Примерное время чтения: 2 минуты
56

Амалэу зэрахьащтхэм атегущыIагъэх

Урысые Федерацием и Президент и Полномочнэ лIыкIоу ЮФО-м щыIэ Владимир Устиновым видеоселектор шIыкIэм тетэу тыгъуасэ зэрищэгъэ зэхэсыгъор ошIэ-дэмышIэ тхьамыкIагъохэр къэмыгъэхъугъэнхэмкIэ ыкIи ахэм къыздахьыхэрэр дэгъэзыжьыгъэнхэмкIэ амалэу зэрахьэхэрэм афэгъэхьыгъагъ.

Хабзэм ифедеральнэ къулыкъухэм ялIыкIохэри, ЮФО-м хэхьэрэ шъолъырхэм япащэхэри ащ хэлэжьагъэх.

Адыгеим ыцIэкIэ республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Iофтхьабзэм хэлэжьагъ. Джащ фэдэу Урысые Федерацием и Президент и Полномочнэ лIыкIоу ЮФО-м щыIэм иаппарат Адыгэ РеспубликэмкIэ ифедеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, АР-м и Премьер-министрэу Геннадий Митрофановыр, Адыгеим иминистрэхэм я Кабинет хэтхэр, шъолъырым ихэбзэухъумэкIо къулыкъухэмрэ ошIэ-дэмышIэ IофхэмкIэ и Министерствэрэ ялIыкIохэр зэхэсыгъом хэлэжьагъэх.

Зэхэсыгъор къызэIуихызэ, Владимир Устиновым зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, Урысыем и Президентэу Владимир Путиным къафигъэпытагъ машIом зыкъызэриштэрэмкIэ, псыкъиунымкIэ Iофхэм язытет икъоу зэхафынэу, мыщкIэ гъэцэкIэкIо хабзэм икъулыкъухэм щыкIагъэу яIэхэр дагъэзыжьынэу.

«2020-рэ илъэсым процент 15-кIэ нахьыбэу машIом зыкъиштагъ. ГъэрекIо мэзхэм гъогогъу 318-рэ машIо къакIэнагъ. БлэкIыгъэ илъэсхэм ягъэпшагъэмэ, ар процент 31-кIэ нахьыб. Лъэшэу къагъэгъунэрэ чIыопс чIыпIэхэм, заповедникхэм машIом зыкъимыштэнымкIэ амалхэр икъоу ащызэрахьэхэрэп», — къыIуагъ Владимир Устиновым.

Ащ зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, чIыопсым икъэухъумэн тегъэпсыхьэгъэ хэбзэгъэуцугъэр зэрагъэцакIэрэм пхъашэу гъунэ лъыфыгъэн, хэукъоныгъэ зышIхэрэм пшъэдэкIыжь ягъэхьыгъэн фае. Специалистхэм зэралъытэрэмкIэ, мыгъэ псыхъохэу Дон, Волгэ, Пшызэ зыкъаIэтын алъэкIыщт, гидротехническэ псэуалъэхэм яIыгъынкIэ ыкIи ягъэцэкIэжьынкIэ Iофыгъохэр къэуцух. Зэхэсыгъом зэрэщыхагъэунэфыкIыгъэмкIэ, зыми фэмыгъэзэгъэ дамбэ 910-рэ ЮФО-м ит.

Зэхэсыгъом къыщыгущыIагъэх Урысыем ошIэ-дэмышIэ IофхэмкIэ ыкIи граждан зыухъумэжьынымкIэ иминистрэ игуадзэу Илья Денисовыр, Урысые Федерацием чIыопс къэкIуапIэхэмкIэ ыкIи экологиемкIэ иминистрэ игуадзэу Сергей Ястребовыр, мэз хъызмэтымкIэ Федеральнэ агентствэм ипащэ игуадзэу Александр Агафоновыр, Росгидрометым ЮФО-мкIэ ыкIи СКФО-мкIэ идепартамент ипащэу Ольга Заболотнаяр, Краснодар краим, Волгоград, Ростов хэкухэм яадминистрациехэм япащэхэр.

Владимир Устиновым зэхэсыгъом хэлэжьагъэхэм пшъэрылъ афишIыгъ зытегущыIэгъэ IофыгъохэмкIэ предложениехэр къагъэхьазырынхэу.

Псыкъиуным къыздихьын ылъэкIыщт тхьамыкIагъохэм защыухъумэгъэным пае Адыгеим сомэ миллиони 110-м ехъу зытефэрэ IофшIэнхэр щагъэцэкIагъэх. Псыхъохэу Лабэ, Фарзэ, Псынэф, Шъхьэгуащэ ядамбэхэр агъэцэкIэжьыгъэх, Мыекъопэ районым псыхъоу Джаджэ икъуладжэ щагъэкъэбзагъ, зыми имые дамбэ 41-р балансым хэгъэхьэгъэным ыуж итых. Псыхъохэр къиунхэ зэралъэкIыщтым тегъэпсыхьагъэу кIуачIэхэмрэ мылъку гъэнэфагъэрэ агъэхьазырыгъ.

Зэхэсыгъом икIэуххэм атетэу республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат хэбзэ къулыкъухэм япащэхэм пшъэрылъ заулэ афишIыгъ.

«Къэралыгъомрэ Къыблэ федеральнэ шъолъырымрэ япащэхэм пшъэрылъ гъэнэфагъэхэу машIомрэ псыкъиунымрэ япхыгъэ ошIэ-дэмышIэ Iофхэр нахь макIэ шIыгъэнхэм тегъэпсыхьагъэхэр къытфашIыгъэх. Мы лъэныкъомкIэ шъолъырым Iофыгъуабэ щызэрахьагъ. Ащ емылъытыгъэу мэхьанэ иI къэхъун ылъэкIыщтхэр къыдэлъытэгъэнхэм. Псыр къиуным ищынагъо зыщыщыIэ уахътэм ехъулIэу гидротехническэ псэолъэ пстэури уплъэкIугъэн фае. КъаIэтыгъэ Iофыгъохэм язэшIохынкIэ амалышIур республикэ программэу «Хэбзэукъоныгъэхэмрэ ошIэ-дэмышIэ Iофхэмрэ къэмыгъэхъугъэнхэр» зыфиIорэм игъэцэкIэн», — къыкIигъэтхъыгъ КъумпIыл Мурат.

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах