18

Адыгеим сомэ миллионибл къыфыхагъэкIыгъ

Майкоп, 16 марта - АиФ-Адыгея.

Коронавирусыр къызэузыгъэхэу яунэ исхэу зэIазэхэрэм ыпкIэ хэмылъэу уцхэр аIэкIэгъэхьэгъэнхэм фэшI УФ-м и Правительствэ ахъщэ тедзэхэр шъолъырхэм афетIупщы.

Адыгэ Республикэм ащ пае къыIэкIэхьащтыр сомэ миллионибл фэдиз. УФ-м и Правительствэ иIэпэчIэгъэнэ фонд мылъкур къыхахыщт.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, мыщ фэдэ федеральнэ IэпыIэгъоу тишъолъыркIэ мыапэрэм ишIогъэшхо къэкIо коронавирусым ебэныгъэнымкIэ.

«Урысыем и Президентэу Владимир Путиным пшъэрылъэу къыгъэуцугъэм тетэу мы IэпыIэгъур шъолъырхэм алъэIэсы. ЦIыфхэу унэхэм арысхэм Iэзэгъу уцхэр арахьылIэх щапIэхэм амыгъакIохэу. COVID-19-р къызэузыгъэхэу яунэхэм арысхэу зэIэзэжьхэрэм шIуагъэ къытэу загъэхъужьынымкIэ ыкIи узым пэуцужьыгъэнымкIэ амалышIухэм мы шIыкIэр ащыщ», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Республикэм мылъку IэпыIэгъу тедзэ къыфэтIупщыгъэнымкIэ унашъор УФ-м и Къэралыгъо Думэ АдыгеимкIэ идепутатэу, «Единэ Россием» хэтэу Владислав Резник иIэпыIэгъукIэ УФ-м и Правительствэ ышIыгъ бюджет мылъкум игощыжьынкIэ Парламент Комиссием тэрэзэу зелъытэм.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, икIыгъэ илъэсым итыгъэгъэзэ мазэ ыпкIэ хэмылъэу аратыщт Iэзэгъу уцхэм апаIуагъэхьанэу тишъолъыр сомэ миллиони 9,6-рэ IэпыIэгъу тедзэу къыфатIупщыгъагъ, мы илъэсым ищылэ мазэ — джыри сомэ миллион 15,9-рэ.

«КъатIупщыгъэ IэпыIэгъу тедзэм ишIуагъэ къэкIощт Адыгеим щыпсэухэрэм Iэзэгъу уцхэу зэпахырэ узэу коронавирусым зэребэныщтхэр ыпкIэ хэмы-лъэу аIэкIэгъэхьэгъэнымкIэ. Парламент Комиссиемрэ Правительствэмрэ зэгъусэхэу тапэкIи шъолъырхэм, Адыгеири зэрахэтэу, мы Iофыгъом пае мылъку джыри къафатIупщыщт», — къыIуагъ Владислав Резник.

Оставить комментарий (0)
Загрузка...

Топ 5 читаемых