19

Апэрэ чэзыум къызэрэдэлъытагъэу

Майкоп, 9 июня - АиФ-Адыгея.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат пшъэрылъ къызэришIыгъэм тетэу, апэрэ чэзыум къыхиубытэу, фитыныгъэхэу щыIагъэхэм якъызэIухыжьын зэшIуахы.

Санитарнэ-эпидемиологическэ шапхъэхэу щыIэхэр зэшIуахыхэмэ, бэдзэрхэм ащылажьэхэу щыгъынхэр зыщэхэрэм яIофшIэн рагъэжьэжьын фитыныгъэ къаратыгъ. Ащ нэмыкIэу Роспотребнадзорым ыуплъэкIухэу Iизын къытымэ, щэпIэ гупчэ мыинхэр къызэIуахыжьышъущтых. Къулыкъу зэфэшъхьафхэм ялIыкIохэр зыхэхьэхэрэ комиссием объект пэпчъ иIоф зэхифыщт, пшъэрылъ шъхьаIэр — санитарнэ-эпидемиологическэ шапхъэхэр агъэцэкIэнхэр ары.

Экономикэр зэрэрагъэжьэжьыщтым дакIоу мэфэ 14-кIэ агъэнафэ кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм купхэр къащызэIухыгъэным фэгъэхьазырыгъэнхэу. Мы уахътэм ауплъэкIущтых ахэм Iоф ащызышIэхэрэр, сабыйхэм медицинэ уплъэкIунхэр арагъэкIущтых, унэ кIоцIхэр агъэкъэбзэщтых, нэмыкI Iофыгъохэри зэшIуахыщтых.

Джащ фэдэу общественнэ чIыпIэхэр, паркхэр, скверхэр къызэIуахынхэу унашъо ашIыгъ. Мыщ дэжьым цIыфхэм зэпэчыжьэнхэмкIэ шапхъэу щыIэхэр агъэцэкIэнхэ, нэгу ихъохэр агъэфедэнхэ фае. Аттракционхэр, щапIэхэр, аужырэ уахътэм зэрэщытыгъэм фэдэу, гъэпытэгъэщтых.

Оставить комментарий (0)
Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах