Примерное время чтения: 3 минуты
122

АР-м и ЛIышъхьэ нахьыжъхэм я Совет изэхэсыгъо хэлэжьагъ

Майкоп, 27 октября - АиФ-Адыгея.

Нахьыжъхэм я Советэу республикэм щызэхащагъэм изэхэсыгъоу тыгъуасэ щыIагъэм хэлэжьагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан Республикэм ипащэ «Адыгэ Республикэр илъэс 25-рэ хъугъэ» зыфиIорэ шIэжь медалыр Советым хэтхэм, нэмыкI зэлъа­шIэрэ цIыфхэм аритыжьыгъ.

Джащ фэдэу ныбджэгъуныгъэр, зэгурыIоныгъэр ыкIи мамырны­гъэр гъэпытэгъэным епхыгъэ Iофыгъохэм къэзэрэугъоигъэхэр атегущыIагъэх, къэзытхырэр «Адыгэ Макъ».

Республикэм хэхъоныгъэхэр ышIынхэмкIэ, ыпэкIэ лъыкIотэ­нымкIэ, щыIэкIэ-псэукIэр на­хьышIу хъунымкIэ Iофышхо зы­шIэрэ нахьыжъхэм я Совет хэт­хэм зэрафэразэр, тапэкIи ахэм бэкIэ зэращыгугъырэр АР-м и ЛIышъхьэ къыIуагъ

- Республикэр илъэс 25-рэ зэрэхъугъэр бэмышIэу хэд­гъэунэфыкIыгъ. Мы уахътэм гъэцэкIэкIо хэбзэ къулыкъухэм, цIыфхэм шъурягъусэу тишъолъыр ылъэ теуцоным, хэхъоныгъэхэр ышIынхэм Iоф дэшъушIагъ, ащкIэ тышъуфэраз, шъоры тищысэтехы­пIэр, - къыIуагъ ТхьакIущынэ Аслъан нахьыжъхэм закъыфигъа­зэзэ. - ТшIагъэр макIэп, ау джыри зэшIотхынэу, дгъэцэкIэнэу къытпыщылъыр бэ. Адыгэ автоном хэку зэрэтиIагъэм мэхьанэшхо иI, сыда пIомэ ащ тыкъыпкъырыкIызэ республикэ статус нэужым зэдгъэгъотын тлъэкIыгъ. Непэ Адыгеим мамырныгъэ ыкIи лъэпкъ зэгурыIо­ныгъэ зэрилъыр тибаиныгъэ шъхьаIэу сэлъытэ. ЦIыф лъэпкъ зэфэшъхьафхэм шъхьэкIэфэныгъэ зэфашIэу, зэдыряIофым паекIэ зэгоуцонхэ амал яIэ зыхъукIэ, шъолъырым хэхъоныгъэхэр ышIы­щтых, щыIэкIэ-псэукIэр нахьышIу хъущт. Мы лъэныкъомкIэ щысэ зытырахырэ субъектхэм Адыгеир ащыщ.

«Адыгэ Республикэр илъэс 25-рэ хъугъэ» зыфиIорэ медалыр нахьыжъхэм я Совет хэтхэм зэкIэми, общественнэ Iофы­шIэхэм ащыщхэм афагъэшъошагъ.

АР-м и ЛIышъхьэ ахэм игуапэу афэгушIуагъ, яIофшIэнкIэ, ягъэхъагъэхэмкIэ къалэжьыгъэ тын лъапIэр аритыжьыгъ.Къыхагъэщыгъэхэм ащыщхэу нэужым къэгущыIагъэхэр республикэм ипащэ къыфэрэза­гъэх. Мыщ фэдэ фыщытыкIэм джыри нахь кIуачIэ къаритызэ республикэм зэрэфэлэжьэщтхэр къаIуагъ.

Илъэс 25-м къыкIоцI Адыгеим гъогоу къыкIугъэм, къиныгъоу зэолIагъэхэм, гъэхъагъэу ышIы­гъэхэм псалъэ къэзышIыгъэхэр къащыуцугъэх. Республикэ статусым къыкIэлъыкIоу Парламентыр, быракъыр, гимныр, гербыр, конституциер тиIэхэ зэрэ­хъугъэм имэхьанэ къыкIагъэт­хъыгъ.

Мы аужырэ илъэсхэм шъолъырым иэкономикэ хэхъо­ныгъэшIухэр зэришIыгъэхэр, псэ­олъакIэхэр бэу къызэрэщызэIуа­хыгъэхэр, мамырныгъэ, лъэпкъ ыкIи дин зэгурыIоныгъэ зэрилъыр анахь шъхьаIэу къыхагъэщыгъ. АщкIэ нахьыжъхэр республикэм ипащэхэм зэрафэразэхэр къа­Iуагъ. Ныбджэгъуныгъэр, зэгурыIоны­гъэр ыкIи мамырныгъэр гъэпытэгъэнхэм фэшI шIэгъэн фаехэм къатегущыIагъэх Советым итхьаматэу ГъукIэлI Нурбый, ащ иIофшIэгъухэр. Лъэпкъишъэм ехъу зыщыпсэурэ Адыгеим ма­мырныгъэ, лъэпкъ ыкIи дин зэгурыIоныгъэ илъыным мэхьа­нэшхо зэриIэр, ар пшъэрылъ шъхьаIэу зэрэщытыр пстэуми къыхагъэщыгъ.

АщкIэ граждан обществэм, общественнэ организациехэм ыкIи лъэпкъ объеди­нениехэм тэрэзэу Iоф адэшIэгъэн фаеу, джащ фэдэу шъолъыр зэфэшъхьафхэм я Представительствэхэм япшъэрылъхэр зэрифэшъуашэу агъэцэкIэнхэм мэхьанэшхо иIэу алъытагъ.

Лъэпкъ­хэм я Советэу УФ-м и Президент дэжь щызэхащагъэм адыгэхэм ялIыкIо хэтэп, а щыкIагъэр дэгъэзыжьыгъэн фаеу, мыщкIэ шъхьэкIэфэныгъэшхо зыфашIырэ АР-м и ЛIышъхьэ IэпыIэгъу къафэхъунэу нахьыжъхэм зыфагъэзагъ.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах