Примерное время чтения: 3 минуты
91

Ассамблеем изэхэщэн дыригъэштагъ

фото Алексея Гусева / АиФ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан Армением иполитологхэм я Ассоциацие итхьаматэу, политическэ ыкIи общественнэ IофышIэшхоу Амаяк Ованнисян зэIукIэгъу дыриIагъ.

ЗэдэгущыIэгъум хэлэжьагъэх АР-м лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет итхьаматэу Шъхьэлэхъо Аскэр, УФ-м и МИД илIыкIоу Игорь Терзиян, Адыгэ къэралыгъо университетым иректорэу Хъунэго Рэщыдэ, Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым научнэ IофшIэнымкIэ ипроректорэу Татьяна Овсянниковар, гуманитар ушэтынхэмкIэ Адыгэ республикэ институтым философиемрэ социологиемрэкIэ иотдел инаучнэ IофышIэ шъхьаIэу Хьанэхъу Руслъан.

Хы ШIуцIэ Iушъомрэ Кавказымрэ ащыпсэурэ лъэпкъхэр зэзыпхыщт мамырныгъэм, зэфагъэм ыкIи демократием яассамблее зэхэщэгъэным, ныбджэгъуныгъэр ыкIи мамырныгъэр гъэпытэгъэным иIофыгъохэм лъэныкъохэр атегущыIагъэх.

АР-м и ЛIышъхьэ пэублэ псалъэ къышIызэ, республикэм къэкIогъэ хьакIэм шIуфэс гущыIэхэмкIэ зыфигъэзагъ. ЫпшъэкIэ зигугъу къэтшIыгъэ ассамблеем изэхэщэн мэхьанэшхо ритыгъ, ащ дыригъэштагъ.

«Джырэ уахътэм дунаим щырэхьатэп, лъэпкъ зэфэшъхьафхэр зэпагъэуцужьых, зэмэзэгъыныгъабэ къахэкIы. Ащ фэдэ гумэкIыгъо Адыгеим илъэп, мамырныгъэр ыкIи ныбджэгъуныгъэр щагъэлъапIэ - ары тэ баиныгъэ шъхьаIэу тиIэр. Сыд фэдэрэ уахъти тэркIэ анахь шъхьаIэу, тызэзыпхэу щытыгъэр ыкIи щытыр народ зэфэшъхьафхэм, тинахьыжъхэм шъхьэкIэфэныгъэ афэтшIыныр ары. Ар къызфэдгъэфедэзэ непи Iоф тэшIэ, тэпсэу, тисабыйхэр тэпIух, ыпэкIэ тылъэкIуатэ», - къыIуагъ ТхьакIущынэ Аслъан.

Советскэ Союзыр зызэхэзым ыуж ащ хахьэщтыгъэ республикэхэр къиныгъуабэхэм зэряолIагъэхэр, нэужым зэмызэгъыныгъабэ къазэрэхэкIыгъэр къыIуагъ гущыIэр зыштэгъэ Амаяк Ованнисян. Адыгеир щысэ зытепхын шъолъырэу зэрэщытыр, мыщ ныбджэгъуныгъэр ыкIи мамырныгъэр зэрэщагъэлъапIэрэр, ащ фэдэ екIолIакIэр зэрэбаиныгъэшхор политологым къыхигъэщыгъ, къэзытхырэр «Адыгэ Макъ».

Кавказым щыпсэурэ цIыф лъэпкъхэм сыд фэдэрэ лIэшIэгъуи зэпхыныгъэ зэдыряIэу зэхахьэщтыгъэх, зэлъыкIощтыгъэх. Непи ащ къыфэгъэзэжьыгъэн, шэн-хэбзэ дахэу тхэлъхэм ахэдгъахъозэ ыпэкIэ тылъыкIотэн зэрэфаем къэзэрэугъоигъэхэм дырагъэштагъ. АщкIэ мы ассамблеем игъэпсын ишIогъэшхо къэкIон ылъэкIыщтэу алъытагъ. ПэшIорыгъэшъэу зэрагъэнэфагъэмкIэ, организацием изэхэщэн кIэщакIо фэхъущтых Адыгеимрэ Армениемрэ. Общественнэ еплъыкIэм илIыкIо пэрытхэр, зэлъашIэрэ цIыфхэр ащ хэхьащтых.

«ГумэкIыгъо тыхэфагъэмэ, лъэпкъ зэхэдз тимыIэу, IэпыIэгъу тызэфэхъужьын фае. Ары Адыгеим щыпсэухэрэр зэрэзекIохэрэр», - къыIуагъ ТхьакIущынэ Аслъан.

Кавказым щыпсэурэ ныбжьыкIэхэм язэпхыныгъэ гъэпытэгъэным, студентхэмкIэ зэхъожьынхэм мэхьанэшхо зэриIэр зэIукIэгъум къыщаIуагъ. АщкIи республикэм щысэ тепхын плъэкIыщт.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах