Примерное время чтения: 3 минуты
17

Адыгеим и ЛIышъхьэ ткъошхэм ямэфэкI хэлэжьагъ

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат республикэм иофициальнэ лIыкIохэр игъусэхэу тыгъуасэ Къэрэщэе-Щэрджэсым щыIагъ. Республикэм ия 100-рэ илъэс фэгъэхьыгъэ мэфэкI Iофтхьэбзэ шъхьаIэхэр ащ щыкIуагъэх.

ЛIыкIохэм ахэтыгъэх Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ КIэрэщэ Анзаур, Адыгеим ыцIэкIэ сенаторэу Хъопсэрыкъо Мурат, Урысые Федерацием и Къэралыгъо Думэ идепутатэу Хьасанэкъо Мурат, Мыекъуапэ имэрэу Геннадий Митрофановыр.

КъумпIыл Мурат республикэм имэфэкI ехъулIэу фэгушIуагъ Къэрэщэе-Щэрджэс Республикэм и ЛIышъхьэу Рашид Темрезовым ыкIи ткъошхэм мамыр ошъогур ренэу ашъхьагъ итынэу, экономикэмкIэ, политикэмкIэ, культурэмкIэ ыкIи спортымкIэ гъэхъэгъакIэхэр ашIынхэу афэлъэIуагъ.

Зэхэхьэшхом ихъугъэ-шIагъэхэм Черкесскэ щыкIогъэ къэгъэлъэгъоныр анахь гъэшIэгъоныгъ. Стадионэу «Нартым» концертэу щыкIуагъэм къырагъэблэгъагъэх Урысыем ишъолъырхэм яофициальнэ лIыкIохэр, Къэрэщэе-Щэрджэсым щыпсэухэрэр ыкIи ихьакIэхэр.

Мы Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Урысые Федерацием и Президент и Полномочнэ лIыкIоу Темыр Кавказ федеральнэ шъолъырым щыIэ Юрий Чайка, Урысые Федерацием и Правительствэ и Тхьаматэ игуадзэу Александр Новак.

Юрий Чайка Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиным ыцIэкIэ шIуфэс тхылъым къеджагъ. Ащ къызэрэщиIорэмкIэ, Къэрэщэе-Щэрджэсым щыпсэухэрэр ялъэныкъо гупсэ, ижъырэ культурэу яIэм, лIэуж пчъагъэхэм гъэхъагъэу ашIыгъэхэм, Хэгъэгум итарихъ инэкIубгъо шIагъохэм ахэхьагъэхэм арыгушхонхэ алъэкIыщт.

Ащ нэмыкIэу къэралыгъом ипащэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, республикэм хэхъоныгъэ ышIынымкIэ, экономикэм, наукэм, социальнэ лъэныкъом, зекIоным инвестициехэр апэIугъэхьэгъэнхэмкIэ амалышIухэр иIэх. Урысыем и Президент джащ фэдэу ишIуфэс тхылъ къыщыхигъэщыгъ Къэрэщэе-Щэрджэсым инфраструктурэ псэуалъэхэр щышIыгъэнхэм, IофшIэпIэ чIыпIакIэхэр щызэхэщэгъэнхэм, цIыфхэм ящыIакIэ нахьышIу шIыгъэным япхыгъэ Iофыгъохэм мэхьанэшхо зэряIэр.

«Урысыем кIэрыпчын умылъэкIыщт изы Iахьэу шъолъырыр заухэсыгъэ лъэхъаным къыщегъэжьагъэу блэкIыгъэ уахътэм лъэныкъо пстэумкIи ащ хэхъоныгъэ ышIыныр ары ынаIэ зытыригъэтыгъэр. Республикэм щыпсэурэ цIыф лъэпкъ зэфэшъхьафыбэмэ акIуачIэ зэдырахьылIи, экономикэмкIэ, зекIонымкIэ, культурэмкIэ, спортымкIэ, нэмыкI лъэныкъуабэхэмкIэ гъэхъэгъэшIухэр ашIыгъэх», — къыIуагъ Юрий Чайка.

Урысыем и Правительствэ и Тхьаматэу Михаил Мишустиным ыцIэкIэ зэхахьэм къекIолIагъэхэм къафэгушIуагъ Урысые Федерацием и Правительствэ и Тхьаматэ игуадзэу Александр Новак. Къэрэщэе-Щэрджэс Республикэм экономикэмкIэ, инвестиционнэ политикэмкIэ, транспорт инфраструктурэмкIэ ыкIи нэмыкI лъэныкъохэмкIэ пшъэрылъышхохэу ыпашъхьэ итхэр къыхигъэщыгъэх.

«Къэрэщэе-Щэрджэсыр — зыми хэмыкIокIэрэ чIыпIэу щыт. ИчIыопси, ихэбзэ-зэхэтыкIэхэри, икультури, итарихъи ежь иеу щытых. Ау пстэуми анахь мэхьанэ зиIэр IофшIэныр шIу зылъэгъурэ, блэнагъэ зыхэлъ цIыф шIагъохэр зэрэщыпсэухэрэр ары, ахэм яшIуагъэкIэ зэхъокIыныгъэшIухэри республикэм фэхъух», - къыIуагъ Александр Новак.

Къэрэщэе-Щэрджэсым щыпсэухэрэм джащ фэдэу къафэгушIуагъэх Абхъазым, Къыблэ Осетием, Адыгеим, Темыр Осетием, Ставрополь краим япащэхэр, Къэбэртэе-Бэлъкъарым, Дагъыстаным, Ингушетием, Чэчэным, Краснодар краим ялIыкIохэр.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ипсалъэ къызэрэщыхигъэщыгъэмкIэ, юбилеим амал къеты ыпэкIэ псэущтыгъэхэм гъэхъагъэу ашIыгъэхэр, лъэхъэнэ зэфэшъхьафхэм республикэм пэщэныгъэ дызезыхьагъэхэм ашъхьэкIэ яIахьэу хашIыхьагъэр тыгу къэдгъэкIыжьынхэмкIэ.

«Адыгеимрэ Къэрэщэе-Щэрджэсымрэ зэпхыныгъэ пытэхэр азыфагу илъых. Тиреспубликэхэм къош зэфыщытыкIэ дахэхэр азыфагу илъых. Гъогоу къэткIугъэм, тишъолъырхэр нахь зэтегъэпсыхьагъэ хъунхэм тызэрэдэлажьэрэм ыкIи ренэу тынаIэ ащ зэрэтетым тызэрапхы. Нахьыпэм фэдэу непи Кавказым щыпсэурэ лъэпкъхэр зэкъотынхэм, зэзэгъыныгъэ азыфагу илъыным, Урысыем щыпсэурэ цIыф лъэпкъ пстэури зэгурыIоным тыфэлажьэ», - къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

ИкIэухым Къэрэщэе-Щэрджэс Республикэм и ЛIышъхьэу Рашид Темрезовым къыхигъэщыгъ Урысыем и Президентрэ и Правительствэрэ, джащ фэдэу зэкIэ къэгущыIагъэхэм цIыф лъэпкъыбэ зыщыпсэурэ Къэрэщэе-Щэрджэсым фэгъэхьыгъэ гущыIэ фабэхэр къызэраIуагъэхэм апае зэрафэразэр.

«Къэралыгъо гъэпсыкIэ тиIэ зыхъугъэм къыщегъэжьагъэу тишъолъыр хэхъоныгъэ ышIынымкIэ, лъэныкъо пстэухэмкIи тапэ едгъэхъунымкIэ амалыкIэхэр щыIэ хъугъэх. Хэгъэгум ииндустриализацие мэкъу- мэщым, промышленностым хэхъоныгъэ ашIынымкIэ ишIуагъэ къэкIуагъ, хэкум имызакъоу, зэрэхэгъэгоу экономикэм хэхъоныгъэхэр ышIынхэм ублапIэ ар фэхъугъ. Непэ Къэрэщэе-Щэрджэсыр инвестициехэр бэу къызIэкIэхьэрэ шъолъырэу щыт, экономикэмкIи гъэхъэгъакIэхэр ышIынхэм епхыгъэ амалышхохэр иIэх», - къыIуагъ Рашид Темрезовым.

МэфэкIым пыдзагъэу къалэм исценэ шъхьаIэ республикэм итворческэ коллектив ыкIи иорэдыIо анахь дэгъухэм концерт къыщатыгъ. Республикэм иуцунрэ ихэхъоныгъэрэ къизыIотыкIырэ театрализованнэ номерхэр программэм хэтыгъэх.

ЦIыфхэу зэхахьэм къекIолIагъэхэр нэгуихыгъэу къапэгъокIыгъэх республикэм щыщхэу илъэс 50 къызэдэзыгъэшIэгъэ зэшъхьэгъусэхэм, джащ фэдэу къызэрэщэгъакIэхэм. Видео шIыкIэм тетэу орбитальнэ станцием щыIэ космонавтхэри джащ фэдэу къафэгушIуагъэх, урысые эстрадэм илIыкIохэми орэдхэр къафаIуагъэх. Iофтхьабзэм икIэухым мэфэкI мэшIоустхъу щыIагъ.

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах