Примерное время чтения: 2 минуты
76

Адыгеим и ЛIышъхьэ республикэм испортсмен, итренер цIэрыIохэм афэгушIуагъ

Адыгеим испортсмен, итренер цIэрыIохэу спортым текIоныгъэшхохэр щызышIыгъэхэм ящытхъу республикэм и Правительствэ зычIэт унэм щаIуагъ. Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зэIукIэгъум хэлажьэхэрэм спортымкIэ гъэхъэгъэшхохэр зэряIэхэм фэшI зэрафэразэр ариIуагъ, урысые, дунэе зэнэкъокъухэм текIоныгъакIэхэр ащашIынхэу афэлъэIуагъ.

Урысые Федерацием и Къэралыгъо Думэ идепутатэу Хьасанэкъо Муратрэ Адыгэ Республикэм физическэ культурэмрэ спортымрэкIэ и Комитет итхьаматэу Дэгужъые Муратрэ Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх.

Республикэм и ЛIышъхьэ адыриIэгъэ зэIукIэгъум джащ фэдэу къырагъэблэгъагъэх атлетикэ онтэгъумкIэ спортым имастерэу дунэе класс зиIэ Родион Бочковыр, кушъхьэфэчъэ спортымкIэ мастерэу СтIашъу Мамыр, кушъхьэфэчъэ спортымкIэ мастерэу дунэе класс зиIэ Александр Евтушенкэр, дзюдомкIэ заслуженнэ мастерэу Беданыкъо Заур. ЗыцIэ къетIогъэ спортсменхэр спорт лъэпкъ зэфэшъхьафхэмкIэ Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэ хэхьэх, Урысыемрэ Европэмрэ ащыкIогъэ чемпионатхэм мыгъэ гъэхъэгъэ дэгъухэр къащагъэлъэгъуагъэх.

«Непэ анахьэу тынаIэ зытедгъэтырэ лъэныкъохэм ащыщ тиспортсменхэм яухьазырыныгъэ зыкъегъэIэтыгъэным иамалхэр зехьэгъэнхэр, тренерхэм IэпыIэгъу афэхъугъэныр. Адыгеим испортсмен анахь чанхэм яIэпэIэсэныгъэ зыкъырагъэIэтынымкIэ амал тедзэхэр непэ зетэхьэх», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

ЯгъэхъагъэхэмкIэ Адыгеим щытхъу къыфэзыхьыгъэ спортсменхэмрэ ахэм ятренерхэмрэ — Роман Казаковым, Беданыкъо Байзэт, Анатолий Лелюк, Владимир Бородавкиным ахъщэ шIухьафтынхэр аратыгъэх, къэзытхырэр Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу.

КъумпIыл Мурат спортсменхэр зыгъэсэгъэ тренерхэм лъэшэу зэрафэразэр ариIуагъ, цIыфхэр жъугъэу зыпылъ спортымрэ физическэ культурэмрэ зягъэушъомбгъугъэнымкIэ республикэм бэ зэрэщашIагъэр хигъэунэфыкIыгъ. Хэбзэ Iэшъхьэтетхэм апшъэрэ текIоныгъэхэмкIэ спортым хэхъоныгъэ егъэшIыгъэным непэ лъэшэу анаIэ тырагъэты.

«БэнэнымкIэ, кушъхьэфэчъэ спортымкIэ, атлетикэ онтэгъумкIэ, спортым инэмыкI лъэныкъуабэхэмкIэ Адыгеим испортсменхэм непэ гъэхъэгъэшхохэр ашIыгъэх. СпортымкIэ республикэм гъэхъагъэу иIэхэм тапэкIи ахэдгъахъо тшIоигъу», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ, спортсменхэр, ахэм ятренерхэр, спорткомитетым ипащэхэр къихьащт илъэсымкIэ пшъэрылъэу зыфагъэуцужьыгъэхэм, гухэлъэу яIэхэм къатегущыIагъэх.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах