Примерное время чтения: 2 минуты
13

Адыгеим сомэ миллион 286-м ехъу къыфатIупщыгъ

Романов Кирилл / АиФ

Программэ зэфэшъхьафхэм ягъэцэкIэн ыкIи Урысыем исубъектхэм якъэралыгъо (муниципальнэ) мылъку псэуалъэхэм язэтегъэпсыхьан апэIуагъэхьанэу федеральнэ бюджетым къыхэгъэкIыгъэ ахъщэ тедзэ субъектхэм атырагощэнэу УФ-м и Правительствэ унашъо ышIыгъ.

Адыгэ Республикэм сомэ миллион 286-м ехъу къыфатIупщыгъ. Мыекъуапэ иукъэбзалъэ­хэр гъэцэкIэжьыгъэнхэм фытегъэпсыхьэгъэ ятIонэрэ едзы­гъом игъэцэкIэн мылъкур пэIуагъэ­хьащт. ЫпшъэкIэ къызэрэтIуагъэу ащ фэдэ унашъо Урысыем и Правительствэ ышIыгъ бюджет ахъщэр шъолъырхэм атегощэгъэным фэгъэзэгъэ Комиссиеу УФ-м и Федеральнэ ЗэIукIэ дэжь щыIэм къызыдырегъаштэм ыуж. Республикэм ахъщэ тедзэ къыIэкIэхьанымкIэ зишIогъэшхо къэкIуагъэр депутатэу, партиеу «Единэ Россием» илIыкIоу Владислав Резник ары.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, непэрэ мафэм ехъулIэу укъэбзалъэхэр гъэцэкIэжьыгъэнхэмкIэ апэрэ едзыгъор республикэм щаухыгъ, ащ сомэ миллиард 1,3-рэ пэIуагъэхьагъ. ЯтIонэрэ уцугъом телъытэгъэ IофшIэнхэм ягъэцэкIэн джыри сомэ миллиард 1,5-рэ фэдиз тефэщт. КъафатIупщыгъэ сомэ миллион 286-р ящыкIагъэм изы Iахь ныIэп. Псэуалъэхэр зызэтырагъэпсыхьэхэкIэ ахэм акIуачIэ (чэщ-зымафэм телъытагъэу) кубическэ метрэ мин 40-кIэ нахьыбэ хъущт ыкIи кубическэ метрэ мини 150-м ехъущт.

2021-рэ илъэсым Iоныгъом Урысыем и Президентэу Владимир Путиныр Адыгэ Респуб­ликэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зыIокIэм мы проектым тегущыIагъэх, къэралыгъом ипащэ ащ къыдыригъэштагъ ыкIи УФ-м и Правительствэ пшъэ­рылъ гъэнэфагъэхэр фишIыгъэх.

«Республикэм икъэлэ шъхьаIэкIэ мы проектым игъэ­цэкIэн мэхьанэшхо иI. Мые­къуа­пэ хэхъоныгъэхэр ешIых, унакIэхэр ыкIи социальнэ псэолъакIэхэр щашIых. Ахэм зэкIэми шэпхъэшIухэм ади­штэрэ инфраструктурэ ящыкIагъ. Къэралыгъом ипащэхэр, Президентэу Владимир Путиныр IэпыIэгъу къызэрэтфэхъу­хэрэм ишIуагъэкIэ мы проектыр щыIэныгъэм щыпхырыщыгъэ зэрэхъущтым тицыхьэ телъ. Экономикэм инвестициякIэхэр къыхалъхьанхэм, цIыф­хэм япсэукIэ амалхэр нахьышIу хъуным ар фэIорышIэщт», — къыIуагъ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

УФ-м и Къэралыгъо Думэ 2022 – 2024-рэ илъэсхэм ате­лъытэгъэ федеральнэ бюджетыр ыштэ зэхъум мы проектым иятIонэрэ уцугъо пэIухьащт ахъщэр республикэм къызэрэфатIупщыщтым иIофыгъо Владислав Резник къыIэтыгъагъ. Правительствэм унашъоу ышIыгъэмкIэ, мылъкур мы илъэсым къыхагъэкIынэу ары, сыда пIомэ ащ фэдэ пшъэрылъ Уф-м и Президент къафишIыгъ ыкIи ищыкIэгъэ тхьапэхэр зэкIэ агъэ­хьазырыгъэх.

«Адыгеим ипащэхэр ти­гъу­сэхэу мы Iофы­гъом изэшIохын тыдэлажьэ, гъэцэкIэ­жьынхэм апэIухьащт мылъкум изы Iахь къытфатIупщыгъ. А Iоф­шIэныр тапэкIи лъыд­гъэ­кIотэщт, ятIонэрэ едзыгъом иухыжьын тефэщт ахъщэр зэкIэ къытIэкIэхьаным тыпы­лъыщт», — къыхи­гъэщыгъ Владислав Резник.

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах