25

АР-м и ЛIышъхьэм иIофшIэгъу зэIукIэгъу

Граждан обществэм хэхъоныгъэ егъэшIыгъэнымкIэ ыкIи цIыфым ифитыныгъэхэмкIэ Советым (СПЧ) Iофэу ышIагъэм икIэуххэм Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ зигугъу къэтшIыгъэ Советым итхьаматэу Анатолий Осокинымрэ зэдыряIэгъэ зэIукIэгъум щатегущыIагъэх.

ЗэIукIэгъум хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэ игуадзэу Наталья Широковамрэ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ уплъэкIунхэмкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу Игорь Бузаровымрэ.

Анатолий Осокиным къызэриIуагъэмкIэ, Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ пшъэрылъ къызэрафишIыгъэм тетэу Советым хэтхэр Iофыгъо заулэмэ гъэрекIо язэшIохын ыуж итыгъэх. ГущыIэм пае, анахьэу ахэр зыфэгъэхьыгъагъэхэр Теуцожь районым ит псэупIэхэу къохъупIэу «Киево-Жураки АПК» зыфиIорэм пэблагъэхэр зэраушIоихэрэр, гъот макIэ зиIэхэмрэ къоджэ псэупIэхэм адэсхэмрэ фитыныгъэу яIэхэр агурыгъэIогъэнхэр, джащ фэдэу станицэу Ханскэм транспортымкIэ иIофхэм язытет нахьышIу шIыгъэныр ары.

ЗэIукIэгъум зэрэщыхагъэунэфыкIыгъэмкIэ, къохъупIэм Теуцожь районым иэкологие зэрарэу рихырэр нахь макIэ хъугъэ. Комплексыр зием игъоу фалъэгъугъэхэр ыгъэцакIэу ыублагъ. ХэкIхэмрэ ебзхэмрэ псыхъоу Къамыл, ащ къыпэблэгъэ псыутIэхэм ахатэкъожьыхэрэп. Специалистхэм къызэраIуагъэмкIэ, непэрэ мафэм ехъулIэу зигугъу къэтшIыгъэ псыхъомрэ псыутIэхэмрэ адэт псыр шапхъэхэм адештэ. Мы бжыхьэ ехъулIэу къохъупIэу «Киево-Жураки АПК» зыфиIорэм ипащэхэм къапэблэгъэ псэупIэхэм язэрар нахьыбэрэ арамыгъэкIыжьыным епхыгъэ Iофыгъор зэшIуахын фае.

Джащ фэдэу СПЧ-м иIэшъхьэтет республикэм и ЛIышъхьэ къыфиIотагъ гъот макIэ зиIэхэм ястатус зыщыгъэнэфэгъэ хэбзэгъэуцугъэм джыри дэлэжьэгъэн зэрэфаем, ахэм унэхэр ятыгъэным епхыгъэ Iофыгъохэм зэратегущыIагъэм афэгъэхьыгъэу. Наталья Широковам къызэриIуагъэмкIэ, мы Iофыгъом изэшIохынкIэ республикэм ищыкIэгъэ шэпхъэ гъэнэфагъэхэр иIэх. Ау ащ дакIоу гъот макIэ зиIэхэм чIыпIэхэм Iоф ащадэзышIэхэрэм яIэпэIэсэныгъэ зыкъегъэIэтыгъэн фае. Республикэм и ЛIышъхьэ уплъэкIунхэм афэгъэзэгъэ ГъэIорышIапIэм ипащэ игъо филъэгъугъ мы IофыгъомкIэ ведомствэхэм афашIыгъэ пшъэрылъхэр зэрагъэцакIэрэм гъунэ лъифынэу, къэзытхырэр Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу.

Анатолий Осокиныр станицэу Ханскэм транспортымкIэ иIофхэм язытети къытегущыIагъ. Iофыгъохэм ащыщхэр зэшIуахыгъэх, цIыфхэр къызыкIэлъэIугъэ транспорт къэгъэуцупIэр агъэпсыгъ, ау нэфырыгъуазэ джыри яIэп. СПЧ-м иIэшъхьэтет Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ игъоу филъэгъугъ мы псэупIэм социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэ егъэшIыгъэным иIофыгъо министерствэхэмрэ ведомствэхэмрэ ялIыкIохэр къыхагъэлажьэхэзэ тегущыIэнхэу.

КъумпIыл Мурат СПЧ-м иIофшIэн дэгъоу зэрэзэхищэрэмкIэ Анатолий Осокиным зэрэфэразэр риIуагъ ыкIи Iофыгъоу къэуцухэрэм хабзэм икъулыкъухэм анаIэ нахь чанэу атыраригъэдзэнэу къеджагъ.

«Граждан обществэм хэхъоныгъэ егъэшIыгъэнымкIэ Советым мэхьанэшхо иI. Мы совещательнэ къулыкъур цIыфхэм ящыIэкIэ-псэукIэ зыфэдэщтыр зэлъытыгъэ Iофыгъуабэхэм язэшIохын чIыпIэхэм щафагъэзагъ. Ар афэгъэхьыгъ цIыфхэм правовой гъэсэныгъэ тэрэз ягъэгъотыгъэным, ахэм яфедэхэр къэухъумэгъэнхэм, социальнэ Iофыгъохэм язэшIохын, зыпкъитыныгъэр обществэм къыщыухъумэгъэным. ШъыпкъэмкIэ, тэркIэ ащ мэхьанэшхо иI. Урысыем и Президент дэжь щызэхэщэгъэ СПЧ-м ипащэу Михаил Федотовым Адыгеим осэ дэгъу къыфишIыгъ. ТапэкIи а Iофыр нахь чанэу лъыгъэкIотэгъэным мэхьанэшхо иI», — хигъэунэфыкIыгъ КъумпIыл Мурат.

ЗэIукIэгъум икIэух станицэу Ханскэмрэ къутырэу Шевченкэмрэ ятранспорт инфраструктурэ иIофыгъохэм язэшIохынкIэ, компаниеу «Киево-Жураки АПК» зыфиIорэр республикэм исоциальнэ проектхэм зэрахэлажьэрэр зэхэфыгъэнымкIэ Адыгеим и ЛIышъхьэ пшъэрылъ заулэ афишIыгъ.

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Загрузка...

Топ 5 читаемых