Примерное время чтения: 3 минуты
57

Атлетикэ онтэгъумкIэ шъолъыр спорт гупчэ Адыгеим щашIыщт

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Урысыем атлетикэ онтэгъумкIэ и Федерацие ипрезидентэу Максим Агапитовым ты­гъуа­сэ IофшIэгъу зэIукIэгъу дыриIагъ.

Мы спорт лъэпкъым рес­публикэм хэхъоныгъэ щишIыным ыкIи атлетикэ он­тэгъумкIэ шъолъыр спорт гупчэ Адыгеим щышIыгъэнымкIэ амалэу щы­Iэхэм ахэр атегущыIагъэх.

ЗэIукIэгъум хэлэжьагъэх АР-м физическэ культурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет итхьаматэу Дэгужъые Мурат, атлетикэ онтэгъумкIэ респуб­ликэ спорт еджапIэм ипащэу Сихъу Рэмэзан.

Мы спорт лъэпкъым шъо­лъырым мэхьанэшхо зэрэщыратырэр Адыгеим и ЛIышъхьэ зэдэгущыIэгъум ипэублэ къыщиIуагъ. Республикэр зэрыгу­шхорэ цIыфхэм ащыщых Олимпиадэ джэгунхэм текIоныгъэр къащыдэзыхыгъэу, дунаим ыкIи Европэм тIогъогогъо ячемпио­нэу Чыржьын Мухьарбый, зихэ­хъогъухэм язэнэкъокъухэм хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къащыдэзыхыгъэ Вартан Ку­касьян, Европэм ыкIи Дунаим ячемпионатхэм ащытекIогъэ Родион Бычковыр.

«Мыр олимпийскэ спорт лъэпкъэу щыт, арышъ, ар ыпэкIэ лъыкIотэным тынаIэ тет. Спорт инфраструктурэм хэхъоныгъэ ышIыным фытегъэпсы­хьэгъэ федеральнэ програм­мэхэм тахэлажьэ, атлетикэ он­тэгъум пылъхэу гъэхъэгъэшIухэр зышIын зылъэкIыщтхэм IэпыIэгъу тафэхъу. ТичIыпIэгъу цIэрыIохэм ягъэхъагъэхэр къыт­кIэхъухьэрэ ныбжьыкIэхэм щысэтехыпIэ афэхъу. Федерацием зэпхыныгъэу дытиIэр дгъэпытэзэ джыри нахь гъэхъэгъэшIухэм тазэрэфэ­кIо­щтым сицыхьэ телъ», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Непэрэ мафэм ехъулIэу олим­пийскэ резервым испорт еджапIэ ыкIи ащ имуници-пальнэ къутамэхэм республикэм ис кIэлэцIыкIу 400-м ехъумэ защагъасэ. Атлетикэ онтэгъумкIэ Урысыем икомандэ шъхьаIэ Адыгеим испортсмени 8 хэхьэ, нэбгыритIур резервым щыIэх.

Атлетикэ онтэгъум респуб­ликэм зызэрэщиушъомбгъурэр Максим Агапитовым игуапэу хигъэунэфыкIыгъ, мы спорт лъэпкъым хэхъоныгъэ ышIыным анаIэ зэрэтетымкIэ шъолъырым ипащэхэм къафэрэзагъ.

«Республикэм ипащэхэм яIэпыIэгъу ишIуагъэкIэ зэфэхьысыжь дэгъухэр щыIэх. Мы аужырэ илъэсхэм Адыгеим испортсменхэм гъэхъэгъэшIухэр ашIыгъэх, зэнэкъокъу зэфэшъхьафхэм хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къащыдахыгъэх. Анахьэу мы гущыIэхэр зыфэгъэхьыгъэр зихэхъогъу кIалэхэр ары — блэкIыгъэ илъэсым республикэм ихэшыпыкIыгъэ командэ Урысыем изэнэкъокъухэм гъогогъуитIурэ я 3-рэ чIыпIэр къащыдихыгъ», - къыIуагъ Федерацием ипрезидент.

Адыгеимрэ атлетикэ онтэ­гъумкIэ Федерациемрэ зэрэзэ­дэлэжьэщтхэм фытегъэпсыхьэгъэ зэзэгъыныгъэм зэдыкIэтхагъэх. Къэралыгъом ыкIи Къыблэ шъолъырым яхэшыпыкIыгъэ командэхэм республикэм зыща­гъэхьазырыным, урысые ыкIи дунэе мэхьанэ зиIэ зэнэкъокъу­хэр мыщ щызэхащэнхэм Федерациер фэхьазыр, къытыгъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу.

Ар щыIэныгъэм щыпхыры­щыгъэным фэшI, КъумпIыл Му­рат игукъэкIыкIэ, атлетикэ он­тэгъумкIэ шъолъыр спорт гупчэ Адыгеим щашIынэу рахъу­хьагъ. Ащ пае республикэр федеральнэ къэралыгъо программэм хагъэуцуагъ, комп­лексыкIэм ипроект игъэпсын еп­хыгъэ IофшIэнхэр рагъэкIокIых.

Адыгеим и ЛIышъхьэ зэдэ­гущыIэгъум зэфэхьысыжьхэр къыфишIызэ, ыпшъэкIэ зигугъу къэтшIыгъэ гупчэр шIыгъэнымкIэ ищыкIэгъэ тхьапэхэм ягъэ­хьазырын епхыгъэ IофшIэныр нахь агъэлъэшынэу АР-м фи­зическэ культурэмкIэ ыкIи спор­тымкIэ и Комитет пшъэрылъ къыфишIыгъ. Джащ фэдэу узщыгугъын плъэкIыщт тиспорт­сменхэр дунэе зэнэкъокъухэм ахэлэжьэнхэ амал яIэным мэхьанэшхо зэриIэр хигъэунэ­фыкIыгъ. Непэрэ мафэм ехъу­лIэу Европэм ипервенствэ нэ­бгыритIу, Дунаим изэнэкъокъу­хэм зы нэбгырэ ахэлэжьэнхэу атхыгъэх.

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах