42

Адыгеим и ЛIышъхьэ культурэмкIэ Унэу Теуцожь районым итхэм ащыщхэм ащыIагъ

Майкоп, 22 октября - АиФ-Адыгея.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Теуцожь районым зэкIом, культурэмкIэ Унэхэу Къунчыкъохьаблэрэ Нэшъукъуаерэ адэтхэм, гъэцэкIэжьын игъэкIотыгъэхэр зэрашIылIагъэхэм якъызэIухыжьын хэлэжьагъ.

КультурэмкIэ Унэу Къунчыкъохьаблэ дэтыр 1968-рэ илъэсым агъэпсыгъ, къоджэ библиотекэри мы унэм чIэт. КультурэмкIэ Унэм тапэкIэ гъэцэкIэжьын Iофхэр рашIылIагъэу щытыгъэп.

Лъэпкъ проектэу «Культура» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу гъэрекIо культурэмкIэ къоджэ Унэм игъэцэкIэжьын пае федеральнэ, республикэ, чIыпIэ бюджетхэм сомэ миллиони 10 фэдиз къахагъэкIыгъагъ. Ащ нэмыкIэу муниципальнэ бюджетым къыхэкIыгъэ сомэ миллионым ехъур культурэмкIэ Къунчыкъохьэблэ къоджэ Унэр нахьышIоу зэтегъэпсыхьэгъэным, ащ къыпэIулъ чIыпIэр зэгъэфэгъэным апэIуагъэхьагъ.

Республикэм и ЛIышъхьэ Iофэу ашIагъэхэм защигъэгъозагъ, культурэмкIэ Унэм иIофышIэхэм пшъэрылъ гъэнэфагъэхэр афишIыгъэх.

«Ныбжь зэфэшъхьафхэр зиIэ къоджэдэсхэм языгъэпсэфыгъо щагъэкIоным пае культурэмкIэ учреждениехэр дэгъоу зэтегъэпсыхьэгъэнхэ фае. Нахьыжъхэр культурэмкIэ Унэм кIэлэцIыкIухэмрэ ныбжьыкIэхэмрэ щаIукIэнхэ, тилъэпкъ ишэн-хэбзэ дахэ, икультурэ къэухъумэгъэнхэмкIэ ар къызфагъэфедэн фае», — хигъэунэфыкIыгъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ.

Адыгеим ипащэ гурыт еджапIэхэм гъэсэныгъэ зэращарагъэгъотырэм нэIуасэ зыфишIыгъ. КъумпIыл Мурат гурыт еджапIэу N 5-м щыIагъ, ащ ишхапIэ зэригъэлъэгъугъ, шхын стырхэр кIэлэеджакIохэм зэраIэкIагъахьэрэм кIэупчIагъ. Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиным а 1 — 4-рэ классхэм арысхэм шхын стыр аIуфэнымкIэ пшъэрылъэу къафишIыгъэр республикэм игурыт еджэпIэ пстэуми зэрагъэцакIэрэр хагъэунэфыкIыгъ. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ пшъэрылъ зэрафишIыгъэм тетэу кIэлэцIыкIухэр гурыт еджапIэхэм зэращагъашхэхэрэр ренэу ауплъэкIу.

Джащ фэдэу КъумпIыл Мурат къуаджэу Нэшъукъуае щыIагъ, культурэмкIэ Унэу дэтым игъэцэкIэжьын бэмышIэу ащ щаухыгъ. Лъэпкъ проектэу «Культура» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу гъэцэкIэжьын IофшIэнхэр зэхащагъэх, учреждением игъэкIэжьын пае бюджет зэфэшъхьафхэм сомэ миллиони 10,5-м ехъу къахагъэкIыгъагъ. Ащ къыпэIулъ чIыпIэхэм ягъэдэхэн, унэр нахьышIоу зэтегъэпсыхьэгъэным апае муниципальнэ бюджетми сомэ миллиони 3,4-рэ фэдиз къыхагъэкIыгъагъ. КультурэмкIэ Унэм ышъхьэ, пчъэхэр, шъхьаныгъупчъэхэр зэблахъугъэх, нэмыкI гъэцэкIэжьынхэри рашIылIагъэх.

Республикэм и ЛIышъхьэ къоджитIуми защэIэм, Хэгъэгу зэошхом илъэхъан фэхыгъэ дзэкIолIхэм ясаугъэтэу ахэм адэтхэм акIэлъырыхьагъ, саугъэтхэмрэ ахэм къапэIулъ чIыпIэхэмрэ нахь зэтырагъэпсыхьанхэу пшъэрылъ афишIыгъ.

Мы мафэм КъумпIыл Мурат джащ фэдэу культурэмкIэ Очэпщые Унэм щыIагъ. Лъэпкъ проектэу «Культура» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу гъэрекIо ащ гъэцэкIэжьын IофшIэнхэр рашIылIагъэх. Сомэ миллион 25,6-рэ ахэм апэIуагъэхьагъ. Унэм иинженер коммуникациехэр, бгъагъэр, джэхашъохэр зэблахъугъэх. Муниципалитетым имылъкукIэ клубым иIухьапIэ дэжь чъыгхэр, куандэхэр, къэгъагъэхэр щагъэтIысыгъэх. КультурэмкIэ Унэм кружок, творческэ коллектив 13 щызэхэщагъ, нэбгыри 160-рэ фэдиз ахэм къякIуалIэ.

Оставить комментарий (0)
Загрузка...

Топ 5 читаемых