Примерное время чтения: 2 минуты
87

Адыгеим и ЛIышъхьэ саугъэтым икъызэIухын хэлэжьагъ

Надежда Гусева / АиФ

Апэрэ дунэе заор къызежьагъэр илъэси 102-рэ зыщыхъурэ мафэм, тыгъуасэ, а заом лIыхъужъныгъэ щызезыхьэгъэ къэзэкъхэмрэ къушъхьэчIэсхэмрэ афэгъэхьыгъэ саугъэтыр Краснодар къыщызэIуахыгъ.

Краснодар краим и Хэбзэгъэуцу ЗэIукIэ игукъэкIыкIэ, хьатырышIхэм ямылъкукIэ ар агъэпсыгъ. Адыгеим илIыкIо купэу республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан зипащэр Iофтхьабзэм хэлэжьагъ.

Джащ фэдэу лIыкIо купым хэтыгъэх АР-м и Премьер-министрэу КъумпIыл Мурат, Урысые Федерацием и Президент и Полномочнэ лIыкIоу Къыблэ федеральнэ шъолъырым щыIэм и Аппарат Адыгэ РеспубликэмкIэ ифедеральнэ инспектор шъхьаIэу ЛIыIужъу Адам, АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм илIыкIохэр. Iофтхьабзэм джащ фэдэу хэлэжьагъэх Краснодар краим игубернаторэу Вениамин Кондратьевыр, Краснодар краим и Хэбзэгъэуцу ЗэIукIэ итхьаматэу Владимир Бекетовыр, Пшызэ шъолъыр икъэзэкъыдзэ иатаманэу Николай Долуда, Къэрэщэе-Щэрджэсым ипарламент итхьаматэу Александр Ивановыр. Адыгеим и ЛIышъхьэ Iофтхьабзэм хэлажьэхэрэм афэгушIуагъ, Апэрэ дунэе заом илъэхъан къушъхьэчIэсхэмрэ къэзэкъхэмрэ азыфагу зэкъошныгъэу илъыгъэр лъэпкъ зыкIыныгъэм ищысэшIоу зэрэщытыр хигъэунэфыкIыгъ.

«Мы саугъэтыр къызэрэзэIуахыгъэр зэгъунэгъушIу зэфыщытыкIэхэм ягъэпытэнкIэ лъэбэкъушхоу щыт. Тарихъым десэу къыхэтхыхэрэм уасэ афэтшIын, шъыпкъэныгъэр ылъапсэу ахэр къыткIэхъухьэрэ ныбжьыкIэхэм алъыдгъэIэсын фае. Адыгеимрэ Пшызэ шъолъыррэ ащыпсэурэ лъэпкъхэр непэ мамырэу зыкIызэдэпсэухэрэр, азыфагу ныбджэгъуныгъэ зыкIилъыр тичIыгу гупсэ итарихъ икъоу зэрэзэдгъашIэрэм бэкIэ епхыгъэу сэлъытэ. Тиджырэ лъэхъан нахь пытэ тызышIырэ, тызэкъозгъэуцорэ пстэуми мэхьанэу яIэм уасэ фэшIыгъуай», — къыIуагъ ТхьакIущынэ Аслъан Iофтхьабзэм хэлажьэхэрэм апашъхьэ шIуфэс псалъэ къыщишIызэ.

Краснодар краим игубернаторэу Вениамин Кондратьевым ипсалъэ зэрэщыхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, Апэрэ дунэе заом илъэхъан Пшызэ шъолъыр икъэзэкъ мини 100-м ехъу фронтым ащэгъагъ. КъушъхьэчIэсхэр фронтым ащэнэу щытыгъэхэп, ау якъош къэзэкъхэр заом зэрэщыфэхыхэрэр залъэгъум, ахэм адеIэнхэу кIогъагъэх.

«Къэзэкъхэмрэ къушъхьэчIэсхэмрэ зэкъотхэу я ЧIыгу гупсэ къаухъумагъ, ахэм лIыхъужъныгъэу зэрахьагъэр егъашIи зыщыдгъэгъупшэ хъущтэп. Тэ лъэхъэнэ къин тызыщыпсэурэр, мамырныгъэмрэ социальнэ зыпкъитыныгъэмрэкIэ хэти пшъэдэкIыжь зэрихьырэр къыгурыIон фае», — къыIуагъ Вениамин Кондратьевым.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах