Примерное время чтения: 2 минуты
734

АР-м и ЛIышъхьэ Советскэ Союзым и ЛIыхъужъэу Андырхъое Хъусен имузей щыIагъ

Майкоп, 17 ноября - АиФ-Адыгея.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Шэуджэн районым зэкIом, Советскэ Союзым и ЛIыхъужъэу, усакIоу Андырхъое Хъусен имемориальнэ музей щыIагъ.

ТичIыпIэгъу лIыхъужъныгъэшхо зэрэзэрихьагъэр ащымыгъупшэным пае я 80-рэ илъэсхэм яублэгъум мы музеир къуаджэу Хьакурынэхьаблэ къыщызэIуахыгъ. 1941-рэ илъэсым младшэ политрукэу Андырхъое Хъусен Луганскэ хэкумкIэ къуаджэу Дьяково дэжь щыфэхыгъ. Украинэ къуаджэм дэсхэм джы къызнэсыгъэми псэемыблэжьэу адыгэ кIалэр зэрэщытыгъэр ащыгъупшэрэп.

Музеир къызызэIуахыгъэр илъэс 35-рэ зыщыхъурэм ехъулIэу Андырхъое Хъусен исаугъэт Хьакурынэхьаблэ щагъэкIэжьыгъ, музеим къыпэIулъ чIыпIэр плиткэкIэ апкIагъ, унашъхьэр агъэцэкIэжьыгъ, унэ кIоцIым ищыкIэгъэ псэолъэшIын IофшIэнхэр рашIылIагъэх. Республикэ, чIыпIэ бюджетхэм, фондэу «ТекIоныгъ» зыфиIорэм ащ пае мылъку къахагъэкIыгъ, спонсорхэри ахъщэкIэ къадеIагъэх.

Республикэм и ЛIышъхьэ Советскэ Союзым и ЛIыхъужъ имузей экспонатхэу чIэлъхэм нэIуасэ зафишIыгъ, шIэжь тхылъым дэтхагъ. НепэкIэ ятфэнэрэ шIэжь тхылъым ягущыIэ фабэхэр къыданэх, апэриплIымэ музеир зэзыгъэлъэгъугъэхэ хьакIэхэр адэтхагъэх.

Музеим идиректорэу Мэрэтыкъо Сайхьатрэ экскурсиехэр зезыщэу Хъут Фатимэрэ къызэраIотагъэмкIэ, Андырхъое Хъусен ищыIэныгъэрэ итворчествэрэ афэгъэхьыгъэ экспонат 1830-рэ фэдиз музеим къыщагъэлъагъо. Я 30-рэ илъэсхэр ары усэкIо ныбжьыкIэм иапэрэ усэхэр къыхаутхэу заублэгъагъэр. Я 70-рэ илъэсхэм «Орэд къэсIощт» зыфиIорэ тхылъым ахэр щызэхаугъоежьыгъагъэх, къэзытхырэр Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу.

«Андырхъое Хъусен ищыIэныгъэ узэрэпсэун, Хэгъэгур шIу зэрэплъэгъун фаемкIэ щысэтехыпIэшIоу щыт. Ащ лIыхъужъныгъэу зэрихьагъэр ащыгъупшэ хъущтэп, ныбжьыкIэхэмкIэ ар щысэтехыпIэу щытын фае. ГъэшIэ кIако зиIэгъэ тичIыпIэгъу лъэшэу тырэгушхо. Республикэм щыпсэухэрэм, ихьакIэхэм мы музеир якIуапIэу щытыным мэхьанэшхо иIэу сэлъытэ. Дэгъоу зэрэлажьэхэрэм, ЛIыхъужъыр зэрагъэлъапIэрэм апае музеим Iоф щызышIэхэрэм лъэшэу сафэраз», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах