75

Адыгеим инэпэеплъхэу щытынхэ фае

Федеральнэ автотрассэу М-4 «Дон» зыфиIорэм игъэкIэжьынкIэ проектым диштэу Адыгеим лъэпкъ теплъэ зиIэ апэрэ комплекс щашIынэу рахъухьагъ. Ащ фэгъэхьыгъэу къыщиIуагъ республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат министрэхэм я Кабинет изэIукIэу щыIагъэм.

Адыгэкъалэ дэжь федеральнэ трассэу М-4 «Дон» зыфиIорэм псэуалъэр щашIыщт. АщкIэ зэзэгъыгъэх Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэрэ Къэралыгъо компаниеу «Росавтодор» зыфиIорэм иправление итхьаматэу Сергей Кельбахрэ. Мы комплексым хэхьащтых бензиныр зыщырагъэхъощт станциеу автомобильхэр зыщатхьакIыщтхэр, кафер ыкIи нэмыкI псэуалъэхэр къызхиубытэщтхэр. Рахъухьагъэр зэкIэ дэгъоу зэшIохыгъэ зыхъукIэ, ащ фэдэ псэуалъэхэр нэмыкI гъогухэми аIуашIыхьащтых.

Республикэм и ЛIышъхьэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, адыгэ культурэр, тарихъыр, шэн-хабзэхэр, тичIыопс ибайныгъэ зэлъягъэшIэгъэнхэмкIэ тэри тфэлъэкIыщтыр тшIэн фае. Ащ пае экспозиционнэ шъолъырхэр комплексым ыубытырэ чIыпIэм къыщыдэтлъытэнхэ фае.

ГущыIэм пае, Адыгэ Респуликэм туризмэмкIэ ыкIи курортхэмкIэ и Комитет нэмыкI ведомствэхэр игъусэхэу а псэуалъэм туристхэр зыщызекIощтхэ гъогухэмкIэ, Адыгеим ичIыпIэ анахь дахэхэр, чIыопсым, тарихъым ясаугъэтхэр зыдэщыIэ чIыпIэхэмкIэ информационнэ гупчэ щызэхэщэгъэн фае. Ащ нэмыкIэу автотуристхэм тилъэпкъ шхыныгъохэм нэIуасэ зафашIын, тарихъым иэкспозициехэм, адыгэхэм ящыIэкIэ-псэукIэ защагъэгъозэн амал ягъэгъотыгъэн фае, къэзытхырэр Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу.

«Тиреспубликэ нахьыбэмэ зэлъашIэнымкIэ ари зы амал дэгъоу щыт. Федеральнэ гъогум чэщ-зымафэм къыкIоцI автомобиль мин 70-рэ фэдиз рэкIо, ахэм ащыщхэр а псэуалъэм дэжь къыщыуцущтых, Адыгеир хьакIэхэмкIэ зэрэнэгуихыгъэм щыгъуазэ хъущтых, ащ идэхагъэ алъэгъущт», — къыхигъэщыгъ Адыгеим и ЛIышъхьэ.

КъумпIыл Мурат Теуцожь районымрэ Адыгэкъалэрэ япащэхэм пшъэрылъ афишIыгъ псэуалъэр зыщашIыщт чIыпIэмкIэ еплъыкIэу яIэхэр пIэлъэ кIэкIым къыкIоцI къагъэхьазырынхэу.

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах