Iэшэ зэIуупIэныгъэхэм ахэкIодагъэхэм тичIыпIэгъухэри къахэфагъэх. Урысыем идзэкIолIэу фэхыгъэхэр, Хэгъэгум ишъхьафитыныгъэ къэзыухъумэзэ зыпсэ зытыгъэхэр егъашIи тщыгъупшэщтхэп», — къыIуагъ АР-м и ЛIышъхьэ.

Республикэм и ЛIышъхьэ зэIукIэгъум зэрэщыхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, илъэс къэс жъоныгъуакIэм и 9-м мыкIодыжьыщт полкым хэтхэу урысые къалэхэм яурамхэм цIыфхэр къарэкIох ягупсэхэм ясурэтхэр аIыгъхэу.

«ТекIоныгъэр къызэрэтфыдахыгъэм, зэоуж илъэсхэм хэгъэгур зыпкъ зэрэрагъэуцожьыгъэм, илъэсыбэрэ зышъхьамысыжьхэу Iоф зэрашIагъэм, къыткIэхъухьэрэ ныбжьыкIэхэм япIун яIахьышхо зэрэхашIыхьэрэм афэшI тиветеранхэм тхьашъуегъэпсэу ятэIо. Уи Родинэ шIу зэрэплъэгъун, уихэгъэгу узэрэфэшъыпкъэн фаемкIэ ныбжьыкIэхэм ахэм щысэ атырахы. Урысыем и Президентэу Владимир Путиным зэрэхигъэунэфыкIыгъэу, «ГухэлъышIоу тиIэхэр къыддэхъунхэмкIэ анахь мэхьанэ зиIэр зыкIыныгъэ тхэлъыныр ары. Тятэжъ пIашъэхэр ары ащ фэдэ осыет къытфэзыгъэнагъэхэр». ТапэкIи тизэкъотныгъэ къэтыухъумэн, тиветеранхэм тафэгумэкIын фае», — къыIуагъ АР-м и ЛIышъхьэ.

ЗэIукIэгъум икIэух КъумпIыл Мурат ветеранхэми, Адыгэ Республикэм щыпсэухэрэми псауныгъэ пытэ, щыIэкIэ-псэукIэ дэгъу яIэнэу, мамырэу псэунхэу, гушIуагъомрэ шIумрэ ащымыкIэнхэу къафэлъэIуагъ.

АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэри зэIукIагъэхэм къафэгушIуагъ.

Адыгеим итворческэ коллективхэмрэ иартистхэмрэ къагъэхьазырыгъэ мэфэкI концерт зэIукIэгъум хэлажьэхэрэм къафатыгъ.

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах