Примерное время чтения: 3 минуты
95

Адыгеим иминистрэхэм я Кабинет изэхэсыгъу

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат пшъэрылъ къызэрэфишIыгъэм тетэу Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэу Геннадий Митрофановым Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинет изэхэсыгъоу тыгъуасэ щыIагъэр зэрищагъ.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэхэр зэдиштэу чIыпIэхэм хэхъоныгъэ зэрарагъэшIыщт шIыкIэм, лъэпкъ проектэу «Культурэр» зэрагъэцакIэрэм, мэшIогъэкIосэ къулыкъухэм зягъэушъомбгъугъэным епхыгъэ Iофыгъохэм атегущыIагъэх.

Зэхэсыгъом хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, Урысые Федерацием и Президент и Полномочнэ лIыкIоу Къыблэ федеральнэ шъолъырым щыIэм иаппарат Адыгэ РеспубликэмкIэ ифедеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, хэбзэухъумэкIо къулыкъухэм, уплъэкIунхэм афэгъэзэгъэ къулыкъухэм, муниципальнэ образованиехэм япащэхэр.

АР-м псэолъэшIынымкIэ, транспортымкIэ, псэупIэ-коммунальнэ, гъогу хъызмэтымкIэ и Министерствэ ипащэ зэхэсыгъом къызэрэщиIуагъэмкIэ, МыекъуапэкIэ чIыпIитIоу, Тэхъутэмыкъое районымкIэ чIыпIищэу гектар 289-рэ хъухэрэр къыхахыгъэх. Квадрат метрэ мин 1,5-м ехъу зэлъызыубытыщт унэхэр атынэу рахъухьэ. Мыекъуапэ икъохьа-пIэрэ районэу Михайловымрэ инфраструктурэ, социальнэ псэуалъэхэр ащагъэпсыщтых. Тэхъутэмыкъое районымкIэ «Монорама», «Космический» зыфиIорэ районхэр, къэлэ гъэпсыкIэ зиIэ поселкэу Яблоновскэм иконсервышI завод зэлъиубытыщтыгъэ чIыпIэр ары къыхахыгъэхэр. Мы проектым ишIуагъэкIэ 2030-рэ илъэсым ехъулIэу псэупIэ квадрат метрэ миллиони 2,7-м ехъу республикэм щатын алъэкIыщт. Премьер-министрэм зэхэсыгъом къызэрэщиIуагъэмкIэ, зэдиштэу агъэпсыщт чIыпIэхэмкIэ проектыр зэрагъэцакIэрэм республикэм и ЛIышъхьэ гъунэ лъефы.

«А проектым ишIуагъэкIэ псэупIэхэм джырэ шапхъэхэм адиштэрэ теплъэ яIэ хъущт. Зэдиштэу хэхъоныгъэ зэрагъэшIыщт чIыпIэхэм апае чIыгу Iахьхэр къыхэхыгъэнхэм фэшI муниципалитетхэм пIэлъэ кIэкIкIэ инвентаризациер ащаухын фае», — къыIуагъ Геннадий Митрофановым.

Адыгэ Республикэм культурэмкIэ иминистрэу Аулъэ Юрэ зэхэсыгъом зэрэщыхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, лъэпкъ проектэу «Культурэм» игъэцэкIэн пае мыгъэ бюджет пстэуми сомэ миллиони 167,3-рэ къахагъэкIыщт. Отчет къызыфашIырэ лъэхъаным культурэмкIэ зы унэ ашIыгъ, унитIу агъэцэкIэжьыгъ. Къалэу Мыекъуапэ искусствэхэмкIэ икIэлэцIыкIу еджапIэу N 1-м иактовэ зал агъэкIэжьы, искусствэхэмкIэ кIэлэцIыкIу еджапIэу Джэджэ районым дэтым игъэцэкIэжьын аухыгъ. Адыгэкъалэ дэт тхылъеджапIэр джырэ шапхъэхэм атетэу зэтырагъэпсыхьажьыгъ, Тэхъутэмыкъое районымкIэ къуаджэу Пэнэхэс дэт тхылъеджапIэм изэтегъэпсыхьанкIи IофшIэнхэр зэхащэх. Шэуджэн районым лъэпкъ культурэмкIэ и Гупчэ икинозал игъэцэкIэжьын илъэсыр имыкIызэ аухынэу рахъухьэ. Творческэ проектхэм япхырыщынкIэ, фестивальхэмрэ зэнэкъокъухэмрэ язэхэщэнкIэ, культурэм иIофышIэхэм яIэпэIэсэныгъэ зыкъегъэIэтыгъэнымкIэ Iофышхо зэшIуахы.

Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиным Урысые Федерацием и Правительствэ хэтхэм зэхэсыгъоу адыриIагъэм щафишIыгъэ пшъэрылъхэм адиштэу зэхэсыгъом хэлэжьагъэхэр мэшIогъэкIосэ къулыкъухэм яподразделениехэр нахьышIоу зэтегъэпсыхьэгъэнхэ зэрэфаем тегущыIагъэх. ПсэупIэ Iудзыгъэхэм добровольнэ мэшIогъэкIосэ къулыкъухэм защягъэушъомбгъугъэн зэрэфаеми ахэр лъыIэсыгъэх.

Адыгэ Республикэм граждан оборонэмкIэ, ошIэ-дэмышIэ IофхэмкIэ и Комитет итхьаматэу Вячеслав Лотаковым зэхэсыгъом зэрэщыхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, псэупIэ 22-р къагъэгъунэнэу ахэм амал яIэп. Кощхьэблэ районымкIэ селоу Вольнэм мэшIогъэкIосэ подразделение щызэхэщэгъэнымкIэ Iофтхьэбзэ гъэнэфагъэхэр джыдэдэм зэрахьэх. Республикэ бюджетым мылъку Iахь тедзэу къыхагъэкIыгъэмкIэ станицэу Дондуковскэм имэшIогъэкIосэ частэу N 1-м ищыкIэгъэ техникэр къащэфыщт. Инвестиционнэ проектхэм къадыхэлъытагъэу Тэхъутэмыкъое районымкIэ поселкэу Яблоновскэм мэшIогъэкIосэ часть щагъэпсынэу, зыгъэпсэфыпIэу «Лэгъонакъэм» ипроект къыдыхэлъытагъэу Мыекъопэ районым мэшIогъэкIосэ часть щызэхащэнэу рахъухьэ.

Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэу Геннадий Митрофановым къуаджэу Бжыхьэкъоежъым, псэупIэу ХъымыщкIэй, поселкэу Гъозэрыплъэ япащэхэм анаIэ тыраригъэдзагъ добровольнэ мэшIогъэкIосэ дружинэхэр зэхащэн зэрэфаем.

Зэхэсыгъом икIэух цIыфхэм IофшIэн къафэгъотыгъэным епхыгъэ Iофыгъохэм атегущыIагъэх. Адыгэ Республикэм щыпсэухэрэм IофшIэн къафэзыгъотырэ къэралыгъо къулыкъум и ГъэIорышIапIэ ипащэу Галина Цыганковам къызэриIуагъэмкIэ, 2021-рэ илъэсым зэрахьащт Iофтхьабзэхэм яшIуагъэкIэ нэбгырэ мини 4,4-м ехъумэ IофшIэн къафагъотыщт. Илъэсым иапэрэ мэзих нэбгырэ мини 2,6-м ехъумэ IофшIэн яIэ хъугъэ. IофшIэн зимыIэгъэ нэбгыри 123-мэ къэралыгъо фэIо-фашIэхэр афызэхащагъэх, нэбгырэ 18 унэе предприниматель хъугъэ, нэбгыри 160-м ехъумэ сэнэхьат гъэнэфагъэ зэрагъэгъотэу фежьагъ. ЫпкIэ къазыфыратырэ общественнэ IофшIэнхэм нэбгырэ 1463-рэ ахэлэжьагъ. Илъэсыр къызихьагъэм щегъэжьагъэу IофшIэн зимыIэхэм япчъагъэ нэбгырэ мини 2,6-м нэсэу къеIыхыгъ.

Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэ Адыгеим экономикэ хэхъоныгъэмкIэ и Министерствэрэ цIыфхэм IофшIэн къафэзыгъотырэ Гупчэмрэ пшъэрылъ афишIыгъ бизнез-инкубаторым иамалхэр къызфагъэфедэзэ язэдэлэжьэныгъэ агъэлъэшынэу.

Адыгэ Республикэм экономикэ хэхъоныгъэмкIэ иминистрэу Шэуджэн Заур зэхэсыгъом къызэрэщиIуагъэмкIэ, бизнес-инкубаторым амалэу иIэхэм япроцент 90-р ары ныIэп непэкIэ къызфагъэфедэрэр. IофшIэпIэ чIыпIэ 40 фэдиз зэхэзыщэгъэ предприниматель 18-мэ мыщ Iоф щашIэ.

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах