9

Автомобиль IункIыбзэхэр аритыжьыгъэх

Майкоп, 17 июля - АиФ-Адыгея.

Республикэм ипащэу КъумпIыл Мурат Джэджэ гупчэ район сымэджэщым къыфащэфыгъэ санитар автомобилитфым яIункIыбзэхэр медицинэм иIофышIэхэм аритыжьыгъэх.

Къэралыгъо программэу «Къоджэ чIыпIэхэм хэхъоныгъэ ашIыныр» зыфиIорэм игъэцэкIэн къыдыхэлъытагъэу ахэр муниципалитетым къыфэкIуагъэх, зэкIэмкIи сомэ миллиони 6 фэдиз атефагъ.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Адыгеим и Парламент и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, АР-м псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ и Министерствэ ипащэу Мэрэтыкъо Рустем, министрэу Къуанэ Анзаур, муниципалитетым ипащэу Андрей Таранухиныр.

Псауныгъэр къэухъумэгъэным епхыгъэ программэхэр ыкIи Урысыем и Президентэу Владимир Путиным къыгъэуцугъэ пшъэрылъхэр шIуагъэ къытэу гъэцэкIэгъэнхэм мэхьанэшхо зэриIэр республикэм ипащэ хигъэунэфыкIыгъ.

Адыгеим и ЛIышъхьэ пандемием илъэхъан Iофышхо зышIэрэ медикхэм афэрэзагъ.

— Тимедицинэ къулыкъу ищыкIагъэр зэкIэ IэкIэлъыным ткIуачIэ етэхьылIэ. Лъэпкъ проектхэм, къэралыгъо программэхэм яшIуагъэкIэ псауныгъэр къэухъумэгъэным исистемэ игъэкIэжьын лъытэгъэкIуатэ. Техникэу, оборудованиеу къытIэкIахьэрэм, сымэджэщхэм, амбулаториехэм ыкIи фельдшер-мамыку IэзапIэхэм амалэу аIэкIэлъым зэрэхахъорэм ишIуагъэкIэ къуаджэхэм ащыпсэухэрэм медицинэ IэпыIэгъур нахь псынкIэу ыкIи шэпхъэшIухэм адиштэу зэрарагъэгъотыщтым сицыхьэ телъ. Шъори бэ къышъолъытыгъэр — къышъоолIэрэ сымаджэ пэпчъ шъунаIэ тежъугъэт, шъуишIуагъэ ежъугъэкI, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат медицинэм иIофышIэхэм закъыфигъазэзэ.

Сымэджэщым ратыгъэ хэушъхьафыкIыгъэ техникэр мы мэфэ дэдэм фельдшер-мамыку IэзапIэхэм атырагощагъ.

Оставить комментарий (0)
Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах