Примерное время чтения: 3 минуты
83

Адыгеим къыщызэIуахыщт

Майкоп, 14 марта - АиФ-Адыгея.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэ-рылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат ФГАУ-у «МНТК «Микрохи-рургия глаза» зыфиIоу академикэу С. Н. Федоровым ыцIэ зыхьырэм игенеральнэ директорэу, профессорэу, медицинэ шIэны-гъэхэмкIэ докторэу Александр Чухраевым ыкIи мы клиникэм икъутамэу Краснодар дэтым ипащэу Сергей Сахновым тыгъуасэ IофшIэгъу зэIукIэгъу адыриIагъ.

ЗэIукIэгъум хэлэжьагъ Адыгеим псауныгъэр къэухъумэ-гъэнымкIэ иминистрэу Мэрэтыкъо Рустем. Нэхэм зыщяIэзэхэрэ клиникэм икъутамэу Краснодар дэтым иIэзэпIэ-диагностическэ отделение республикэм къыщызэ IухыгъэнымкIэ амалэу щыIэхэм ыкIи Адыгеим щыпсэухэрэм ыпкIэ хэмылъэу яIэзэнхэмкIэ квотэхэм ахэгъэхъогъэным иIо фыгъохэм къэзэрэугъоигъэхэр атегущыIагъэх.

— Клиникэу «Микрохирургия глаза» зыфиIорэм икъутамэу Краснодар щыIэм иврачхэм Iофышхоу ашIэрэм, республикэм щыпсэухэрэм медицинэ IэпыIэгъу къазэрафэхъу хэрэм осэшхо фэтэшIы, ащкIэ ахэм тафэраз. Офтальмологием ылъэныкъокIэ зэпхыныгъэу ти Iэр дгъэпытэным, тиврачхэм яквалификацие хагъэхъон амал яIэным мэхьанэшхо етэты, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Федеральнэ бюджетым къы тIупщырэ ахъщэмкIэ клиникэм икъутамэу Краснодар дэтым илъэс къэс республикэм щыпсэурэ нэбгыри 100 фэдизмэ IэпыIэгъу щагъоты. ШIокI зимыIэ медицинэ страхованием ифонд имылъ кукIэ блэкIыгъэ илъэсым Адыгеим ис нэбгырэ 700-м ехъу мэ яIэзагъэх, врачхэр уп чIэжьэгъу афэхъугъэх. Александр Чухраевым къы зэрэхигъэщыгъэмкIэ, илъэсым къыкIоцI клиникэм ыкIи ащ икъу тамэу шъолъыр зэфэшъхьафхэм ащыIэхэм яврачхэм операцие мин 300 фэдиз ашIы, ахэм ащыщэу процент 82-м ыпкIэ апылъэп.

— Республикэм Iоф зэрэ дэтшIэн тлъэкIыщт амал зэфэшъхьафхэр щыIэх. Зынэ узы хэрэм IэпыIэгъу афэхъу гъэным фэшI зисэнэхьат хэ шIыкIышхо фызиIэ специалистхэр Адыгеим къэдгъэкIонхэ тлъэкIыщт, шъо лъы рым Iоф щызышIэрэ врачхэр едгъэджэнхэ, телемедицинэм иамалхэр къызфэдгъэфедэзэ ахэм упчIэ жьэгъу тафэ хъун тлъэкIыщт, — къыIуагъ А. Чухраевым.

Мыекъопэ къэлэ сымэджэщым клиникэм икъутамэу Краснодар дэтым иIэзэпIэ-диагностическэ отделение къыщы зэIуахынэу агъэнафэ. Генеральнэ директорым къызэриIуа гъэмкIэ, илъэсым къыкIоцI операцие мини 8 фэдиз мыщ щашIын алъэкIыщт. Джащ фэдэу цIыфхэм Iэпы Iэгъу афэхъугъэным пае нэхэм уяIэзэным фытегъэпсыхьэ гъэ медицинэ оборудованиер къыздыхэлъытэгъэ мобильнэ комплексхэр агъэфедэнхэ амал щыI.

Ащ ишIуагъэкIэ Адыгеим икъоджэ псэупIэхэм адэсхэр чыжьэу мыкIохэу Iэ пыIэгъу агъо тыщт. ЦIыфым ынэ изытет врачхэм ауплъэкIущт, ищы кIагъэмэ, нэгъунджэ къы фы ратхыкIыщт, нэмыкI фэIо-фа шIэхэр фагъэцэкIэщтых.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах