Примерное время чтения: 2 минуты
29

Амал пэрытхэм якъыхэхын

КъыдэгъэкIыжьыным ылъэныкъокIэ ыкIи индустриальнэ паркхэм яIофшIакIэкIэ амал пэрытхэр гъэфедэгъэнхэм пае АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Башкортостанрэ Татарстанрэ шIагъэу яIэр зэригъэлъэгъугъ.

Республикэу Башкортостан зэкIом, индустриальнэ паркэу «Уфимский» зыфаIорэм ипроизводственнэ псэуалъэхэр къыплъыхьагъэх. Башкортостан ипащэу Радий Хабировым промышленностым изегъэушъомбгъункIэ, индустриальнэ шъолъырхэм ягъэпсынкIэ республикэм опытэу иIэр къафиIотагъ. Джащ фэдэу лъэныкъохэр республикитIумэ ясатыу-экономикэ зэдэлэжьэныгъэ зэрэлъагъэкIотэщт шIыкIэм тегущыIагъэх.

«Тиджырэ лъэхъан пшъэрылъ къегъэуцу гъусэгъу цыхьэшIэгъухэм алъыхъугъэнэу, Урысыем инэмыкI шъолъырхэм IофшIэкIэшIоу аIэкIэлъым рыгъозэгъэнэу. Индустриальнэ паркхэмрэ технопаркхэмрэ ягъэпсынкIэ опытэу тиIэмкIэ тадэгощэнэу тыхьазыр. Джащ фэдэу Адыгэ Республикэмрэ

Республикэу Башкортостанрэ товархэр нахьыбэу зэIэкIагъэхьанхэмкIэ ищыкIэгъэ амалхэр зетхьанхэ тимурад. Ахэм анаIэ къызытырадзэщтыри, тэ тшIогъэшIэгъоныщтыри къэдгъотыщтых», — къыIуагъ Радий Хабировым.

Индустриальнэ паркэу «Амкодор» зыфиIоу лэжьыгъэр зыукъэбзырэ оборудованиер къыдэзыгъэкIырэм иIофшIэн зэрэзэхищэрэм нэIуасэ зыфашIынэу Республикэу Башкортостан ипрезидент игъо къафилъэгъугъ. Адыгеим илIыкIо куп паркэу «Уфимскэм» ирезидентхэм якъэгъэлъэгъони щыIагъ, индустриальнэ паркым ипроизводственнэ комплексэу квадрат метрэ мин 20 хъоу 2021-рэ илъэсым тыгъэгъазэм къызэIуахыгъэм амалэу иIэхэм зыщагъэгъозагъ, къэзытхырэр АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу.

«Промышленностым изегъэушъомбгъункIэ, непэ тыздэщыIэгъэ промышленнэ паркхэм язэхэщэнкIэ Башкортостан IофшIэкIэ амалэу иIэр зэдгъашIэ тшIоигъу. Шъолъырым фызэшIокIыгъэр огъэшIагъо. Тиреспублики а гъогу дэдэм рэкIо. Промпаркым изэхэщэнкIэ Тэхъутэмыкъое районым Iофышхо щытшIагъ. Башкортостан иопыт тыхэмыукъонымкIэ ишIуагъэ къэкIонэу, промпаркым итIупщынкIэ Iофхэр нахьышIоу зэхэщэгъэнхэм фэIорышIэнэу сэгугъэ», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы промышленнэ паркым игъэпсын проект шъхьаIэхэм зэращыщыр, ар загъэцакIэкIэ республикэм иэкономикэ хэхъоныгъэ зэришIыщтыр, IофшIэпIэ чIыпIэ мини I0 фэдиз щыIэ зэрэхъущтыр.

Джыдэдэм проектым ипхырыщын ыуж итых, ищыкIэгъэ инфраструктурэр агъэпсы. Ащ дакIоу резидент хъун зылъэкIыщтхэми Iоф адашIэ. Промышленнэ паркэу агъэпсырэм иапэрэ резидентэу хъущтыр SFT Group зыфиIорэр ары. Инвесторым гофроупаковкэхэр къыдэзыгъэкIыщт завод промышленнэ паркым щигъэпсын имурад.

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах