Примерное время чтения: 3 минуты
153

Апэрэ зэфэхьысыжьхэр, пшъэрылъхэр

Майкоп, 19 февраля - АиФ-Адыгея.

Урысые Федерацием и Премьер-министрэу Дмитрий Медведевым тыгъуасэ зэхищэгъэ селектор зэхэсыгъор зыфэгъэхьыгъагъэр коммунальнэ пыдзэфэ пытэхэм ядэщын епхыгъэ шIыкIакIэм шъолъырхэр зэрэтехьагъэхэр ары.

Федеральнэ министерствэхэм, къэралыгъом ишъолъырхэм япащэхэр, мы Iофыгъом фэгъэзэгъэ структурэхэм ялIыкIохэр Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, АР-м иминистрэхэм я Кабинет хэтхэр зэхэсыгъом хэлэжьагъэх.

УФ-м и Правительствэ и Тхьаматэ пэублэ псалъэ къышIызэ, пыдзэфэ пытэхэм ягъэзекIон, ядэщын епхыгъэ IофшIэныр зэрифэшъуашэу зэхэщэгъэнымкIэ федеральнэ гупчэм къытефэрэр зэригъэцэкIагъэр, джы шъолъырхэм шIуагъэ къытэу япшъэрылъхэр зэшIуахынхэм зэрэщыгугъырэр къыхигъэщыгъ. Мы Iофыгъор къызэрыкIоу зэрэщымытыр, ащ пшъэдэкIыжьышхо зэрэпылъыр ыкIи ар гъэцэкIагъэ зэрэхъурэм пытагъэ хэлъэу лъыплъэгъэн зэрэфаер зэхэсыгъом хэлажьэхэрэм агу къыгъэкIыжьыгъ. Джырэ уахътэм ехъулIэу къэралыгъом ишъолъырхэм япроцент 80-м ехъур мы шIыкIакIэм техьагъэх.

— ЗэкIэми пшъэрылъ шъхьаIэу тиIэр хэкIым идэщын ыуасэ лъэшэу къыхэмыхъоным тылъыплъэныр ары. Мы коммунальнэ фэIо-фашIэмкIэ фэгъэкIотэныгъэ зиIэн зылъэкIыщтхэр шъолъырхэм ащыщхэм агъэнэфэгъах, ар екIолIэкIэ тэрэз ыкIи десэгъаштэ. ХэкIым идэщынкIэ цIыфхэм атырэ ахъщэр нахь макIэ хъуным фэшI лъэбэкъу гъэнэфагъэхэр тшIыгъэх, непи ащ Iоф дэтэшIэ. Мыщ дэжьым анахьэу тынаIэ зытедгъэтын фаер гъот макIэ зиIэхэм IэпыIэгъу тафэхъуныр, социальнэ «хъытыум» иамалхэр къызфагъэфедэзэ зыкъытфэзгъэзэрэ цIыфхэм яIофыгъохэр зэхэфыгъэнхэр ары, — къыIуагъ Дмитрий Медведевым.

Федеральнэ министрэхэр, субъектхэм япащэхэр нэужым къэгущыIагъэх. 2019-рэ илъэсым щылэ мазэм щегъэжьагъэу Iоф зышIэрэ шIыкIакIэм къыдыхэлъытэгъэ шапхъэхэр зэрагъэцакIэхэрэм, гъэхъагъэу щыIэхэм адакIоу, гумэкIыгъоу зэуалIэхэрэм къащыуцугъэх. Ахэр дэгъэзыжьыгъэ хъунхэмкIэ ежьхэм япредложениехэр къахьыгъэх.

Мы лъэныкъомкIэ федеральнэ гупчэм къыгъэуцугъэ пшъэрылъыр анахь дэгъоу зыгъэцэкIэрэ шъолъырхэм Адыгеир ащыщ. IофшIэныр зэхэщагъэ зэрэхъурэм, цIыфхэм Iофыгъоу къаIэтыхэрэр игъом зэхэфыгъэнхэм Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ынаIэ тет. ХэкIым идэщын фэгъэзэгъэщтэу республикэм щагъэнэфагъэр ООО-у «ЭкоЦентр» зыфиIорэр ары. Мы компанием хэкIыр еугъои, полигонитIоу агъэпсыгъэхэм арещалIэ, егъэкIоды, ищыкIэгъэ техникэри IэкIэлъ. Джащ фэдэу хэкIыр зыщызэхадзыщт завод ашIын гухэлъ щыI.

— Итхъухьагъэм диштэу IофшIэныр зэхэщагъэ мэхъу, Iофыгъо зырызхэр къэуцух, ау ахэр псынкIэу зэхэтэфых, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

ХэкIэу зэIуагъэкIэщтыр зыфэдизыщт шапхъэхэм ялъытыгъэу республикэм имуниципалитетхэр шъолъырхэмкIэ зэтыраутыгъэх, ащ уасэу ащагъэнэфагъэри зэфэшъхьаф. АР-м и ЛIышъхьэ иунашъокIэ шъолъыр операторым ыпэкIэ ыгъэнэфэгъэгъэ уасэхэр къыригъэIыхыгъ. Къуаджэхэм адэсхэм атыщтыр сомэ 30-кIэ нахь макIэ ашIи, сомэ 70-рэ хъугъэ.

Мы лъэныкъомкIэ цIыфхэм социальнэ IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэным фэшI лъэбэкъоу ашIыгъэхэм АР-м и ЛIышъхьэ къащыуцугъ, псэупIэ-коммунальнэ хъызмэтым ифэIо-фашIэхэм апэIухьэрэ тынхэмкIэ ахэм фэгъэкIотэныгъэу яIэхэр къызфагъэфедэнхэу къяджагъ. ХэкIэу зэIуагъакIэрэр зыфэдизыр гъэунэфыгъэным пае шапхъэхэм джыри ахэплъэжьынхэу ащ фэгъэзэгъэ къулыкъухэм пшъэрылъ афишIыгъ.

— ТипсэупIэхэм ясанитарнэ зытет шапхъэхэм адиштэным, ащ къыдыхэлъытагъэу цIыфхэм ядаохэр зэхэфыгъэнхэм тыпылъ. Ау пыдзэфэ пытэхэм ягъэзекIонкIэ ежь цIыфхэми экологическэ культурэ ахэлъыным мэхьанэшхо иI, — къыIуагъ кIэухым КъумпIыл Мурат.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах