Примерное время чтения: 2 минуты
108

Адыгеим и ЛIышъхьэ Росархивым ипащэ зэIукIэгъу дыриIагъ

Майкоп, 24 мая - АиФ-Адыгея.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Федеральнэ архив агентствэм (Росархивым) ипащэу Андрей Артизовым республикэм и Правительствэ зычIэт унэм щыIукIагъ.

Республикэм и Лъэпкъ хъарзынэщ зычIэтыщт унэу гъэрекIо Мыекъуапэ щагъэпсынэу рагъэжьагъэм иухынкIэ зэрэзэдэлэжьэщтхэ шIыкIэм зэIукIэгъум щытегущыIагъэх. Къатиблэу зэтетыщт унэр непэкIэ зэтыралъхьэгъах. ТапэкIэ унэ кIоцIым игъэкIэрэкIэн епхыгъэ IофшIэнхэр рагъэкIокIыщтых, оборудованиер къащэфыщт, ищыкIэгъэ техникэкIэ унэхэр зэтырагъэпсыхьащтых.

КъумпIыл Мурат зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, этнографическэ, тарихъ, культурнэ кIэн бай зиIэ республикэмкIэ а псэуалъэм имэхьанэ ины.

«Лъэпкъ хъарзынэщыр джыдэдэм зычIэт унэхэм, апэрэмкIэ, гъэцэкIэжьын IофшIэнхэр ящыкIэгъагъэх, адрэ лъэныкъомкIэ, тарихъ мэхьанэ зиIэ документхэм яIыгъынкIэ джырэ шапхъэхэм ахэр адиштэжьыщтыгъэхэп. УнакIэр атIупщэу техникэмкIэ зызэтырагъэпсыхьэкIэ, Iофыгъохэр зэкIэ зэшIохыгъэ хъущтых. Архивым епхыгъэ Iофхэр республикэм нахьышIоу щызэхэщэгъэнхэмкIэ Росархивым IэпыIэгъу къытитыным тапэкIи тыщэгугъы», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Лъэпкъ хъарзынэщыр зычIэтыщт унакIэр мыгъэ ухыгъэным пае федеральнэ бюджетым ахъщэ тедзэ къызэрэхэгъэкIыгъэн фаеми зэхэсыгъом щытегущыIагъэх. Афагъэнэфэгъэ пIалъэм ыпэ итхэу псэолъэшIын IофшIэнхэр зэхащэх. Ащ епхыгъэу къэнэгъэ лимитхэр федеральнэ, республикэ бюджетхэм нахь псынкIэу къахагъэкIынэу пшъэрылъ къэуцу. Квадрат метрэ мини 3,1-м ехъу зэлъызыубытыщт псэуалъэм ишIын пстэумкIи сомэ миллиони 157-рэ фэдиз пэIухьащт.

Росархивым ипащэ зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, мыгъэ псэуалъэр аухынэу ыкIи атынэу федеральнэ гупчэм унашъо ышIыгъ, къэзытхырэр Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу.

«ТызэдеIэжьзэ а проектыр зэрэдгъэцэкIэщтым, я 21-рэ лIэшIэгъум ишапхъэхэм адиштэрэ Лъэпкъ хъарзынэщыр зычIэтыщт унэ зэрэдгъэпсыщтым сицыхьэ телъ. Урысыем иархив къулыкъу зызэхащагъэр илъэси 100 зыщыхъурэм а псэуалъэр зэратIупщыщтыр лъэшэу сигуап», — хигъэунэфыкIыгъ Андрей Артизовым.

Лъэпкъ хъарзынэщыр зычIэтыщт унэм иапэрэ къатитIу IофышIэхэм якабинетхэм, адрэ къатхэр — документхэр зыщаIыгъыщт архивхэм, библиотекэм зэлъаубытыщт. Ведомствэм иархив фондэу документ мин 300-м ехъу зыхэлъыр джырэ шапхъэхэм адиштэу зэтегъэпсыхьэгъэщт, шIэныгъэлэжьхэр, кIэлэегъаджэхэр, студентхэр ащ фэдэ документхэм адэлэжьэнхэмкIэ Iэрыфэгъоу щытыщт.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах