23

Адыгеим и ЛIышъхьэ Щытхъум иорден къыфагъэшъошагъ

Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиныр «Урысые Федерацием икъэралыгъо наградэхэр афэгъэшъошэгъэнхэм ехьылIагъ» зыфиIорэ Указым джырэблагъэ кIэтхэжьыгъ.

Тын лъапIэхэр зыфагъэшъошагъэхэм ащыщ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат. Адыгэ Республикэм исоциальнэ-экономикэ хэхъоныгъэ иIахьышхо зэрэхишIыхьагъэм пае республикэм и ЛIышъхьэ Щытхъум иорден къыфагъэшъошагъ.

«Мы къэралыгъо тын лъапIэр тиреспубликэ щыпсэурэ пстэуми ягъэхъагъэ къыкIэкIуагъ. Ти Родинэ цIыкIу имызакъоу, зэрэ Урысыеу нахь хэхъоныгъэ ин ашIыным, нахь зэтегъэпсыхьагъэ хъунхэм апае гуетыныгъэ фыриIэу, ыгу етыгъэу зипшъэрылъ зыгъэцэкIэрэ пстэуми ар зэдырягъэхъагъэу щыт. Сэ ренэу къэсэIо, джыри зэ къыкIэсIотыкIыжьыщт: хэгъэгум и Президент къыгъэуцурэ пшъэрылъхэр тызэгъусэхэмэ ары ныIэп дгъэцэкIэнхэ зытлъэкIыщтыр, къалэ, псэупIэ, унагъо пэпчъ щыIэкIэ-псэукIэ дэгъу щыряIэнымкIэ амалхэр къэдгъотынхэ зытлъэкIыщтыр», — ащ фэгъэхьыгъэу къыIуагъ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Республикэм и ЛIышъхьэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, къэралыгъо программэхэм, лъэпкъ проектхэм, дунэе программэхэу республикэм ихэхъоныгъэ епхыгъэхэм атегъэпсыхьагъэу тиIофшIэн илъэныкъо пстэухэмкIи Iофыгъохэр зэшIотхынхэу непэкIэ амал щыI. Урысыем и Президент, хэгъэгум и Правительствэ, Урысые Федерацием и Федеральнэ ЗэIукIэ яIэпыIэгъу хэлъэу зэхъокIыныгъэшIухэр тфэхъух.

Мыщ дэжьым къэIогъэн фае: экономикэм илъэныкъо зэфэшъхьафхэм тынаIэ зэратедгъэтырэм IофшIэпIэ чIыпIакIэхэр щыIэнхэмкIэ, бюджетым ихахъохэр нахьыбэ хъунхэмкIэ, джырэкIэ кIуачIэ зиIэ социальнэ программэхэр икъоу гъэцэкIэгъэнхэмкIэ ишIогъэшхо къэкIощт.

Оставить комментарий (0)
Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах