18

Адыгеим и ЛIышъхьэ Картонтарэм щыIагъ

Фото Алексея Гусева / АиФ
Майкоп, 2 июня - АиФ-Адыгея.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат пшъэдэкIыжьэу ыхьырэмкIэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обществэу «Картонтарэм» тыгъуасэ щыIагъ. Предприятием тапэкIэ хэхъоныгъэхэр ышIынхэмкIэ амалэу IэкIэлъхэм, проектыкIэу иIэхэм защигъэгъозагъ, джащ фэдэу IофышIэхэм санитарнэ шапхъэхэр зэрагъэцакIэхэрэр зэригъэлъэгъугъ.

Урысыем и Къыблэ пэрытныгъэ щызыIыгъ предприятиехэм ащыщэу Картонтарэм мы илъэсым июбилей хигъэунэфыкIыгъ. Тхьапэм хэшIыкIыгъэ продукциеу къыдигъэкIырэр шэпхъэшIухэм адештэ.

Картонтарэм игъэцэкIэкIо пащэу Сергей Погодиным къызэриIуагъэмкIэ, непэ предприятием нэбгырэ 550-рэ щэлажьэ, ягурыт лэжьапкIэ сомэ мин 50-м ехъу. Коронавирусым илъэхъан IофшIэпIэ чIыпIэхэр къызэтырагъэнагъэх ыкIи пшъэрылъхэр зэкIэ агъэцэкIагъэх. БлэкIыгъэ илъэсым мыщ фэдэ иуахътэ егъэпшагъэмэ мы мэзитфым къыдагъэкIыгъэр проценти 3 — 4-кIэ нахьыбэ хъугъэ.

Предприятием ипащэхэм ыкIи иIофышIэхэм псауныгъэ пытэ яIэу, гъэхъагъэхэр ашIыхэзэ ыпэкIэ лъыкIотэнхэу, ягухэлъхэр къадэхъунхэу республикэм ипащэ афэлъэIуагъ.

— «Картонтарэр республикэмкIэ мэхьанэшхо зиIэ предприятиехэм ащыщ. IофшIэным изэхэщэнкIэ мыщ екIолIакIэхэр къыщагъотых, ащ дакIоу къулыкъушIэхэр зэрифэшъуашэу агъашIох, къыхагъэщых. ТапэкIи къэгъэлъэгъонышIухэр зэрэшъуиIэщтхэм, социальнэ проектхэр щыIэныгъэм щыпхырыщыгъэнхэм шъузэрэпылъыщтым сицыхьэ телъ, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Цеххэм ыкIи навигацием исистемэ Iоф зэрашIэрэр Адыгеим и ЛIышъхьэ зэригъэлъэгъугъ. ШIокI имыIэу санитарнэ шапхъэхэр зэрагъэцакIэхэрэр предприятием ипащэхэм къыхагъэщыгъ. Зэпахырэ узыр къызежьагъэм щыублагъэу мафэ къэс къулыкъушIэхэм ятемпературэ ауплъэкIу, нэмыкI шапхъэхэр агъэцэкIэнхэм анаIэ тет.

«Экономикэр къежьэжьыным тэркIэ мэхьанэшхо иI. Бизнес цIыкIум ыкIи гурытым IэпыIэгъу афэхъугъэнымкIэ УФ-м и Правительствэ бэдэд ышIэрэр. А зэкIэри зыфэгъэхьыгъэр экономикэр зыпкъ игъэуцожьыгъэныр ары. Непэ тыкъыздэкIогъэ предприятием иIофшIэн къызэтыригъэуцуагъэп, икъэгъэлъэгъонхэми ахигъэхъон ылъэкIыгъ. Коронавирусым зиушъомбгъуным ищынагъо нахь макIэ шIыгъэнымкIэ амал пстэури IэкIэлъ», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Оставить комментарий (0)
Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах