14

Адыгеим и ЛIышъхьэ пшъэрылъ афишIыгъ

Майкоп, 8 апреля - АиФ-Адыгея.

Непэ Адыгеим нэбгырэ миным нахьыбэ врачхэу, фельдшерхэу, медсестрахэу, санитаркэхэу коронавирусыр къызэузыгъэ сымаджэхэм яIазэх, инфекцием зимыушъомбгъуным епхыгъэ Iофыгъохэм адэлажьэх. Ахэм зэкIэми ахъщэ IэпыIэгъу игъом ыкIи икъоу аратынэу Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат унашъо ышIыгъ.

«Врачхэу, медсестрахэу, санитаркэхэу коронавирусыр къызэузыгъэ сымаджэхэр зыгъэхъужьхэрэр, анаIэ атезыгъэтыхэрэр пандемием ебэнырэмэ яапэрэ сатыр итых. Япсауныгъэ иягъэ къызэрекIын ылъэкIыщтыр зэхашIыкIызэ Iоф ашIэ. Ахэр къызэрэтыухъумэщтхэм, тишIуагъэ зэрядгъэкIыщтым тыпылъын фае», — къыхигъэщыгъ КъумпIыл Мурат.

Адыгеим и ЛIышъхьэ АР-м псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ и Министерствэ пшъэрылъ фишIыгъ ахъщэ IэпыIэгъур медицинэм иIофышIэхэм зэфэныгъэ хэлъэу ыкIи псынкIэу аIэкIигъэхьанэу.

Коронавируснэ инфекцие зиIэу агъэунэфыгъэхэм, ащ фэдэу зэгуцафэхэрэм IэпыIэгъу язытыхэрэ медицинэ IофышIэхэм хэушъхьафыкIыгъэ IофшIэнэу агъэцакIэрэм фэшI ахъщэ тедзэу аратыщтыр зыфэдизыр джырэ уахътэм республикэм ыгъэнэфагъэу щыт.

Врачхэу зы ставкэ зиIэхэу, зиIофшIэгъу уахътэ къыщызымыгъакIэу лажьэхэрэм зы мазэм телъытагъэу сомэ мин 50 ахъщэ тедзэ афашIыщт. Гурыт медперсоналым — сомэ мин 25-рэ, ащ ыуж къэкIырэ медперсоналым — сомэ мин 15. Поликлиникэхэм ыкIи IэпыIэгъу псынкIэм ащылажьэхэрэ врачхэм сомэ мин 24-рэ, медсестрахэм сомэ мин 12, санитаркэхэм — сомэ мини 5 аратыщт.

Мыщ фэдэ тынхэр гъэцэкIэгъэнхэм пае федеральнэ ыкIи республикэ бюджетым сомэ миллион 30 къатIупщы.

Мы мазэм, мэлылъфэгъум медикхэм гъэтхапэм пае ахъщэ тедзэхэр аратыщтых. Коронавирусыр къызэузыгъэ апэрэ цIыфыр шъолъырым зыщагъэнэфэгъэ уахътэм къыщегъэжьагъэу ахъщэ тедзэр къафалъытэ.

Оставить комментарий (0)
Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах