27

Апэрэ едзыгъор Адыгеим щагъэцэкIагъ

Алексей Гусев / АиФ
Майкоп, 23 июня - АиФ-Адыгея.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат пшъэдэкIыжьэу ыхьырэмкIэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обществэу «Агрохолдинг Мирный» зыфиIорэм ипащэхэм тыгъуасэ IофшIэгъу зэIукIэгъу адыриIагъ.

Щэ къэзытырэ пчэнхэм яхъун фэгъэзэгъэ компанием иIофшIэн республикэм зызэрэщиушъомбгъущтыр ары анахь шъхьаIэу щытыгъэр.

ЗэдэгущыIэгъум хэлэжьагъэх Адыгеим и Премьер-министрэу Александр Наролиныр, АР-м и ЛIышъхьэрэ министрэхэм я Кабинетрэ я Администрацие ипащэу Владимир Свеженец, вице-премьерэу Сапый Вячеслав, республикэм мэкъу-мэщымкIэ иминистрэу Къуанэ Анзаур.

ЫпшъэкIэ зигугъу къэтшIыгъэ инвестиционнэ проектым иятIонэрэ едзыгъо шъолъырым щыгъэцэкIэгъэным лъэныкъохэр тегущыIагъэх.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, мы илъэсым ипэублэ Мыекъопэ районым ипоселкэу Трехречнэм проектым игъэцэкIэн щырагъэжьагъ. Инвестициеу ащ халъхьагъэр сомэ миллион 600-м ехъу. Урысые агропромышленнэ къэгъэлъэгъонэу «Дышъэ бжыхь- 2019» зыфиIорэм лъэныкъохэм зэзэгъыныгъэу щызэдашIыгъэм диштэу IофшIэнхэр рагъэжьагъэх. Гектар 600 зэлъызыубытырэ чIыгум пчэнхэр зыщаIыгъыщтхэ комплексыр тырашIыхьагъ, оборудованиер агъэуцугъ, былымышъхьэ миным ехъу къащагъ (ящэнэрэ кварталым мыщ джыри 500 хагъэхъощт). Продукциеу къыдагъэкIырэр зыщыIуагъэкIыщт сатыушIыпIэхэм ыкIи ресторанхэм зэзэгъыныгъэр адашIыгъэх.

Непэрэ мафэм ехъулIэу агрохолдингым сатыу тамыгъэу «Белое золото» зыфиIорэр аригъэтхыгъ. Инвестиционнэ проектым республикэмкIэ мэхьанэшхо зэриIэм ишIуагъэкIэ предприятием хэбзэIахьхэмкIэ фэгъэкIотэныгъэхэр фашIыгъэх. Мы илъэсищ благъэм къэралыгъо IэпыIэгъум къыдыхэлъытагъэу ащ субсидиеу сомэ миллион 297-рэ IэкIагъэхьащт.

Мы проектым шъолъырымкIэ мэхьанэшхо зэриIэр, ащ шIогъэшхо къызэрихьыщтыр Адыгеим и ЛIышъхьэ хигъэунэфыкIыгъ.

«Былымхъуным фэгъэзэгъэ лъэныкъуакIэм ыкIи щэ кластерым хэхъоныгъэ ашIы тшIоигъу, ащ тыпылъ. IофшIэпIэ чIыпIакIэхэр къызэIухыгъэнхэм, бюджетым къихьэрэ хэбзэIахьхэм ахэгъэхъогъэныр, джащ фэдэу пчэныщэм хашIыкIынэу агъэнэфэрэ тибренд шъхьаIэу «адыгэ къуаер» зэрашIэрэм зегъэушъомбгъугъэныр мыщ дэжьым тэркIэ анахь шъхьаIэу щытых. Тэ талъэныкъокIэ проектым къэралыгъо IэпыIэгъу едгъэгъотыным тыфэхьазыр», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Компанием ипащэхэм къызэраIуагъэмкIэ, ятIонэрэ едзыгъор ухыжьыгъэ зыхъукIэ Урысыем пчэныщэр къыщыдэзгъэкIырэ предприятие анахь инэу ООО-у «Агрохолдинг Мирный» зыфиIорэр хъущт. Былымышъхьэм джыри миних хагъэхъонэу агъэнафэ. Джащ фэдэу нэмыц инвестфондэу «KGAL GMBH» зыфиIорэмрэ инвестицие занкIэхэмкIэ Урысые фондымрэ ямылъкоу сомэ миллиарди 2,7-рэ къызфагъэфедэн гухэлъ щыI. Ащ ишIуагъэкIэ IофшIэпIэ чIыпIакIэу 90-рэ къызэIуахын ыкIи илъэсым щэу къахьыжьырэр тонн мини 6-м кIагъэхьан алъэкIыщт.

«Республикэм ихэбзэ къулыкъухэр IэпыIэгъу къызэрэтфэхъухэрэр зэхэтэшIэ, ащкIэ тафэраз. ШэпхъэшIухэм адиштэрэ продукциер Адыгеим къыщыдэдгъэкIыщт, ащ ишIуагъэкIэ инвестициехэмкIэ шъолъырыр джыри нахь хъопсагъо хъущт», — къыIуагъ Елена Гангало.

Оставить комментарий (0)
Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах