Примерное время чтения: 3 минуты
122

Адыгеим и ЛIышъхьэ Урысыем и Генеральнэ прокуратурэ изэIукIэ хэлэжьагъ

Коммунальнэ пыдзэфэ пытэхэм Темыр-КъохьэпIэ, Темыр-Кавказ, Гупчэ, Къыблэ федеральнэ шъолъырхэм зэращадэзекIохэрэм епхыгъэ хэбзэгъэуцугъэр зэрагъэцакIэрэм фэгъэхьыгъэ зэIукIэу Урысые Федерацием и Генеральнэ прокурорэу Юрий Чайкэ тхьамэтагъор зыщызэрихьагъэр тыгъуасэ Ростов-на-Дону щыкIуагъ.

Адыгеим ыцIэкIэ республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ Адыгэ Республикэм ипрокурорэу Игорь Шевченкэмрэ Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх.

Урысые Федерацием и Генеральнэ прокурор ипсалъэ реформэм илъэхъан хэбзэгъэуцугъэр зэрагъэцакIэрэм прокурорхэр зэралъыплъэрэр нахь гъэлъэшыгъэн зэрэфаер къыщыхигъэщыгъ.

Джащ фэдэу инвестициехэр къахалъхьанхэмкIэ ищыкIэгъэ амалхэр шъолъырхэм ащызехьэгъэнхэм, хэкIхэр ятIонэрэу переработкэ зэрашIыжьыщт пэрыт технологиехэм ягъэфедэн мэхьанэшхо зэряIэр зэIукIэм щыхагъэунэфыкIыгъ. Генеральнэ прокурорым Iофыгъо шъхьаIэу зигугъу къышIыгъэхэр анахьэу зэпхыгъагъэхэр амыгъэунэфыгъэ чIыпIэхэм хэкIхэр зэращыратэкъурэр, ар зэхэзыдзыщт заводхэр зэрэщымыIэхэр, полигонхэм яукъэбзынкIэ шапхъэхэр зэраукъохэрэр, хэкIхэм яIущынкIэ пкIэу атырэмкIэ хэукъоныгъэхэр зэрашIыхэрэр ары. Генеральнэ прокуратурэм ипащэ мы лъэныкъомкIэ уплъэкIунхэр нахь пхъашэу зэхащэнхэу къыфэIорышIэхэрэм афигъэпытагъ.

ЗэIукIэм джащ фэдэу къыщыгущыIагъэх Урысые Федерацием и Генеральнэ прокуратурэ, Урысые Федерацием и Федеральнэ ЗэIукIэ ФедерациемкIэ и Совет, Урысые Федерацием и Къэралыгъо Думэ, чIыопс къэкIуапIэхэмкIэ Министерствэм, Роспотребнадзорым, Росприроднадзорым, монополием пэшIуекIогъэнымкIэ Федеральнэ къулыкъум ялIыкIохэр.

Коммунальнэ пыдзэфэ пытэхэм ягъэфедэнкIэ зиIофхэр дэгъоу зэпыфэрэ шъолъырхэм Адыгэ Республикэри ахалъытэ. Шъугу къэдгъэкIыжьын федеральнэ хэбзэгъэуцугъэм диштэу, илъэсыр къызихьагъэм щегъэжьагъэу коммунальнэ пыдзэфэ пытэхэм ягъэфедэнкIэ системакIэм республикэр зэрэтехьагъэр. Региональнэ операторэу щытыр пшъэдэкIыжьэу ыхьырэмкIэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обществэу «ЭкоЦентр» зыфиIорэр ары. Илъэси 10-м телъытагъэу мы компанием зэзэгъыныгъэ дашIыгъ, региональнэ программэри аухэсыгъ. Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэ зипэщэ IофшIэкIо купыри зэхащагъ.

Коммунальнэ пыдзэфэ пытэхэм атегъэпсыхьэгъэ полигонитIу Адыгэкъалэрэ Мыекъуапэрэ адэт. Гектар 15,7-рэ зэлъызыубытыщт, пыдзафэхэм защыдэлэжьэщтхэ комплекс Мыекъопэ районым щагъэпсынэу рахъухьэ.

ООО-у «ЭкоЦентр» иинвестиционнэ проектэу сомэ миллион 450-рэ зытефэщтым диштэу мыщ хэкIхэр зыщызэхадзыщт комплекс, хэкIхэр переработкэ зыщашIыщт участкэ, пыдзэфэ пытэхэу агъэфедэжьын амылъэкIыщтхэм апае полигон щагъэпсынэу рахъухьэ. 2019-рэ илъэсым ибжыхьэ инвестиционнэ проектым ипхырыщын рагъэжьэщт. Мы илъэсым игъэтхэпэ, имэлылъфэгъу мазэхэм пыдзэфэ пытэхэр зэрэIуащыгъэхэм пае пкIэу атын фэягъэм ипроцент 70-рэ ныIэп къаугъоин алъэкIыгъэр.

Джащ фэдэу лъэпкъ проектэу «Экология» зыфиIорэм къыхиубытэрэ федеральнэ проектэу «Комплексная система обращения с ТКО» зыфиIорэм игъэцэкIэн Адыгейри хэлажьэ. 2024-рэ илъэсым ехъулIэу пыдзэфэ пытэхэм япроценти 100 республикэм переработкэ ышIын, ащ щыщэу процент 40-р ыгъэфедэжьын фае. ХэкIхэр зыщызэхадзыщт комплекс 2020-рэ илъэсым нэс Адыгэкъалэ щызыгъэпсыщт подряд организацием икъыхэхын джыдэдэм ыуж итых.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат лъэпкъ проектэу «Экология» зыфиIорэм игъэцэкIэн тегъэпсыхьэгъэ Iофтхьабзэхэм ренэу ынаIэ атырегъэты. Ведомствэхэм япащэхэм ашIэщтхэр афагъэнэфагъэх, пшъэрылъхэри афашIыгъэх.

«Коммунальнэ пыдзэфэ пытэхэм зэрадэзекIощтхэ шIыкIэм фэгъэхьыгъэ реформэр пхыращы зыхъукIэ, анахьэу тынаIэ зытедгъэтын фаер дэх имыIэу санитарнэ шапхъэхэр къыдалъытэнхэр, коммунальнэ пыдзэфэ пытэхэм ягъэфедэн епхыгъэ фэIо-фашIэхэр нахьышIоу зэхэщэгъэнхэр, региональнэ операторым иIофшIэн шъхьэихыгъэу зэхищэныр ары. А пстэуми республикэм иэкологиерэ тыкъэзыуцухьэрэ дунаим икъэухъумэнрэ яфэмэ-бжьымэ къытырагъэхьащт. МыщкIэ анахьэу мэхьанэ зиIэр шъолъырым ихэбзэ Iэшъхьэтетхэр, прокуратурэм икъулыкъухэр, региональнэ операторыр зэгурыIохэу зэдэлэжьэнхэр ары», — къыщиIуагъ зэIукIэм республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах