59

Адыгеим икIэлэегъэджэ ыкIи икIэлэпIу анахь дэгъухэм афэгушIуагъэх

2019-рэ илъэсымкIэ «Адыгеим икIэлэегъэджэ анахь дэгъу» ыкIи «Адыгеим икIэлэпIу анахь дэгъу» зыфиIохэрэ шъолъыр зэнэкъокъухэм текIоныгъэ ыкIи хагъэунэфыкIхэрэ чIыпIэхэр къащыдэзыхыгъэхэм тыгъуасэ къафэгушIуагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

МэфэкI Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу Iащэ Мухьамэд, АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ иминистрэу КIэрэщэ Анзаур, муниципальнэ образованиехэм япащэхэм ащыщхэр, нэмыкIхэри.

АР-м и ЛIышъхьэ пэублэ псалъэ къышIызэ зэнэкъокъухэм къащыхагъэщыгъэхэм зэкIэми игуапэу къафэгушIуагъ. Илъэс пчъагъэм къыкIоцI республикэм ипедагогическэ сообществэкIэ мэхьанэшхо зиIэ Iофтхьабзэу мыр зэрэщытым, кIэлэегъаджэхэм опытэу аIэкIэлъымкIэ зэхъожьынхэм ыкIи яIэпэIэсэныгъэ хагъэхъоным зэрэфэIорышIэрэр кIигъэтхъыгъ. Мы сэнэхьатым зищыIэныгъэ гъогу езыпхыгъэхэм Iофышхо зэрагъэцакIэрэр, ащ дакIоу пшъэдэкIыжьышхо зэрахьырэр хигъэунэфыкIыгъ. IофшIэным изэхэщэнкIэ обществэр ыкIи къэралыгъор IэпыIэгъу къазэрэфэхъухэрэр кIэлэегъаджэхэм, кIэлэпIухэм зэхашIэным мэхьанэшхо иIэу республикэм ипащэ ылъытагъ.

— Мы Iофыгъом республикэм мэхьанэшхо щетэты, гъэсэныгъэм иучреждениехэм яинфраструктурэ дгъэпытэным, ахэм аIутхэм ясоциальнэ Iофыгъохэр зэшIохыгъэнхэм тынаIэ тет. Мы илъэсым щегъэжьагъэу дгъэцакIэхэрэ лъэпкъ проектхэми яшIогъэшхо къызэрэкIощтым щэч хэлъэп. Ащ хэхьэ гъэсэныгъэм исистеми. УФ-м и Президент къыдигъэкIыгъэ жъоныгъокIэ унашъом ишIуагъэкIэ шъолъырхэм, ахэм Адыгеири ащыщ, мы лъэныкъом хэхъоныгъэхэр ышIынхэмкIэ ахъщэ тедзэ къаIэкIэхьащт. Гурыт еджапIэхэм, кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм яшIын ыкIи ягъэцэкIэжьын непэ лъытэгъэкIуатэ, аужырэ шапхъэхэм адиштэрэ оборудованиехэмкIэ зэтетэгъэпсыхьэх. Ащ пэIухьащт мылъкур щыI, федеральнэ гупчэри IэпыIэгъу къытфэхъу, тызэгурэIо. ТапэкIи къэгъэлъэгъонышIухэр тиIэнхэм, къыткIэхъухьэхэрэ лIэужхэм шIэныгъэ куухэр аIэкIэлъынхэм фэшI зисэнэхьат хэшIыкIышхо фызиIэхэ педагогхэр тищыкIагъэх. Ахэм шъо шъуащыщышъ, бэкIи тыкъызэрэшъущыгугъырэр къышъосэIо. Адыгеим икIэлэегъаджэхэм ясэнэхьат хэшIыкIышхо зэрэфыряIэм, сэнаущыгъэ зыхэлъ кIэлэцIыкIухэм зэрифэшъуашэу Iоф зэрэдашIэрэм ишыхьатэу щыт илъэс къэс зэхащэхэрэ зэнэкъокъухэм ыкIи олимпиадэхэм ахэм текIоныгъабэ къазэрэщыдахырэр. Ныбджэгъу лъапIэхэр! Зэнэкъокъум гъэхъагъэу щышъушIыгъэхэмкIэ джыри зэ сыгу къыздеIэу сышъуфэгушIо. Ащ шъуигъэгушхозэ джыри нахь лъэгэпIэ инхэм шъуанэсынэу, псауныгъэ пытэ ыкIи щыIэкIэшIу шъуиIэнэу сышъуфэлъаIо, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат къэзэрэугъоигъэхэм закъыфигъазэзэ.

Зэнэкъокъухэм текIоныгъэр ыкIи хагъэунэфыкIхэрэ чIыпIэхэр къащыдэзыхыгъэхэм АР-м и ЛIышъхьэ афэгушIуагъ, къалэжьыгъэхэр аритыжьыгъэх. Адыгеим икIэлэегъэджэ анахь дэгъу хъугъэ Мыекъуапэ дэт гимназиеу N 22-м тарихъымкIэ ыкIи обществознаниемкIэ икIэлэегъаджэу Алла Березинар. ТекIоныгъэр къызэрэдихыгъэр къэзыушыхьатырэ дипломыр, ахъщэ шIухьафтынэу сомэ мини 100-р ыкIи «Хрустальнэ пеликаныр» республикэм ипащэ ащ ритыжьыгъэх. АдыгеимкIэ илъэсым икIэлэпIу анахь дэгъу хъугъэ Джэджэ районым ит кIэлэцIыкIу IыгъыпIэу «Радуга» зыфиIорэм иIофышIэу Оксана Карпенкэм дипломрэ сомэ мин 50 хъурэ ахъщэ шIухьафтынрэ фагъэшъошагъэх.

Зэнэкъокъухэм хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къащыдэзыхыгъэхэ Тэхъутэмыкъое районым игурыт еджапIэу N 15-м ублэпIэ классхэм якIэлэегъаджэу Жанна Барышевскаям, Красногвардейскэ районым ит гимназиеу N 1-м урысыбзэмрэ литературэмрэкIэ икIэлэегъаджэу Евгения Дьячковам, Адыгэ республикэ гимназием биологиемкIэ ыкIи химиемкIэ икIэлэегъаджэу Лиана Жадаан, Адыгэкъалэ игурыт еджапIэу N 5-м тарихъымкIэ икIэлэегъаджэу Хъут Фатимэ, МыекъуапэкIэ кIэлэцIыкIу IыгъыпIэу «Маленькая страна» зыфиIорэм икIэлэпIоу Анна Айсагуровам, Адыгэкъалэ икIэлэцIыкIу IыгъыпIэу «Василек» зыфиIорэм иIофышIэу ТIэшъу Марзет, Мыекъопэ районым ит кIэлэцIыкIу IыгъыпIэу N 2-м икIэлэпIоу Тамара Пегливанян, гъэсэныгъэм иучреждениеу «Жемчужина» зыфиIоу Красногвардейскэ районым итым иIофышIэу Татьяна Лактионовам республикэм ипащэ афэгушIуагъ, дипломхэр ыкIи ахъщэ шIухьафтынхэр аритыжьыгъэх. АР-м и ЛIышъхьэ ирэзэныгъэ тхылъ фагъэшъошагъ Мыекъуапэ дэт кIэлэцIыкIу IыгъыпIэу N 6-м икIэлэпIоу Ольга Кауринам.

Iащэ Мухьамэд гущыIэр зештэм, АР-м и Парламент идепутатхэм ацIэкIэ зэнэкъокъуитIум текIоныгъэ къащыдэзыхыгъэхэм, къыхагъэщыгъэхэм къафэгушIуагъ. Сыд фэдэрэ уахъти анахь агъэлъэпIэрэ кIэлэегъэджэ сэнэхьатым рылажьэхэрэм тапэкIи гъэхъэгъэшIухэр ашIынхэу, кIэлэеджэкIо дэгъухэр яIэнхэу къафэлъэIуагъ.

Гъэсэныгъэм исистемэ Iоф щызышIэхэрэм, ащ иучреждениехэм зыпкъ итэу Iоф ашIэнымкIэ IэпыIэгъушхо къафэхъурэ АР-м и ЛIышъхьэ зэрэфэразэхэр министрэу КIэрэщэ Анзаур къыхигъэщыгъ. Зэнэкъокъухэм текIоныгъэ ыкIи хагъэунэфыкIхэрэ чIыпIэхэр къащыдэзыхыгъэхэм гущыIэ дэхабэ апигъохыгъ. Джащ фэдэу Адыгеим и ЛIышъхьэ ипшъэрылъкIэ кIэлэегъаджэхэм ялэжьапкIэ иструктурэ зэрэгъэпсыгъэм зэхъокIыныгъэхэр фэшIыгъэнхэм Iоф зэрэдашIэрэр, ащ шIуагъэ къызэритыщтыр хигъэунэфыкIыгъ.

2019-рэ илъэсым икIэлэегъэджэ анахь дэгъу хъугъэ Алла Березинам къэзэрэугъоигъэхэм ацIэкIэ зэхахьэм къыщыгущыIагъ, зэхэщакIохэм, жюрим хэтыгъэхэм, профильнэ Министерствэм, анахьэу АР-м и ЛIышъхьэ къафэрэзагъ. Мы тын лъапIэу къыфагъэшъошагъэм узэрэрыгушхощтым дакIоу пшъэдэкIыжьышхуи зэрэпылъыр, ар тапэкIэ къыгъэшъыпкъэжьыным зэрэпылъыщтыр хигъэунэфыкIыгъ.

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Загрузка...

Топ 5 читаемых