18

Адыгеим и ЛIышъхьэ зэхэсыгъом хэлэжьагъ

Майкоп, 11 июня - АиФ-Адыгея.

Партиеу «Единэ Россием» и Апшъэрэ Советрэ и Генеральнэ совет­рэ язэхэсыгъоу тыгъуасэ Москва щыкIуагъэм «Единэ Россием» и Тхьа­матэу Дмитрий Медведевыр къыщыгущыIагъ. Партием и Апшъэрэ Совет хэтэу, Урысые политикэ партиеу «Единэ Россием» и Адыгэ шъолъыр къутамэ и Секретарэу, Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ащ хэлэжьагъ.

Аужырэ илъэси 5-м къыкIоцI партием политикэ Iофэу ышIагъэр мыщ щызэфахьысыжьыгъ, Урысые Федерацием и Пре­зидент ипшъэрылъхэр зэрагъэцакIэрэм, пэшIорыгъэшъ мэкъэ­тыныр зэрэкIуагъэм, хэдзынэу щыIэщтхэм зызэрафагъэхьазырырэм щатегущыIагъэх.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы Урысые Федерацием и Президент мэкъуогъум иублэгъу пэшIорыгъэшъ мэкъэтыным щытекIогъэ общественникхэм зэIукIэгъу зэрадыриIагъэр. Владимир Путиным зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, «Единэ Россие» закъор ары партиехэм ащыщэу шъхьэихыгъэу ащ фэдэ Iофтхьабзэр игъэ­кIотыгъэу зэхэзыщагъэр.

Дмитрий Медведевым пар­тием и Апшъэрэ Советрэ и Ге­неральнэ Советрэ язэхэсыгъо къызэрэщиIуагъэмкIэ, партием хэтхэр яIофшIэнкIэ анахьэу зэрыгъуазэхэрэр хэдзакIохэми, обществэми апашъхьэ пшъэдэ­кIыжьышхо зэрэщахьырэр къыдалъытэныр ары. Партием ипа­щэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, пандемием илъэхъан адрэ политическэ кIуачIэхэм афэмыдэу «Единэ Россием» иамалхэр зэ­кIэ цIыфхэм IэпыIэгъу афэхъу­гъэным фигъэIорышIагъ. «Единэ Россием» ишIуагъэкIэ панде­мием илъэхъан шъолъыр пэпчъ гуфакIохэм ягупчэхэр къыщызэIуахыгъэх, чIыпIэ анахь Iудзы­гъэхэм ащыпсэухэрэми IэпыIэгъур аIукIагъ. Партием хэт нэ­бгырэ минишъэ фэдизыр Iоф­тхьабзэу «Мы вместе» зыфиIо­рэм хэлэжьагъ.

Зэхэсыгъом зэрэщыхагъэунэфыкIыгъэмкIэ, 2016-рэ илъэсым хэдзынхэмкIэ пэшIорыгъэшъ программэу аштэгъагъэр пандемиеми санкциехэми ямылъытыгъэу агъэцэкIагъ. БэмышIэу, мэ­къуогъум и 19-м, партием ия ХХ-рэ зэфэс щыIэщт. Къэралыгъо Думэм идепутатхэм яспискэ ащ щаухэсынэу, хэдзынхэм япэ­гъокI программэр щаштэнэу щыт.

«ТапэкIэ къэт хэдзын Iофтхьа­бзэхэр къызэрыкIощтхэп, ау тинэкъокъогъухэм татекIонымкIэ амалхэр зэкIэ тиIэх», — къы­Iуагъ Дмитрий Медведевым.

«Единэ Россием» и Тхьаматэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, пар­тием анахьэу ынаIэ зытыригъэ­тырэ лъэныкъохэм ащыщ цIыф­хэм щыIэкIэ-псэукIэ дэгъу яIэныр, экономикэмкIэ политикэ тэрэз зехьэгъэныр, цIыфым лъы­тэныгъэ фэшIыгъэныр, хэдза­кIохэм апашъхьэ пшъэдэкIыжь зэрэщахьырэр зэхашIыкIыныр.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы бжы­хьэм Урысые Федерацием и Къэралыгъо Думэ идепутатхэри, Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм идепу­татхэри Адыгеим зэрэщыха­дзыщтхэр. Къэралыгъо Думэмрэ Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэмрэ якандидат­хэм яхэдзынкIэ пэшIорыгъэшъ мэкъэтыным хэлэжьэнхэу нэбгы­рэ 200-м ехъу атхыгъагъ. Партием игуфакIохэм ягупчэ хэтхэр мы Iофтхьабзэм чанэу хэлэжьагъэх. РеспубликэмкIэ хэдзэкIо мин 73-м ехъу ахэм ахэлэ­жьагъ.

«Единэ Россие» закъор ары партиехэмкIэ пэшIорыгъэшъ мэ­къэтыныр ащ фэдэу шъхьэи­хыгъэу зэхэзыщэрэр. «Единэ Россием» икандидатхэу нахь зыте­фэхэрэр къыхэхыгъэнхэм, Урысые Федерацием и Президент къышIыгъэ пшъэрылъхэм ягъэцэ­кIэнкIэ хэдзынхэм аужи Iофхэр лъыгъэкIотэгъэнхэм мэхьанэшхо яI. ЦIыфхэм зэрафэгумэкIыхэрэр зэхашIэн, ахэм яIофыгъохэр партием ыгъэцэ­кIэнхэ зэрилъэ­кIырэр алъэгъун фае. «Единэ Россиер» добровольческэ Iоф­шIэнымкIэ щысэшIоу зэрэщы­тыгъэу къэнэжьын фае. Непэ ще­гъэжьагъэу не­ущырэ мафэм тыдэлэжьэн, ти­чIыпIэгъухэм ящы­IакIэ на­хьышIу тшIыным ты­зэрэдэлажьэрэр цIыфхэм къа­фэтIотэн фае», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Партиеу «Единэ Россием» и Адыгэ шъолъыр къутамэ джыдэдэм социальнэ, инфраструктурэ Iофыгъохэм ягъэцэкIэн тегъэпсыхьэгъэ федеральнэ партийнэ проект 15 егъэцакIэ. Ахэм ащыщэу республикэм анахьэу мэхьанэ зыщыратыхэрэр «Къэлэ щыIакI», «КIэлэцIыкIу спорт», «ЧIыгу гупсэм икультур», «Унэгъо пыт» зыфиIорэ про­ектхэр ары.

КъумпIыл Мурат пшъэрылъ зэрафишIыгъэм тетэу ахэм япхырыщынкIэ цIыфхэм гъусэныгъэ пытэ адыряI, пандемием илъэхъан щыIэныгъэм чIыпIэ къин ригъэуцуагъэхэм IэпыIэгъу афэхъугъэнхэм тегъэпсыхьэгъэ шIушIэ Iофтхьабзэхэр зэрахьэх.

Оставить комментарий (0)
Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах